Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 60 (1983): Nasza Przeszłość

Artykuły

Pierwotny kościół franciszkański w Krakowie

 • o. Antoni Zwiercan OFMConv
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1983.60.77-89  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1983

Abstrakt

Według hipotezy sformułowanej przez Szczęsnego Skibińskiego w jego książce opublikowanej w Poznaniu w 1977 roku, pierwszy kościół franciszkanów w Krakowie został zbudowany jako mauzoleum. Funkcje tego miejsca kultu, a także historia przybycia i osiedlenia się braci św. Franciszka, muszą być zbadane w kontekście historycznym rozwoju Zakonu w Europie Środkowej. Po kapitule generalnej w 1221 roku, św. Franciszek wysłał do Niemiec grupę dwudziestu pięciu braci. Kronikarz Jordan de Giano przypisuje zasługę za wprowadzenie Zakonu Franciszkanów w kraje Europy Środkowej włoskiemu zakonnikowi, Janowi de Pian del Carpini. Jan de Pian, jako prowincjał Saksonii, wysłał braci do Węgier, Czech, Polski i Norwegii. Franciszkanie dotarli do Pragi w 1232 roku. Analiza wspomnień Jana de Piana zawartych w "Historia Mongolorum" dotyczących tego, jak założył klasztory, pozwala ustalić, że nawiązał on przyjazne relacje z księciem Henrykiem Brodatym we Wrocławiu. Po ustaleniu warunków zakwaterowania, sprowadził zakonników z Czech do Wrocławia w latach 1232–1234, a do Krakowa w 1237 roku. Aby osiedlić się w Krakowie, uzyskali wsparcie władz kościelnych i książąt Śląska. Późniejsze powiększenie kościoła i klasztoru na ziemi należącej do własności kościelnej wskazuje, że Franciszkanie otrzymali ten teren od kapituły krakowskiej. Po najazdzie tatarskim w 1241 roku franciszkanie wznowili budowę kościoła i klasztoru. Brak indywidualnego fundatora dowodzi, że te budynki zostały wzniesione dzięki ofiarom dobroczyńców, mieszczan i książąt, czyli dzięki fundacji zbiorowej. Charakter religijny i duszpasterski klasztoru i kościoła znanego pod wezwaniem św. Franciszka został uświęcony podczas kapituły prowincji Czech i Polski, która odbyła się tam w 1249 roku. Książę Bolesław, jego żona Kinga oraz mieszkańcy Krakowa uczestniczyli w nabożeństwach odprawianych w kościele franciszkanów.

Bibliografia

 1. Abraham W., Jakub Strepa arcybiskup halicki 1391—1409, Kraków 1908. [Google Scholar]
 2. Abraham W., Powstanie Kościoła łacińskiego na Rusi, t. I, Lwów 1904. [Google Scholar]
 3. Cempura H., Trzynastowieczne liturgiczne rękopisy franciszkańskie w Polsce w świetle wyników badań Van Dijka i Walkera, „Archiwa, Biblioteki ii Muzea Kościelne” t. 12, Lublin 1966. [Google Scholar]
 4. Jana Długosza, Roczniki czyli Kronika sławnego Królestwa Polskiego, księga 5, księga 6, Warszawa 1973. [Google Scholar]
 5. Karwacki A., Błogosławiona Salomea za życia i po śmierci, Kraków 1911. [Google Scholar]
 6. Kłoczowski J., Franciszkanie a sztuka europejska XIII wieku, w: Sztuka i ideologia XIII wieku, Wrocław 1974. [Google Scholar]
 7. Kozaczewski T., Pierwotny kościół franciszkański we Wrocławiu, „Prace Komisji Historii Sztuki” t. III, Wrocław 1963. [Google Scholar]
 8. Monumenta Poloniae Historica, wyd. A. Bielowski, Warszawa 1961 t. II. [Google Scholar]
 9. Polska i Litwa w dziejowym stosunku, Warszawa 1944. [Google Scholar]
 10. Rosenbaiger K. S., dzieje kościoła OO. Franciszkanów w Krakowie w wiekach średnich, Kraków 1933. [Google Scholar]
 11. Skibiński S., Pierwotny kościół Franciszkanów w Krakowie, Poznań 1977. [Google Scholar]
 12. Zwiercan A., O Franciszkanach w Krośnie do końca XVIII wieku, „Nasza Przeszłość” t. 51; 1979. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.