Druga i trzecia zapowiedź Męki i Zmartwychwstania Jezusa w ujęciu Łukaszowym


Abstrakt

Artykuł omawia problematykę związaną ze znaczeniem egzegetyczno-teologicznym drugiej i trzeciej zapowiedzi Męki i Zmartwychwstania Jezusa w Ewangelii św. Łukasza. Ze względu na krótszą formę drugiej zapowiedzi konieczne wydaje się zbadanie tak pochodzenia, jak i autentyczności logionu. Stosując metodę historyczno-krytyczną w analizie tradycji i redakcji drugiej zapowiedzi Męki Pańskiej Łk 9,43b-45 oraz komentarza do poszczególnych jej wyrażeń, a także porównania do innych ewangelistów, postaram się odkryć jej sens i znaczenie. W przypadku trzeciej zapowiedzi Łk 18, 31-34, poprzez zastosowanie metody historyczno-krytycznej, poszukam odpowiedzi na pytania związane z pochodzeniem i autentycznością badanego fragmentu. W końcu egzegeza niektórych wyrażeń i słów pomoże nam głębiej zrozumieć znaczenie i trzeciej zapowiedzi.


Słowa kluczowe

wydany; Męka; zapowiedź; Syn Człowieczy; poganie; będzie wydany; Jerozolima; trzy dni; Zmartwychwstanie

Bayer H.F., Jesus’ Predictions of Vindication and Resurrection, Tübingen 1986. [Google Scholar]

Benoit P., Boismard M.E., Synopse des quatre Evangiles en français avec parallèles des Apocryphes et des Pères, 1: Textes, 2: Commentaire, Paris 1972. [Google Scholar]

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. 5, Pallotinum, 2014. [Google Scholar]

Bock D.L., Luke 1,1-9,50, vol. 1, Grand Rapids 1994. [Google Scholar]

Bottini G.C., La struttura del vangelo di Luca. Proposta per una lettura d’insieme, Jerusalem 1992. [Google Scholar]

Büchsel F., δίδωμι, [in:] Theological Dictionary of the New Testament II, pp. 166–173. [Google Scholar]

Creed J.M., The Gospel According to St. Luke. The Greek Text with Introduction, Notes, and Indices, London 1930. [Google Scholar]

Ernst J., Il Vangelo secondo Luca, vols. 1–2, Brescia 1985. [Google Scholar]

Fitzmyer J.A., The Gospel According to Luke I–IX. Introduction, Translation, and Notes, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1981. [Google Scholar]

Fitzmyer J.A., The Gospel According to Luke X–XXIV. Introduction, Translation, and Notes, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1985. [Google Scholar]

Gamba G., Senso e significato funzionale di Luca 9, 43b-45, [in:] II messianismo: Atti della XVIII settimana biblica, Brescia, 1966, pp. 233–267. [Google Scholar]

Jeremias J., La Passione, [in:] Teologia de Nuovo Testamento, vol. 1, Brescia 1972, pp. 336–440. [Google Scholar]

Jeremias J., πα̑ις θεο̑υ, [in:] TDNT IX. [Google Scholar]

Lagrange M.-J., Evangile selon Saint Luc, Paris 1927. [Google Scholar]

Léon-Dufour X., Il vangelo secondo Luca, [in:] A. George, P. Grelot, Introduzione al Nuovo Testamento. 2: L’annuncio del Vangelo, Brescia 1980. [Google Scholar]

Lindars B., Credi tu nel Figlio dell’Uomo, Torino 1987. [Google Scholar]

Marshall H.I., The Gospel of Luke. A Commentary on the Greek Text, Exeter–Grand Rapids 1978. [Google Scholar]

Nolland J., Luke (World Biblical Commentary, 35A, 35B, 35C), Dallas 1993. [Google Scholar]

Plummer A., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Luke, Edinburgh 1928. [Google Scholar]

Schürmann H., Il Vangelo di Luca I: Testo greco e traduzione, Commento ai capp. 1, 1-9, 50, Brescia 1983. [Google Scholar]

The Greek New Testament (28 Revised Edition), Aland K., Aland B., Martini C.M., Metzger B.M., Karavidopoulos J. (eds.), Stuttgard 2012. [Google Scholar]

Opublikowane
2019-12-23


Dział
Teologia biblijna i biblistyka

Udostępnij

Sambora, D. (2019). Druga i trzecia zapowiedź Męki i Zmartwychwstania Jezusa w ujęciu Łukaszowym. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 73-93. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.73-93

Dariusz Sambora  dariosambora@gmail.com
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6106-6850

Dariusz Sambora OFM – ukończył studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy w Krakowie oraz studia teologiczne w Studium Theologicum Jerosolimitanum w Jerozolimie. W Jerozolimie otrzymał w 1996 r. święcenia kapłańskie. Pracował we Włoszech, następnie jako misjonarz w Burundi. Do Polski powrócił w 2004 r. Od roku 2008 pracuje jako przewodnik grup pielgrzymkowych w Ziemi Świętej, a od 2012 r. pełni także funkcję wicekomisarza Ziemi Świętej w Polsce. W roku 2016 rozpoczął studia licencjacko-doktoranckie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.


Inne teksty tego samego autora