Antoni Młotek – teolog moralista


Abstrakt

Po Soborze Watykańskim II w teologii moralnej zostały podjęte próby jej odnowy w zakresie podejścia metodologicznego i sposobu przekazu szerszemu gronu odbiorców. Uczestniczący w tym procesie teologowie musieli liczyć się z dotychczasowymi ujęciami uprawianej dyscypliny oraz z szybkimi przemianami, jakie zachodzą w obecnym świecie. Do takich ludzi, zasłużonych na polu odnowy teologii moralnej w Polsce, należał ks. prof. Antoni Młotek. Przez swoją miłość do Pisma Świętego i Kościoła aktywnie współtworzył środowisko uprawiania teologii moralnej. Wskazywał na podstawowe wyznaczniki życia moralnego chrześcijanina, wartość odnoszenia się do tradycji patrystycznej oraz na niektóre zagadnienia teologii moralnej szczegółowej.


Słowa kluczowe

odnowa teologii moralnej; wyznaczniki życia chrześcijańskiego; doktryna moralna Ojców Kościoła; historia teologii na Uniwersytecie Wrocławskim; życie sakramentalno-kultyczne; chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny; obrona życia ludzkiego

Derdziuk A., Nawrócenie, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego, J. Nagórny, K. Jeżyna (red.), Radom 2005, s. 365–358. [Google Scholar]

Greniuk F., Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości, Lublin 1993. [Google Scholar]

Góralczyk P., Chrystocentryzm ewangeliczny, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego, J. Nagórny, K. Jeżyna (red.), Radom 1995, s. 98–104. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitaem, Watykan 1995. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, Watykan 1981. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Watykan 1993. [Google Scholar]

Kowalski J., Ksiądz Profesor Antoni Młotek. Dydaktyk i badacz moralnych problemów antyku chrześcijańskiego, [w:] Ut vitam habeant. Orędzie moralne Ojców Kościoła, A. Szafulski (red.), Wrocław 2011, s. 21–26. [Google Scholar]

Kowalski J., Ks. prof. Antoni Młotek – człowiek chrześcijańskiego uniwersalizmu, [w:] W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego, M. Biskup, T. Reroń (red.), Wrocław 2000, s. 73–77. [Google Scholar]

Młotek A., Aktualne wartości dawnej praktyki pokutnej w Kościele, „Chrześcijanin w Świecie” 14 (1982), nr 9, s. 49–63. [Google Scholar]

Młotek A., Aktualne wartości katechezy patrystycznej, „Znak” 31 (1970), nr 306, s. 1348–1351. [Google Scholar]

Młotek A., Aktualność myśli Ojców Kościoła, „Collectanea Theologica” 43 (1973), f. 4, s. 85–88. [Google Scholar]

Młotek A., Alla ricerca della particolarità delle teologia morale polacca, „Angelicum” 71 (1994), s. 187–222. [Google Scholar]

Młotek A., Badania nad antykiem chrześcijańskim na Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (1811–1945), [w:] Miserirordia et veritas, Wrocław 1986, s. 237–364. [Google Scholar]

Młotek A., Chrystocentryzm życia moralnego w ujęciu św. Ambrożego. Zarys problematyki, „Colloquium Salutis” 16 (1984), s. 245–262. [Google Scholar]

Młotek A., Chrystologiczna koncentracja w nauce św. Ambrożego z Mediolanu, „Vox Patrum” 6–7 (1984), s. 249–267. [Google Scholar]

Młotek A., Chrześcijański styl życia godziwego, „Biuletyn Synodu Archidiecezji Wrocławskiej’ 5 (1990), nr 4, s. 5–11. [Google Scholar]

Młotek A., Czy katecheza patrystyczna jest aktualna?, „Katecheta” 23 (1979), s. 28–29. [Google Scholar]

Młotek A., „Czyńcie to na moją pamiątkę”. Eucharystia pokolenia postapostolskiego, „Eucharystia pokolenia postapostolskiego, „Nowe Życie” 14 (1997), nr 3, s. 8. [Google Scholar]

Młotek A., Doktoraty honoris causa Wydziału Teologii Katolickiej we Wrocławiu w XIX i XX wieku, „Studia i Materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego” 5 (2004), s. 79–105. [Google Scholar]

Młotek A., Eucharystia w kanonach synodów IV w., „Vox Patrum” 12–13 (1987), s. 291–301. [Google Scholar]

Młotek A., Eucharystia w nauce wczesnochrześcijańskich pisarzy i synodów, [w:] Eucharystia, J. Krucina (red.), Wrocław 1987, s. 179–198. [Google Scholar]

Młotek, Eucharystia w świetle listów pasterskich Episkopatu Polski, [w:] W blasku Eucharystii, I. Dec (red.), Wrocław 1996, s. 247–260. [Google Scholar]

Młotek A., Kapłaństwo wiernych w nauce Ojców Kościoła, „Vox Patrum” 13–15 (1993–1995), s. 247–260. [Google Scholar]

Młotek, Kościół w służbie rodziny, [w:] Służcie Panu z weselem. Księga Jubileuszowa ku czci kard. Henryka Gulbinowicza, I. Dec (red.), t. 1, Wrocław 2000, s. 339–355. [Google Scholar]

Młotek A., Il rigorismo morale della Chiesa primitiva occidentale, „Rivista di Teologia Morale” 10 (1979), s. 419–433. [Google Scholar]

Młotek A., Maryjne inspiracje w kształtowaniu postaw wiary i moralności narodu polskiego, „Chrześcijanin w Świecie” 14 (1982), nr 4–5, s. 3–21. [Google Scholar]

Młotek A., Misje – istotny wymiar Kościoła, [w:] Maius Ac Divinius, W. Irek, H. Schambeck (red.), Wrocław 2009, s. 535–542. [Google Scholar]

Młotek A., Myśl etyczna Tadeusza Kotarbińskiego, „Collectanea Theologica” 51 (1982), f. 3, s. 18–24. [Google Scholar]

Młotek A., Niczego nie przedkładać ponad miłość do Chrystusa. Chrystocentryzm życia moralnego w ujęciu św. Benedykta, [w:] Osoba – Kościół – społeczeństwo, I. Dec (red.), Wrocław 1992, s. 321–331. [Google Scholar]

Młotek A., Niektóre wymogi stawiane biskupom w Kościele pierwszych chrześcijan, „Świdnickie Studia Teologiczne” 1 (2004), nr 1, s. 141–143. [Google Scholar]

Młotek A., Nierozerwalność małżeństwa i etyka seksualna w pierwotnym Kościele, „Collectanea Theologica” 49 (1979), f. 3, s. 112–115. [Google Scholar]

Młotek A., Obowiązki wychowawcze rodziców według Ojców Kościoła, „Katecheta” 10 (1975), s. 107–110. [Google Scholar]

Młotek A., Ochrona prawna dziecka poczętego, „Nowe Życie” 9 (1991), nr 5, s. 4–5. [Google Scholar]

Młotek A., O. Marie-Dominique Chenu OP jako teolog pracy, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 17 (2009), nr 1, s. 129–140. [Google Scholar]

Młotek A., Patrystyczna koncepcja apostolstwa chrześcijan, „Colloquium Salutis” 6 (1974), s. 223–234. [Google Scholar]

Młotek A., Pismo Święte jako źródło życia duchowego pierwszych chrześcijan, [w:] Żyjemy dla Pana, M. Rosik (red.), Wrocław 2005, s. 449–456. [Google Scholar]

Młotek A., Pismo Święte w życiu pierwszych chrześcijan, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 30 (1977), s. 310–323. [Google Scholar]

Młotek A., Poczet doktorów honoris causa teologii katolickiej we Wrocławiu, [w:] 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, I. Dec (red.), Wrocław 2002, s. 93–111. [Google Scholar]

Młotek A., Postawy i świadectwa. Kościół wobec problemów moralnych IV wieku, Wrocław 1986. [Google Scholar]

Młotek A., Powrót do Ojca. Wokół chrześcijańskiej idei pojednania i pokuty, Wrocław 1999. [Google Scholar]

Młotek A., Praca i czas wolny, „Collectanea Theologica” 45 (1975), f. 1, s. 95–97. Młotek A., Próby przezwyciężenia augustyńskiego rygoryzmu w sprawie kłamstwa i obrony sekretu, „Colloquium Salutis” 13 (1981), s. 235–248. [Google Scholar]

Młotek A., Przyjmowanie Komunii przez rozwiedzionych, „Nowe Życie” 12 (1995), nr 1, s. 3–4. [Google Scholar]

Młotek A., Rodzina i cywilizacja miłości. Papieski List do Rodzin, „Nowe Życie” 11 (1994), nr 6, s. 3–4. [Google Scholar]

Młotek A., Sakramenty a moralność chrześcijańska, „Studia Theologica Varsaviensa” 13 (1975), nr 2, s. 194–197. [Google Scholar]

Młotek A., Sens misji dzisiaj, „Nowe Życie” 7 (1989), nr 12, s. 14–15. [Google Scholar]

Młotek, Separacja i ponowne małżeństwo w Kościele pierwszych wieków, „Collectanea Theologica” 46 (1976), f. 4, s. 113–115. [Google Scholar]

Młotek A., Służba zdrowia – służbą Ewangelii życia, [w:] Życie – dar nienaruszalny. Wokół encykliki Evangelium vitae, A. Młotek, T. Reroń (red.), Wrocław 1995, s. 153–65. [Google Scholar]

Młotek A., Specyficzne rysy polskiej teologii moralnej, „Colloquium Salutis” 20 (1988), s. 207–220. [Google Scholar]

Młotek A., Społeczne rysy moralności według augustyńskiej koncepcji „Christus totus”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 24 (1977), nr 3, s. 11–17. [Google Scholar]

Młotek A., Spowiednik heroldem pojednania, pokoju i odrodzenia człowieka, [w:] Ku odnowie człowieka i społeczeństwa, I. Dec (red.), Wrocław 1996, s. 159–168. [Google Scholar]

Młotek A., Sprawiedliwa zapłata, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 10 (2002), nr 1, s. 246–248. [Google Scholar]

Młotek A., Synteza teologii moralnej, „Colloquium Salutis” 13 (1981), s. 321–324. [Google Scholar]

Młotek A., Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 1998. [Google Scholar]

Młotek A., Teologia moralna na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, „Studia Theologica Varsaviensa” 29 (1991), nr 1, s. 120–134. [Google Scholar]

Młotek A., Teologia nawrócenia, [w:] Rok Święty, J. Krucina (red.), Wrocław 1974, s. 123–132. [Google Scholar]

Młotek A., Teologia pracy według M.D. Chenu, „Collectanea Theologica” 42 (1972), f. 3, s. 134–135. [Google Scholar]

Młotek A., Troska duszpasterska o małżeństwa niesakramentalne, „Homo Dei” 51 (1982), s. 110–119. [Google Scholar]

Młotek A., Trynitarne aspekty moralności w nauczaniu Ojców Kościoła, „Colloquium Salutis” 7 (1975), s. 251–264. [Google Scholar]

Młotek A., U źródeł chrześcijańskiego rygoryzmu moralnego, „Studia Antiquitatis Christianae” 2 (1980), s. 244–260. [Google Scholar]

Młotek A., Warunki Bożej amnestii, „Nowe Życie” 6 (1988), nr 4, s. 6–7. [Google Scholar]

Młotek A., Wiara – nawrócenie – pojednanie, „Collectanea Theologica” 44 (1974), f. 4, s. 101–103. [Google Scholar]

Młotek A., Wielkie „tak” Kościoła dla życia, [w:] Świętość ludzkiego życia. Wokół instrukcji Dignitas personae, T. Reroń (red.), Wrocław 2009, s. 169–181. [Google Scholar]

Młotek A., Wierność, [w:] Katolicyzm A–Z, Z. Pawlak (red.), Poznań 1982, s. 384–385. [Google Scholar]

Młotek A., W nurcie teologii sakramentu pojednania, „Homo Dei” 47 (1978), s. 190–195. [Google Scholar]

Młotek A., W poszukiwaniu specyfiki polskiej teologii moralnej, [w:] Szkice o teologii polskiej, S.C. Napiórkowski (red.), Poznań 1988, s. 39–55. [Google Scholar]

Młotek A., Wybór podstawowy i konkretne postępowanie w świetle w świetle encykliki Veritatis splendor, [w:] W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki Veritatis splendor, E. Janiak (red.), Wrocław 1994, s. 259–265. [Google Scholar]

Młotek A., Wymogi stawiane duchownym przez synody w IV wieku, [w:] Veritati Salvificae Servire, W. Wenz (red.), Wrocław 2002, s. 321–328. [Google Scholar]

Młotek A., Zarys dziejów teologii moralnej na Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, [w:] Teologia i życie, J. Kuliberda (red.), Częstochowa 1994, s. 321–337. [Google Scholar]

Młotek A., Z dziejów teologii moralnej na Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, „Colloqium Salutis” 11 (1979), s. 211–251. [Google Scholar]

Młotek A., Znaczenie duszpastersko-wychowawcze Biblii według Ojców Kościoła, „Katecheta” 25 (1981), s. 77–81. [Google Scholar]

Młotek A., Zobowiązanie katolików świeckich do apostolstwa według Ojców Kościoła, „Colloquium Salutis” 4 (1972), s. 191–202. [Google Scholar]

Młotek A., Zur Geschichte der Moraltheologie an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Breslau, „Archiv für Schlesische Kirchengeschichte” 45 (1987), s. 133–143. [Google Scholar]

Młotek A., Życie ludzkie – cenny dar Boży, [w:] Życie – dar nienaruszalny. Wokół encykliki Evangelium vitae, A. Młotek, T. Reroń (red.), Wrocław 1995, s. 71–73. [Google Scholar]

Młotek A., Żyć po chrześcijańsku w zaraniu trzeciego tysiąclecia, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2 (1994), nr 2, s. 15–20. [Google Scholar]

Młotek A., Wspólnotowe oblicze moralności według Augustyńskiej koncepcji „Christus totus”, [w:] Teologia nauką o Bogu, Kraków 1997, s. 260–261. [Google Scholar]

Młotek A., „Wybór podstawowy” w teologii moralnej i w życiu, „Homo Dei” 49 (1998), s. 172–181. [Google Scholar]

Nagórny J., Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina, Lublin 2011. [Google Scholar]

Olejnik S., Encyklika Veritatis splendor o misji i posłudze teologów moralistów w Kościele, [w:] W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa poświęcona ks. prof. Antoniemu Młotkowi, M. Biskup, T. Reroń (red.), Wrocław 2000, s. 198–207. [Google Scholar]

Olejnik S., Ks. prof. Antoni Młotek – uczony, teolog, moralista, [w:] W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa poświęcona ks. prof. Antoniemu Młotkowi, M. Biskup, T. Reroń (red.), Wrocław 2000, s. 79–83. [Google Scholar]

Pryszmont J., Historia teologii moralnej, Warszawa 1987. [Google Scholar]

Reroń T., Etyka w szpitalu. Diakonia – medycyna –duszpasterstwo, Wrocław 2020. [Google Scholar]

Reroń T., Ksiądz Profesor Antoni Młotek. Badacz dziejów wczesnochrześcijańskiej teologii moralnej, [w:] Ut vitam habeant. Orędzie moralne Ojców Kościoła, A. Szafulski (red.), Wrocław 2011, s. 27–30. [Google Scholar]

Reroń T., Ksiądz Profesor Antoni Młotek – wrocławski teolog moralista, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 72 (2019), nr 2, s. 216–225. [Google Scholar]

Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius. [Google Scholar]

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. [Google Scholar]

Szafulski A., Treść patrystyczna w twórczości naukowej ks. A. Młotka, [w:] Ut vitam habeant. Orędzie moralne Ojców Kościoła, A. Szafulski (red.), Wrocław 2011, s. 31–36. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2021-06-05


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Reroń, T. (2021). Antoni Młotek – teolog moralista. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 227-249. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.227-249

Tadeusz Reroń  treron@wr.onet.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1551-9131

Tadeusz Reroń (ks. prof. dr hab.) – autor książek i artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu teologii moralnej i bioetyki. Publikacje książkowe: Media na usługach moralności chrześcijańskiej (Wrocław 2002) i Sakrament pokuty w dobie Soboru Trydenckiego. Studium historyczno-moralne (Wrocław 2002).