Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 58 (1982): Nasza Przeszłość

Sylwetki, wspomnienia

Ks. prof. dr hab. Bolesław Przybyszewski. Pięćdziesiąt lat w służbie Kościoła i nauki

  • ks. Franciszek Płaczek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1982.58.263-280  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1982

Abstrakt

Autor niniejszego szkicu podjął próbę zarysowania postaci swego Mistrza i Nauczyciela, pragnąc w ten sposób wyrazić swą wdzięczność za hojne obdarzanie swych uczniów rezultata­mi własnych badań, za umiejętne poszerzanie ich horyzontów oraz wpajanie im szacunku dla wiedzy. Ks. dr hab. Bo­lesław Przybyszewski, profesor Papieskiego Wydziału Teologiczne­go w Krakowie obchodzi w tym roku jubileusz pięćdziesięciolecia kapłaństwa oraz pięć­dziesięciolecia pracy naukowej. Czcigodny solenizant urodził się 13 IX 1908 r. w Skrzeszowicach (krakowskie woj. miejskie). Maturę złożył w gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie dnia 23 V 1828 r., po czym wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Du­chownego w Krakowie. W latach 1928-1933 odbył studia teolo­giczne na Wydziale Teologicznym UJ i 29 IV 1933 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Księcia Metropolity Adama Stefana Sapiehy. Uczony, związany z papieską uczelnią od 1963 r., jest w zakresie sztuki kościelnej i archeologii chrześcijańskiej god­nym kontynuatorem wielkich uczonych, profesorów Wydziału Teologicznego Wszechnicy Jagiellońskiej i Uniwersytetu Lwowskiego.

Bibliografia

  1. Katalog kościołów i duchowieństwa archidiecezji krakowskiej, Kraków 1977. [Google Scholar]
  2. Pasierb J., Historia sztuki kościelnej, w. XX lat Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1976. [Google Scholar]
  3. „Posoborowe publikacje teologiczne" w Polsce, Warszawa 1969. [Google Scholar]
  4. Przybyszewski B., Początki starochrześcijańskiej sztuki obrazowej, „Folia Historiae Artium” t. 15: 1979. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.