Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 Nr 2 (2018)

Teologia biblijna i biblistyka

Pierwsza zapowiedź Męki i Zmartwychwstania Jezusa w ujęciu Łukaszowym

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2018.26.2.77-94  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.05.2019

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki analizy dotyczącej pierwszej zapowiedzi Męki i Zmartwychwstania Jezusa. Po ustaleniu tekstu i określeniu kontekstu Łk 9, 22 uwagę poświęcono problematyce autentyczności i historyczności logionu. Kontekst jest analogiczny u wszystkich trzech ewangelistów synoptycznych. W przypadku Ewangelii według św. Łukasza trzeba zaznaczyć niektóre opuszczenia i pominięcia, które są wynikiem koncepcji struktury jego dzieła. Analiza tradycji i redakcji pierwszej zapowiedzi ukazała nam szerokie pole problemów odnoszących się szczególnie do autentyczności i historyczności logionu. Zostały przedstawione liczne argumenty za pochodzeniem pre-pasquale analizowanego tekstu. W części poświęconej wyjaśnieniu słownictwa i komentarzowi pogłębiono znaczenie poszczególnych słów i wyrażeń. W konsekwencji stwierdzono, że Jezus, wypowiadając słowa odnoszące się do cierpienia, męki i zmartwychwstania Syna Człowieczego, świadomie zapowiadał swoją przyszłość.

Bibliografia

Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. 5, Poznań 2014.

Bartnicki R., Ewangeliczne zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania w świetle kryteriów autentyczności logiów Jezusa, CT 51 (1981), nr 2, s. 53–64.

Bayer H.F., Jesus’ Predictions of Vindication and Resurrection, Tübingen 1986.

Bock D.L., Luke 1,1–9,50, t. 1, Grand Rapids 1994.

Bottini G.C., La struttura del vangelo di Luca. Proposta per una lettura d’insieme, [w:] Introduzione all’opera di Luca. Aspetti teologici, red. R. Corona, Jerusalem 1992.

Bovon F., L’Evangile selon Saint Lue (1,1-9,50), Genève 1991.

Casey P.M., General, Generic and Indefinite: the User of the term “Son of Man” in the Gospels, JSNT 29 (1987), s. 21–56.

Donahue J.R., Recent Studies on the Origin of “Son of Man” in the Gospels, CBQ 48 (1986), s. 481–498.

Ernst J., Il Vangelo secondo Luca, t. 1–2, Brescia 1985.

Feuillet A., Les trois grandes prophéties de la passion et de la resurrection des évangiles synoptiques, Rev Thom 67 (1968), s. 533–560; 68 (1968), s. 41–74.

Fabris R., Messianismo escatologico e apparizone di Cristo, [w:] Dizionario Interdisciplinare di Teologia, Torino 1979, s. 519–532.

Ferraro G., «Oggi e domani e il terzo giorno» (osservazioni su Luca 13,32-33), Rivista biblica 16 (1968), s. 397–407.

Fitzmyer J.A., The Gospel According to Luke I-IX. Introduction, Translation, and Notes, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1981.

Gamba G., Senso e significato funzionale di Luca 9, 43b-45, [w:] II messianismo: Atti della XVIII settimana biblica, Brescia 1966, s. 233–267.

Gärtner B., Sofferenza, [w:] DCBNT, s. 1767–1772.

George A., Le sens de la mort de Jésus pour Luc, RB 80 (1973), s. 186–217.

The Greek New Testament (28 Revised Edition), red. K. Aland, B. Aland, C.M. Martini, B.M. Metzger, J. Karavidopoulos, Stuttgart 2012.

Grundmann W., δε̑ι, [w:] TDNT II, s. 21–25.

Gryglewicz F., Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1974.

Jeremias J., La Passione, [w:] Teologia de Nuovo Testamento, t. 1, Brescia 1972, s. 314–342.

Lindars B., Credi tu nel Figlio dell’Uomo, Torino 1987.

Marshall H.I., The Gospel of Luke. A Commentary on the Greek Text, Exeter–Grand Rapids 1978.

Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza 1-11 (NKB NT III/1), Częstochowa 2011.

Nolland J., Luke (World Biblical Commentary 35A, 35B, 35C), Dallas 1993.

Perry J.M., The Three Days in the Synoptic Passion Predictions, CBQ 48 (1986), s. 637–654.

Plummer A., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Luke, Edinburgh 1928.

Prete B., Il testo di Luca 13, 31-33. Unità letteraria e insegnamento cristologico, [w:] L’opera di Luca. Contenuto e prospettive, Leumann 1986, s. 225–242.

Prete B., Origine del loghion: «Non conviene che un profeta perisca fuori di Gerusalemme» (Lc 13, 33b), [w:] L’opera di Luca. Contenuto e prospettive, Leumann 1986, s. 243–260.

Schürmann H., Il Vangelo di Luca I: Testo greco e traduzione, Commento ai capp. 1, 1-9, 50, Brescia 1983.

Tiedtke E., Link H.-G., Necessità, [w:] DCBNT, s. 1086–1089.

Zedda S., Teologia della salvezza nel Vangelo di Luca, Bologna 1991.

Zimmermann H., Metodologia del Nuovo Testamento. Esposizione del metodo storico-critico, Torino 1971.

Downloads

Download data is not yet available.