Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 1 (2020)

Teologia systematyczna

Problem metody w teologii

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.61-73  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.06.2020

Abstrakt

Problem metody (metod) w teologii wiąże się z rozumieniem teologii jako nauki, a także z rozumieniem jej tożsamości. W teologii jako nauce nie istnieje jedna metoda naukowa, bo jest wiele dyscyplin teologicznych i każda posługuje się własnymi metodami – stąd też mówimy o pluralizmie metod teologicznych. W omawianiu problematyki metodologicznej nauk teologicznych autor ograniczył się jedynie do ukazania podstawowych elementów metodologicznych, najpierw wspólnych wszystkim dyscyplinom teologicznym, a następnie szczegółowiej omówił jedną z podstawowych metod hermeneutycznych, to jest lingwistyczną, czyli metodę analizy tekstów stosowaną głównie w naukach biblijnych, liturgicznych i patrystycznych. W ostatniej części natomiast wskazał najnowsze opracowania dotyczące metod stosowanych w poszczególnych dyscyplinach teologicznych.

Bibliografia

Auge M., Principi di interpretazione dei testi liturgici, [in:] Anamnesis, vol. 1, Torino 1974, pp. 167–179.

Bartnik C., Hermeneutyka katolicka, [in:] Encyklopedia katolicka, t. 6, pp. 774–779.

Blaise A., Le vocabulaire latin des principaux themes liturgiques, Turnhout 1966.

Bronk A., Hermeneutyka, [in:] Encyklopedia katolicka, t. 6, pp. 770–774.

Czerski J., Metody interpretacji Nowego Testamentu, Opole 1997.

Czerwik S., Prefacje o misteriach Chrystusa w Mszale Rzymskim Pawła VI. Geneza i teologia, Warsaw 1984.

Durak A., Treści uczestnictwa we mszy świętej w świetle formuł euchologicznych Mszału rzymskiego dla diecezji polskich (Niedziele Wielkiego Postu i Paschy), Piła 1992.

Dumas A., Pour mieux comprendre les textes liturgiques du Missel Romain, “Notitiae” 6 (1970), pp. 194–213.

Dürig W., Pietas liturgica. Studien zum Frömmigkeitsbegriff und zur Gottesvorstellung der abendländischen Liturgie, Regensburg 1958.

Genettes G., Palimpsestes: La littérature au second degré, Paris 1982.

Gerhards A., Kranemann B., Einfürung in die Liturgiewissenschaft, Darmstadt 2006.

Granat W., Nauki teologiczne, [in:] idem, Dogmatyka katolicka, introductory volume, Lublin 1995.

Kamiński S., Epistemologiczno-metodologiczne uwagi o teologii, [in:] Teologia nauką o Bogu. Kongres Teologów Polskich 1976, M. Jaworski, A. Kubiś (eds.), Krakow 1977, pp. 36–51.

Koza S., Schleiermacher Fridrich, [in:] Encyklopedia katolicka, t. 17, pp. 1241–1243.

Kristeva J., Sémeiotiké. Recherches pour une sémanalyse, Paris 1969.

Metodologia teologii, “Studia Nauk Teologicznych PAN,” M. Rusecki (ed.), vol. 2, Lublin 2007.

Meyer H.B., Liturgie als Hauptfach. Erwägungen zu Stellung und Aufgabe der Liturgiewissenschaft im Grenzen des theologischen Studiums, “Zeitschrift für katholische Theologie” 88 (1966), pp. 315–335.

Miazek J., Misterium Wielkiego Postu w modlitwach mszalnych dawnej i współczesnej liturgii rzymskiej. Studium liturgiczno-teologiczne, Warsaw 1997.

Nakagaki F., Metodo integrale. Discorso sulla metodologia nell'interpretazione dei testi eucologici, [in:] Cuva A. (ed.), Fons vivus. Miscellanea liturgica in memoria di Don Eusebio M. Vismara, Bibliotheca Theologica Salesiana, volume 1, issue 6, Zurich 1971, pp. 269–286.

Napiórkowski S.C., Jak uprawiać teologię, Wrocław 1994.

Pontificia Commissione Biblica, Die Interpretation der Bibel in der Kirche (15 IV 1993), Città del Vaticano 1993.

Rusecki M., Problematyka metody w teologii, [in:] Tożsamość teologii, Anderwald A., Dola T., Rusecki M. (eds.), pp. 43–83.

Scientia liturgica. Manuale di Liturgia, A. Chupungo (ed.), Pontificio Istituto Liturgico Sant`Anselmo, vol. 1, Casale Monferrato (Al) 1998.

Sobeczko H.J., Pluralizm metod stosowanych w nauce o liturgii, [in:] Metodologia teologii, M. Rusecki (ed.), pp. 251–269.

Tożsamość teologii, A. Anderwald, T. Dola, M. Rusecki (eds.), Opole 2010.

Triacca A.M., Farina R., Studio e lettura dell’eucologia. Note metodologiche, [in:] Teologia, Liturgia, Storia. Miscellanea in onore di Carlo Manziana, Vescovo di Cremona, C. Ghidelli (ed.), Brescia 1977, pp. 197–224.

Żądło A., Eklezjologiczny wymiar kolekt adwentu w Mszale Rzymskim Pawła VI. Studium lingwistyczno-teologiczne, Krakow 2002.

Downloads

Download data is not yet available.