Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 71 (1989): Nasza Przeszłość

Artykuły

Zarys dziejów i zawartości archiwum kościoła św. Marka w Krakowie

  • Rita Majkowska
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1989.71.137-145  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1989

Abstrakt

Dzieje archiwum kościoła św. Marka w Krakowie wiążą się ściśle z bogatą historią tej starej świątyni, z jej burzliwą prze­szłością. Kościół został ufundowany przez Bolesława Wstydliwe­go i usytuowany przy zbiegu ulic Sławkowskiej i Rogackiej (dziś św. Marka), dla sprowadzonego przez księcia w 1257 r. zakonu kanoników regularnych od pokuty błogosławionych męczenników, zwanych później rogaczami lub markami. Wczesne dzieje koś­cioła, a z nim archiwum naznaczały kolejne pożary (1494, 1528, 1544, 1589, 1724) nierzadko nawiedzające miasto, niszczące zabyt­kowe budynki, a wraz z nimi wszelkie ślady przeszłości. Gmachy kościoła i klasztoru podnoszono z ruin, nadawano im nowe kształ­ty (po pożarze z 1589 r. kościół został gruntownie odnowiony i ponownie poświęcony), zaś dokumenty i archiwalia ginęły, nie­stety, bezpowrotnie. W skrótowym przeglądzie zawartości archiwum kościoła św. Marka w Krakowie nie sposób przedstawić bogactwa i różnorod­ności znajdującego się tam materiału. Dla podkreślenia tej róż­norodności, należy wymienić i te akta, które nie posiadają bezpo­średniego związku z zespołem Domu Księży Emerytów i kościo­ła św. Marka, a dostały się tu najczęściej z powodu pełnienia rozlicznych funkcji przez księży rektorów. Wraz z ks. Walentym Janikowskim zawędrowały więc tutaj akta kościoła Św. Krzyża; wraz z ks. Ludwikiem Jurgowskim akta fundacji Ludwiki Węży­kowej i fundacji Hallerowskiej, a z ks. Aleksandrem Obrubańskim akta parafii Strzelce Wielkie. Dopiero ostateczne uporządkowanie archiwum Kościoła św. Mar­ka i sporządzenie szczegółowego inwentarza pozwoli na korzysta­nie z tych ciekawych materiałów archiwalnych.

Bibliografia

  1. Antosiewicz K., Zachowane źródła do dziejów zakonu Ducha Św. de Saxia w Polsce, ABMK t. 20: 1970. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.6624 [Google Scholar]
  2. Dobrzanowski S., Restauracja diecezji krakowskiej w latach osiemdziesiątych XIX wieku, w: Studia z historii Kościoła w Polsce, t. 3, Warszawa 1977. [Google Scholar]
  3. Dyl A. G., Giedroyć Michał (ok. 1425—1485) z zakonu Kanoników Regularnych od pokuty błogosławionych męczenników Zycie i kult, t. 1—2, Kraków 1981. [Google Scholar]
  4. Głębocki J. T., Zakłady ku ulżeniu cierpieniom bliźnich obecnie w Krakowie istniejące z krótką wzmianką o dawniejszych, a dziś nieistniejących instytucjach tego rodzaju, Kraków 1852. [Google Scholar]
  5. Zaremska H., Bractwa w średniowiecznym Krakowie, Wrocław 1977. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.