Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 2 (2022)

Teologia duchowości

Zwiastowanie Maryi (Łk 1,26–38) jako paradygmat powołania do życia konsekrowanego w świetle myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2022.30.2.131-152  [Google Scholar]
Opublikowane: 08.02.2023

Abstrakt

Artykuł przedstawia wydarzenie zwiastowania Maryi (Łk 1,26–38) jako paradygmat powołania do życia konsekrowanego w świetle myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Specyfikę wezwania do wyłącznej miłości Chrystusa i służby Jemu w Kościele na drodze rad ewangelicznych można pełniej zrozumieć w odniesieniu do zwiastowania. Powołanie do życia konsekrowanego rodzi się z wyłącznej inicjatywy Boga i jest dziełem Jego nieskończonej miłości; jest pozytywną odpowiedzią Bogu na Jego zaproszenie do wyzwolenia się z ograniczeń własnej woli, z idei samorealizacji, z uczuć nieuporządkowanych, aby zanurzyć się w wolę Boga i dać się przez nią prowadzić. Benedykt XVI poleca osobom konsekrowanym, by – tak jak Maryja żywo zachowująca w pamięci wydarzenie zwiastowania – wracały do wydarzenia decydującego o kształcie ich życia, by pamiętały o „pierwszej miłości”, o istotnych początkach ich drogi życia całkowicie oddanego Bogu. Egzystencja osób poświęconych na własność Bogu ma być przeniknięta wiarą i wiernością Bogu, zgodnie z wypowiedzianym Jemu „tak”. Wydarzenie zwiastowania Maryi może być wzorem, typem w rozeznawaniu powołania do życia konsekrowanego.

Bibliografia

 1. Bachanek G., Maryja wzorem życia chrześcijańskiego w nauczaniu Benedykta XVI, „Salvatoris Mater” 19/1–4 (2017), s. 200–215. [Google Scholar]
 2. Bachanek G., Psychologia i teologia. Miejsce spotkania w antropologicznej refleksji J. Ratzingera, „Studia Teologii Dogmatycznej” 1 (2015), s. 31–47. [Google Scholar]
 3. Bachanek G., Rozumienie wolności a kryzys Kościoła – spojrzenie Josepha Ratzingera, [w:] Dylematy wolności we współczesnym Kościele oraz Europie. Wokół myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, P. Kiejkowski (red.), Poznań 2021, s. 25–39. [Google Scholar]
 4. Bachanek G., Tajemnica grzechu pierworodnego w ujęciu Josepha Ratzingera, „Studia Theologica Varsaviensia” 49/1 (2011), s. 171–190. [Google Scholar]
 5. Bachanek G., Znaczenie prawdy o stworzeniu w ujęciu Josepha Ratzingera, „Warszawskie Studia Teologiczne” 22/1 (2009), s. 233–244. [Google Scholar]
 6. Benedykt XVI do osób konsekrowanych, M. Saj (red.), Kraków 2009. [Google Scholar]
 7. Benedykt XVI Orędzie na 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations.html [dostęp: 10.01.2022]. [Google Scholar]
 8. Benedykt XVI Orędzie na 49. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20111018_xlix-vocations.html [dostęp: 10.01.2022]. [Google Scholar]
 9. Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini. [Google Scholar]
 10. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est. [Google Scholar]
 11. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi. [Google Scholar]
 12. Benedykt XVI, Homilia inauguracyjna Benedykta XVI na placu św. Piotra Wsłuchiwać się z całym Kościołem w słowo i wolę Chrystusa”, L’Osservatore Romano” wyd. pol. 6 (2005), s. 10–12. [Google Scholar]
 13. Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej w Santa Maria di Leuca, Maryja jest Gwiazdą Nadziei na morzu życia, 14.06.2008, L’Osservatore Romano” wyd. pol. 7–8 (2008), s. 5–7. [Google Scholar]
 14. Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. w Święto Ofiarowania Pańskiego Wiara potrafi rozpoznać mądrość słabości, 2.02.2013, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/ofiarowanie_02022013.html [dostęp: 10.01.2022]. [Google Scholar]
 15. Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Kiedy otwieramy się na Boga, nasze życie staje się bogate i wielkie, 15.08.2012, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 9–10 (2012), s. 31–32. [Google Scholar]
 16. Benedykt XVI, Maryja prowadzi nas drogą wierności, 20.07.2008, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/ap_sdm2008_randwick_20072008.html [dostęp: 10.01.2022]. [Google Scholar]
 17. Benedykt XVI, Orędzie na 43. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20060305_xliii-vocations.html [dostęp: 10.01.2022]. [Google Scholar]
 18. Benedykt XVI, Orędzie na 44. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20070210_xliv-vocations.html [dostęp: 10.01.2022]. [Google Scholar]
 19. Benedykt XVI, Orędzie na 46. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20090120_xlvi-vocations.html [dostęp: 10.01.2022]. [Google Scholar]
 20. Benedykt XVI, Orędzie na 47. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20091113_xlvii-vocations.html [dostęp: 10.01.2022]. [Google Scholar]
 21. Benedykt XVI, Orędzie na 50. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20121006_l-vocations.html [dostęp: 10.01.2022]. [Google Scholar]
 22. Benedykt XVI, Podróż apostolska Benedykta XVI do Francji z okazji 150. rocznicy objawień w Lourdes 12–15 IX 2008, Kraków 2008. [Google Scholar]
 23. Benedykt XVI, Raduj się, łaski pełna. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 8.12.2010, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 2 (2011), s. 52–53. [Google Scholar]
 24. Benedykt XVI, „Tak” Maryi odzwierciedla „tak” Chrystusa, 25.03.2007, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/ap_25032007.html [dostęp: 10.01.2022]. [Google Scholar]
 25. Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” w Nikozji Ks. Popiełuszko przykładem dla księży i świeckich, 6.06.2010, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 8–9 (2010), s. 19. [Google Scholar]
 26. Bernard św., Cały świat oczekuje odpowiedzi Maryi, [w:] Liturgia godzin, t. 1, Poznań 2006. [Google Scholar]
 27. Cencini A., Kryteria rozeznawania powołania, „Zeszyty Formacji Duchowej” 40 (2008), s. 8–69. [Google Scholar]
 28. Dylematy wolności we współczesnym Kościele oraz Europie. Wokół myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, P. Kiejkowski (red.), Poznań 2021. [Google Scholar]
 29. Ferdek B., Werytatywne aspekty wolności w ujęciu Josepha Ratzingera, „Studia Gnesnensia” 25 (2011), s. 179–190. [Google Scholar]
 30. Franciszek, Adhortacja Gaudete et exsultate. [Google Scholar]
 31. Franciszek, Przemówienie do kapłanów i zakonników. Podróż do Macedonii Północnej Czułość, cierpliwość i współczucie dla innych, 7.05.2019, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/macedonia-duchowni_07052019.html [dostęp: 10.01.2022]. [Google Scholar]
 32. Jan Paweł II, Adhortacja Vita consecrata. [Google Scholar]
 33. Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater. [Google Scholar]
 34. Jan Paweł II, List apostolski do osób konsekrowanych we wspólnotach zakonnych oraz instytutach świeckich z okazji Roku Maryjnego, Watykan 1988, [w:] Jan Paweł II, Życie konsekrowane w nauczaniu Jana Pawła II, C. Drążek (red.), Kraków 1996, s. 143–160. [Google Scholar]
 35. Jan Paweł II, Życie konsekrowane w nauczaniu Jana Pawła II, C. Drążek (red.), Kraków 1996. [Google Scholar]
 36. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994. [Google Scholar]
 37. Kiejkowski P., Pagacz M., Europa – humanizm – życie konsekrowane. Wokół myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, Poznań 2021. [Google Scholar]
 38. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984. [Google Scholar]
 39. Masciarelli M.G., Znak niewiasty. Maryja w teologii Josepha Ratzingera, tłum. W. Szymona, Kraków 2008. [Google Scholar]
 40. Pagacz M., Życie konsekrowane znakiem nadziei dla współczesnego świata w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II, Kraków 2019. [Google Scholar]
 41. Ratzinger J., Balthasar H.U. von, Maryja w tajemnicy Kościoła, tłum. W. Szymona, Kraków 2007. [Google Scholar]
 42. Ratzinger J./Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, tłum. W. Szymona, Kraków 2012. [Google Scholar]
 43. Ratzinger J., Kościół – ekumenizm – polityka, L. Balter i in. (red. i tłum.), seria: Kolekcja Communio 5, Poznań–Warszawa 1990. [Google Scholar]
 44. Rupnik M.I., Jak znaleźć swoje miejsce w życiu, tłum. P. Mikulska, Kraków 2008. [Google Scholar]
 45. Słomkowski A., Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II, Ząbki 2000. [Google Scholar]
 46. Smentek I., „Błogosławiona, która uwierzyła”. Idee przewodnie mariologii Benedykta XVI, „Warszawskie Studia Teologiczne” 25/1 (2012), s. 85–112. [Google Scholar]
 47. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 1964, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 104–166. [Google Scholar]
 48. Szymik J., Dziedzicem jest Syn. Ontologia wolności według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, [w:] Dylematy wolności we współczesnym Kościele oraz Europie. Wokół myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, P. Kiejkowski (red.), Poznań 2021, s. 11–23. [Google Scholar]
 49. Szymik J., Theologia benedicta, t. 2, Katowice 2012. [Google Scholar]
 50. Warzeszak J., Jak żyć? Młodzież pyta – Benedykt XVI odpowiada, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 51. W kręgu kierownictwa duchowego, M. Wolańczyk (red.), t. 1, Kraków 1994. [Google Scholar]
 52. Wojtczak A., Maryja „wzorem dla młodego Kościoła” według papieża Franciszka, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 29/1 (2021), s. 367–391. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.