Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 Nr 1 (2021)

Teologia systematyczna

Antoni Młotek – teolog moralista

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.227-249  [Google Scholar]
Opublikowane: 05.06.2021

Abstrakt

Po Soborze Watykańskim II w teologii moralnej zostały podjęte próby jej odnowy w zakresie podejścia metodologicznego i sposobu przekazu szerszemu gronu odbiorców. Uczestniczący w tym procesie teologowie musieli liczyć się z dotychczasowymi ujęciami uprawianej dyscypliny oraz z szybkimi przemianami, jakie zachodzą w obecnym świecie. Do takich ludzi, zasłużonych na polu odnowy teologii moralnej w Polsce, należał ks. prof. Antoni Młotek. Przez swoją miłość do Pisma Świętego i Kościoła aktywnie współtworzył środowisko uprawiania teologii moralnej. Wskazywał na podstawowe wyznaczniki życia moralnego chrześcijanina, wartość odnoszenia się do tradycji patrystycznej oraz na niektóre zagadnienia teologii moralnej szczegółowej.

Bibliografia

Derdziuk A., Nawrócenie, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego, J. Nagórny, K. Jeżyna (red.), Radom 2005, s. 365–358.

Greniuk F., Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości, Lublin 1993.

Góralczyk P., Chrystocentryzm ewangeliczny, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego, J. Nagórny, K. Jeżyna (red.), Radom 1995, s. 98–104.

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitaem, Watykan 1995.

Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, Watykan 1981.

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Watykan 1993.

Kowalski J., Ksiądz Profesor Antoni Młotek. Dydaktyk i badacz moralnych problemów antyku chrześcijańskiego, [w:] Ut vitam habeant. Orędzie moralne Ojców Kościoła, A. Szafulski (red.), Wrocław 2011, s. 21–26.

Kowalski J., Ks. prof. Antoni Młotek – człowiek chrześcijańskiego uniwersalizmu, [w:] W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego, M. Biskup, T. Reroń (red.), Wrocław 2000, s. 73–77.

Młotek A., Aktualne wartości dawnej praktyki pokutnej w Kościele, „Chrześcijanin w Świecie” 14 (1982), nr 9, s. 49–63.

Młotek A., Aktualne wartości katechezy patrystycznej, „Znak” 31 (1970), nr 306, s. 1348–1351.

Młotek A., Aktualność myśli Ojców Kościoła, „Collectanea Theologica” 43 (1973), f. 4, s. 85–88.

Młotek A., Alla ricerca della particolarità delle teologia morale polacca, „Angelicum” 71 (1994), s. 187–222.

Młotek A., Badania nad antykiem chrześcijańskim na Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (1811–1945), [w:] Miserirordia et veritas, Wrocław 1986, s. 237–364.

Młotek A., Chrystocentryzm życia moralnego w ujęciu św. Ambrożego. Zarys problematyki, „Colloquium Salutis” 16 (1984), s. 245–262.

Młotek A., Chrystologiczna koncentracja w nauce św. Ambrożego z Mediolanu, „Vox Patrum” 6–7 (1984), s. 249–267.

Młotek A., Chrześcijański styl życia godziwego, „Biuletyn Synodu Archidiecezji Wrocławskiej’ 5 (1990), nr 4, s. 5–11.

Młotek A., Czy katecheza patrystyczna jest aktualna?, „Katecheta” 23 (1979), s. 28–29.

Młotek A., „Czyńcie to na moją pamiątkę”. Eucharystia pokolenia postapostolskiego, „Eucharystia pokolenia postapostolskiego, „Nowe Życie” 14 (1997), nr 3, s. 8.

Młotek A., Doktoraty honoris causa Wydziału Teologii Katolickiej we Wrocławiu w XIX i XX wieku, „Studia i Materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego” 5 (2004), s. 79–105.

Młotek A., Eucharystia w kanonach synodów IV w., „Vox Patrum” 12–13 (1987), s. 291–301.

Młotek A., Eucharystia w nauce wczesnochrześcijańskich pisarzy i synodów, [w:] Eucharystia, J. Krucina (red.), Wrocław 1987, s. 179–198.

Młotek, Eucharystia w świetle listów pasterskich Episkopatu Polski, [w:] W blasku Eucharystii, I. Dec (red.), Wrocław 1996, s. 247–260.

Młotek A., Kapłaństwo wiernych w nauce Ojców Kościoła, „Vox Patrum” 13–15 (1993–1995), s. 247–260.

Młotek, Kościół w służbie rodziny, [w:] Służcie Panu z weselem. Księga Jubileuszowa ku czci kard. Henryka Gulbinowicza, I. Dec (red.), t. 1, Wrocław 2000, s. 339–355.

Młotek A., Il rigorismo morale della Chiesa primitiva occidentale, „Rivista di Teologia Morale” 10 (1979), s. 419–433.

Młotek A., Maryjne inspiracje w kształtowaniu postaw wiary i moralności narodu polskiego, „Chrześcijanin w Świecie” 14 (1982), nr 4–5, s. 3–21.

Młotek A., Misje – istotny wymiar Kościoła, [w:] Maius Ac Divinius, W. Irek, H. Schambeck (red.), Wrocław 2009, s. 535–542.

Młotek A., Myśl etyczna Tadeusza Kotarbińskiego, „Collectanea Theologica” 51 (1982), f. 3, s. 18–24.

Młotek A., Niczego nie przedkładać ponad miłość do Chrystusa. Chrystocentryzm życia moralnego w ujęciu św. Benedykta, [w:] Osoba – Kościół – społeczeństwo, I. Dec (red.), Wrocław 1992, s. 321–331.

Młotek A., Niektóre wymogi stawiane biskupom w Kościele pierwszych chrześcijan, „Świdnickie Studia Teologiczne” 1 (2004), nr 1, s. 141–143.

Młotek A., Nierozerwalność małżeństwa i etyka seksualna w pierwotnym Kościele, „Collectanea Theologica” 49 (1979), f. 3, s. 112–115.

Młotek A., Obowiązki wychowawcze rodziców według Ojców Kościoła, „Katecheta” 10 (1975), s. 107–110.

Młotek A., Ochrona prawna dziecka poczętego, „Nowe Życie” 9 (1991), nr 5, s. 4–5.

Młotek A., O. Marie-Dominique Chenu OP jako teolog pracy, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 17 (2009), nr 1, s. 129–140.

Młotek A., Patrystyczna koncepcja apostolstwa chrześcijan, „Colloquium Salutis” 6 (1974), s. 223–234.

Młotek A., Pismo Święte jako źródło życia duchowego pierwszych chrześcijan, [w:] Żyjemy dla Pana, M. Rosik (red.), Wrocław 2005, s. 449–456.

Młotek A., Pismo Święte w życiu pierwszych chrześcijan, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 30 (1977), s. 310–323.

Młotek A., Poczet doktorów honoris causa teologii katolickiej we Wrocławiu, [w:] 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, I. Dec (red.), Wrocław 2002, s. 93–111.

Młotek A., Postawy i świadectwa. Kościół wobec problemów moralnych IV wieku, Wrocław 1986.

Młotek A., Powrót do Ojca. Wokół chrześcijańskiej idei pojednania i pokuty, Wrocław 1999.

Młotek A., Praca i czas wolny, „Collectanea Theologica” 45 (1975), f. 1, s. 95–97. Młotek A., Próby przezwyciężenia augustyńskiego rygoryzmu w sprawie kłamstwa i obrony sekretu, „Colloquium Salutis” 13 (1981), s. 235–248.

Młotek A., Przyjmowanie Komunii przez rozwiedzionych, „Nowe Życie” 12 (1995), nr 1, s. 3–4.

Młotek A., Rodzina i cywilizacja miłości. Papieski List do Rodzin, „Nowe Życie” 11 (1994), nr 6, s. 3–4.

Młotek A., Sakramenty a moralność chrześcijańska, „Studia Theologica Varsaviensa” 13 (1975), nr 2, s. 194–197.

Młotek A., Sens misji dzisiaj, „Nowe Życie” 7 (1989), nr 12, s. 14–15.

Młotek, Separacja i ponowne małżeństwo w Kościele pierwszych wieków, „Collectanea Theologica” 46 (1976), f. 4, s. 113–115.

Młotek A., Służba zdrowia – służbą Ewangelii życia, [w:] Życie – dar nienaruszalny. Wokół encykliki Evangelium vitae, A. Młotek, T. Reroń (red.), Wrocław 1995, s. 153–65.

Młotek A., Specyficzne rysy polskiej teologii moralnej, „Colloquium Salutis” 20 (1988), s. 207–220.

Młotek A., Społeczne rysy moralności według augustyńskiej koncepcji „Christus totus”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 24 (1977), nr 3, s. 11–17.

Młotek A., Spowiednik heroldem pojednania, pokoju i odrodzenia człowieka, [w:] Ku odnowie człowieka i społeczeństwa, I. Dec (red.), Wrocław 1996, s. 159–168.

Młotek A., Sprawiedliwa zapłata, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 10 (2002), nr 1, s. 246–248.

Młotek A., Synteza teologii moralnej, „Colloquium Salutis” 13 (1981), s. 321–324.

Młotek A., Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 1998.

Młotek A., Teologia moralna na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, „Studia Theologica Varsaviensa” 29 (1991), nr 1, s. 120–134.

Młotek A., Teologia nawrócenia, [w:] Rok Święty, J. Krucina (red.), Wrocław 1974, s. 123–132.

Młotek A., Teologia pracy według M.D. Chenu, „Collectanea Theologica” 42 (1972), f. 3, s. 134–135.

Młotek A., Troska duszpasterska o małżeństwa niesakramentalne, „Homo Dei” 51 (1982), s. 110–119.

Młotek A., Trynitarne aspekty moralności w nauczaniu Ojców Kościoła, „Colloquium Salutis” 7 (1975), s. 251–264.

Młotek A., U źródeł chrześcijańskiego rygoryzmu moralnego, „Studia Antiquitatis Christianae” 2 (1980), s. 244–260.

Młotek A., Warunki Bożej amnestii, „Nowe Życie” 6 (1988), nr 4, s. 6–7.

Młotek A., Wiara – nawrócenie – pojednanie, „Collectanea Theologica” 44 (1974), f. 4, s. 101–103.

Młotek A., Wielkie „tak” Kościoła dla życia, [w:] Świętość ludzkiego życia. Wokół instrukcji Dignitas personae, T. Reroń (red.), Wrocław 2009, s. 169–181.

Młotek A., Wierność, [w:] Katolicyzm A–Z, Z. Pawlak (red.), Poznań 1982, s. 384–385.

Młotek A., W nurcie teologii sakramentu pojednania, „Homo Dei” 47 (1978), s. 190–195.

Młotek A., W poszukiwaniu specyfiki polskiej teologii moralnej, [w:] Szkice o teologii polskiej, S.C. Napiórkowski (red.), Poznań 1988, s. 39–55.

Młotek A., Wybór podstawowy i konkretne postępowanie w świetle w świetle encykliki Veritatis splendor, [w:] W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki Veritatis splendor, E. Janiak (red.), Wrocław 1994, s. 259–265.

Młotek A., Wymogi stawiane duchownym przez synody w IV wieku, [w:] Veritati Salvificae Servire, W. Wenz (red.), Wrocław 2002, s. 321–328.

Młotek A., Zarys dziejów teologii moralnej na Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, [w:] Teologia i życie, J. Kuliberda (red.), Częstochowa 1994, s. 321–337.

Młotek A., Z dziejów teologii moralnej na Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, „Colloqium Salutis” 11 (1979), s. 211–251.

Młotek A., Znaczenie duszpastersko-wychowawcze Biblii według Ojców Kościoła, „Katecheta” 25 (1981), s. 77–81.

Młotek A., Zobowiązanie katolików świeckich do apostolstwa według Ojców Kościoła, „Colloquium Salutis” 4 (1972), s. 191–202.

Młotek A., Zur Geschichte der Moraltheologie an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Breslau, „Archiv für Schlesische Kirchengeschichte” 45 (1987), s. 133–143.

Młotek A., Życie ludzkie – cenny dar Boży, [w:] Życie – dar nienaruszalny. Wokół encykliki Evangelium vitae, A. Młotek, T. Reroń (red.), Wrocław 1995, s. 71–73.

Młotek A., Żyć po chrześcijańsku w zaraniu trzeciego tysiąclecia, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2 (1994), nr 2, s. 15–20.

Młotek A., Wspólnotowe oblicze moralności według Augustyńskiej koncepcji „Christus totus”, [w:] Teologia nauką o Bogu, Kraków 1997, s. 260–261.

Młotek A., „Wybór podstawowy” w teologii moralnej i w życiu, „Homo Dei” 49 (1998), s. 172–181.

Nagórny J., Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina, Lublin 2011.

Olejnik S., Encyklika Veritatis splendor o misji i posłudze teologów moralistów w Kościele, [w:] W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa poświęcona ks. prof. Antoniemu Młotkowi, M. Biskup, T. Reroń (red.), Wrocław 2000, s. 198–207.

Olejnik S., Ks. prof. Antoni Młotek – uczony, teolog, moralista, [w:] W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa poświęcona ks. prof. Antoniemu Młotkowi, M. Biskup, T. Reroń (red.), Wrocław 2000, s. 79–83.

Pryszmont J., Historia teologii moralnej, Warszawa 1987.

Reroń T., Etyka w szpitalu. Diakonia – medycyna –duszpasterstwo, Wrocław 2020.

Reroń T., Ksiądz Profesor Antoni Młotek. Badacz dziejów wczesnochrześcijańskiej teologii moralnej, [w:] Ut vitam habeant. Orędzie moralne Ojców Kościoła, A. Szafulski (red.), Wrocław 2011, s. 27–30.

Reroń T., Ksiądz Profesor Antoni Młotek – wrocławski teolog moralista, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 72 (2019), nr 2, s. 216–225.

Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.

Szafulski A., Treść patrystyczna w twórczości naukowej ks. A. Młotka, [w:] Ut vitam habeant. Orędzie moralne Ojców Kościoła, A. Szafulski (red.), Wrocław 2011, s. 31–36.

Downloads

Download data is not yet available.