Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 (1965): Nasza Przeszłość

Artykuły

Archidiecezja Wrocławska w latach 1945-1965

 • Wincenty Urban
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1965.22.10-68  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1965

Abstrakt

Artykuł ukazuje rozwój archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1965. Przedstawiono w nim przemiany ludnościowe, stan organizacji terytorialno-kościelnej, posługę administratora apostolskiego ks. Karola Milika, wikariusza kapitulnego ks. Kazimierza Lagosza, arcybiskupa Bolesława Kominka. Opisano duchowieństwo pracujące na terenie archidiecezji i metody pracy duszpasterskiej. Poruszono kwestię wychowania duchowieństwa oraz trud odbudowy zniszczonych kościołów. Omówiono także rolę i zasługi Kościoła dla polskości oraz działalność wydawniczą i kulturalną.   

Bibliografia

 1. Association des Originaires de Pologne pour respect des Frontières sur l’Oder et la Neisse, „Biuletyn Wewnętrzny”, 1955, nr 25, s. 3. [Google Scholar]
 2. A. Bardecki A., 30 biskupów na Dolnym Śląsku, „Tygodnik Powszechny”, 1961, nr 36. [Google Scholar]
 3. H. Blumówna, O katedrze wrocławskiej, „Tygodnik Powszechny”, 1951, s. 8. [Google Scholar]
 4. M. Bukowski, Katedra wrocławska. Architektura, rozwój-zniszczenie-odbudowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962. [Google Scholar]
 5. T. Chrzanowski, Śląsk na wyrywki, „Tygodnik Powszechny”, 1961, nr 17. [Google Scholar]
 6. E. Dąbrowski, Duszpasterstwo a kultura religijna, „Słowo Powszechne”, R. VI, 1952, nr 218, s. 1. [Google Scholar]
 7. Eksterminacja ludności w Polsce w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945, Poznań-Warszawa 1962. [Google Scholar]
 8. K. Engelbert, Geschichte des Breslauer Domkapitels, Hildesheim 1964. [Google Scholar]
 9. M. Jakubczyc, Akcja osadnicza we Wrocławiu w 1945 i na początku 1946 roku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, R. 9, 1964, nr 3-4, s. 274-301. [Google Scholar]
 10. J. Kaps, Tragödie Schlesiens 1945-1946 in Dokumenten, München 1952-1953. [Google Scholar]
 11. K. Kersten, Osadnictwo wojskowe w 1945 roku. Próba charakterystyki, „Przegląd Historyczny”, R. 55, 1964, z. 4, s. 640-659. [Google Scholar]
 12. A. Klawek, Zarys dziejów teologii katolickiej w Polsce, Kraków 1948. [Google Scholar]
 13. B. Kominek, Budować kościoły, warsztaty i domy mieszkalne, „Zachodnia Agencja Prasowa”, 1958, nr 3, s. 37. [Google Scholar]
 14. B. Kozielski, Mozaika na Opolszczyźnie, „Tygodnik Powszechny”, R. 1, 1946, nr 71, s. 58. [Google Scholar]
 15. Krzywobłocki A., Przeszłość zaklęta w kamieniu, „Słowo Powszechne”, 1957, nr 252. [Google Scholar]
 16. S. Kulczyński, Dwa pierwsze dni, „Słowo Polskie”, 1955, nr 108. [Google Scholar]
 17. P. Latusek, 400 lat Seminariów Duchownych, „Przewodnik Katolicki”, 1963, nr 43. [Google Scholar]
 18. W. Lenkiewicz, Wielkie dzieło odbudowy kościołów dolnośląskich, „Słowo Powszechne”, R. 6, 1952 nr 131, s. 4. [Google Scholar]
 19. K. Milik, Nad Odrą i Nysą świeci słońce sprawiedliwości, „Przewodnik Katolicki”, 1964, nr 29, s. 259. [Google Scholar]
 20. J. Neuhäusler, Wie war das in Dachau. Ein Versuch der Wahrheit näherzukommen, München. [Google Scholar]
 21. S. Nowakowski, Adaptacja ludności na Śląsku Opolskim, Poznań 1957. [Google Scholar]
 22. M. Orzechowski, Koncepcje repolonizacji Ziem Zachodnich i Północnych z okresu drugiej wojny światowej, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, R. 9, 1964, nr 3-4, s. 225-239. [Google Scholar]
 23. L. Pęcherek, Koncerty religijne w katedrze wrocławskiej, „Wrocławski Tygodnik Katolików”, 1956, nr 10. [Google Scholar]
 24. Real-Handbuch des Bistums Breslau, Breslau 1929. [Google Scholar]
 25. Rogalski A., Związki kościelne Śląska z Polską, „Słowo Powszechne”, 1953, nr 93. [Google Scholar]
 26. R. Samulski, Die Breslauer Weihbischöfe. Zu ihrer Geschichte, persönlichen Zusammensetzug und Bedeutung für das kirchliche Leben in Schlesien bis 1945, „Schlesisches Priesterjahrbuch”, Stuttgart 1964, Bd. III-IV, s. 23-25. [Google Scholar]
 27. A. Schletz, Ks. Józef Umiński (1888-1954), „Nasza Przeszłość”, 8 (1958), s. 281-327. [Google Scholar]
 28. F. Scholz, Der Existenzkampf der Kirche in Polen, „Europäische Begegnung”, 1962, heft 3-4. [Google Scholar]
 29. W. Szołdrski, Martyrologium duchowieństwa polskiego 1939-1945, Wrocław 1950, s. 7. [Google Scholar]
 30. S. Turkowski, Ośrodek duszpastersko-katechetyczny we Wrocławiu, 1964. [Google Scholar]
 31. W. Urban, De testimoniis vitam Nankeri episcopi Wratislaviensis illustrantibus, „Collectanea Theologica”, 1955, t. 5, s. 250-286. [Google Scholar]
 32. W. Urban, Duszpasterski wkład Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku 1945-1948, „Wiadomości Kościelne - organ Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska”, R. 4, 1949, nr 4-5, s. 131-140. [Google Scholar]
 33. W. Urban, Echa kultu biskupa Nankiera w diecezji wrocławskiej, „Wiadomości Kościelne”, R, 4, 1949, nr 3, s. 87-99. [Google Scholar]
 34. W. Urban, Katedra wrocławska, Wrocław 1951. [Google Scholar]
 35. W. Urban, Ks. dr Piotr Śledziewski (1884-1950), „Wiadomości Duszpasterskie”, 1952, 8, nr 5, s. 191-193. [Google Scholar]
 36. W. Urban, Kult błogosławionego Czesława we Wrocławiu, „Wiadomości Kościelne”, R. 3, 1948, nr 8-9, s. 159-173. [Google Scholar]
 37. W. Urban, Papież Jan XXIII i jego pontyfikat, „Studia Theologica Varsaviensia”, 1963, t. I, nr II, s. 29-30. [Google Scholar]
 38. W. Urban, Śp. Prałat dr Józef Umiński (1888-1945), „Collectanea Theologica”, 1955, t. 26, s. 5. [Google Scholar]
 39. W. Urban, Wakanse na stolicy biskupiej we Wrocławiu, „Ateneum Kapłańskie”, R. 49, 1957, t. 54, s. 63, 69. [Google Scholar]
 40. W. Urban, Wkład kościoła katolickiego w walkę o polskość Ziem Zachodnich, „Zachodnia Agencja Prasowa”, 1958, nr 5, s. 70. [Google Scholar]
 41. W. Urban, Z dziejów kultu św. Jadwigi na Śląsku, „Wiadomości Kościelne”, R. 3, 1948, nr 1-2, s. 32-36. [Google Scholar]
 42. W. Urban, Zarys dziejów diecezji wrocławskiej, Wrocław, 1962, s. 130-144, 246. [Google Scholar]
 43. J. Waldorf, Ziemie Tragiczne, „Tygodnik Powszechny”, R. 2, 1946, nr 92, s. 12-13. [Google Scholar]
 44. E. Walter, Ruine und Wiederaufbau des Breslauer Domes, „Archiv für schlesiche Kirchengeschichte”, 1949, t. 7, s. 267-268. [Google Scholar]
 45. Wiącek A., Restauracja ośmiu płaskorzeźb Jana - Jerzego Urbańskiego w katedrze wrocławskiej, „Ochrona Zabytków”, 1955, nr 1, s. 66-71. [Google Scholar]
 46. Wskrzeszenie kapituły wrocławskiej, „Słowo Powszechne”, R. VI, 1952, nr, 131. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>