Problem metody w teologii


Abstrakt

Problem metody (metod) w teologii wiąże się z rozumieniem teologii jako nauki, a także z rozumieniem jej tożsamości. W teologii jako nauce nie istnieje jedna metoda naukowa, bo jest wiele dyscyplin teologicznych i każda posługuje się własnymi metodami – stąd też mówimy o pluralizmie metod teologicznych. W omawianiu problematyki metodologicznej nauk teologicznych autor ograniczył się jedynie do ukazania podstawowych elementów metodologicznych, najpierw wspólnych wszystkim dyscyplinom teologicznym, a następnie szczegółowiej omówił jedną z podstawowych metod hermeneutycznych, to jest lingwistyczną, czyli metodę analizy tekstów stosowaną głównie w naukach biblijnych, liturgicznych i patrystycznych. W ostatniej części natomiast wskazał najnowsze opracowania dotyczące metod stosowanych w poszczególnych dyscyplinach teologicznych.


Słowa kluczowe

teologia; nauki teologiczne; metoda teologii; badania naukowe; hermeneutyka; hermeneutyka lingwistyczna

Auge M., Principi di interpretazione dei testi liturgici, [in:] Anamnesis, vol. 1, Torino 1974, pp. 167–179. [Google Scholar]

Bartnik C., Hermeneutyka katolicka, [in:] Encyklopedia katolicka, t. 6, pp. 774–779. [Google Scholar]

Blaise A., Le vocabulaire latin des principaux themes liturgiques, Turnhout 1966. [Google Scholar]

Bronk A., Hermeneutyka, [in:] Encyklopedia katolicka, t. 6, pp. 770–774. [Google Scholar]

Czerski J., Metody interpretacji Nowego Testamentu, Opole 1997. [Google Scholar]

Czerwik S., Prefacje o misteriach Chrystusa w Mszale Rzymskim Pawła VI. Geneza i teologia, Warsaw 1984. [Google Scholar]

Durak A., Treści uczestnictwa we mszy świętej w świetle formuł euchologicznych Mszału rzymskiego dla diecezji polskich (Niedziele Wielkiego Postu i Paschy), Piła 1992. [Google Scholar]

Dumas A., Pour mieux comprendre les textes liturgiques du Missel Romain, “Notitiae” 6 (1970), pp. 194–213. [Google Scholar]

Dürig W., Pietas liturgica. Studien zum Frömmigkeitsbegriff und zur Gottesvorstellung der abendländischen Liturgie, Regensburg 1958. [Google Scholar]

Genettes G., Palimpsestes: La littérature au second degré, Paris 1982. [Google Scholar]

Gerhards A., Kranemann B., Einfürung in die Liturgiewissenschaft, Darmstadt 2006. [Google Scholar]

Granat W., Nauki teologiczne, [in:] idem, Dogmatyka katolicka, introductory volume, Lublin 1995. [Google Scholar]

Kamiński S., Epistemologiczno-metodologiczne uwagi o teologii, [in:] Teologia nauką o Bogu. Kongres Teologów Polskich 1976, M. Jaworski, A. Kubiś (eds.), Krakow 1977, pp. 36–51. [Google Scholar]

Koza S., Schleiermacher Fridrich, [in:] Encyklopedia katolicka, t. 17, pp. 1241–1243. [Google Scholar]

Kristeva J., Sémeiotiké. Recherches pour une sémanalyse, Paris 1969. [Google Scholar]

Metodologia teologii, “Studia Nauk Teologicznych PAN,” M. Rusecki (ed.), vol. 2, Lublin 2007. [Google Scholar]

Meyer H.B., Liturgie als Hauptfach. Erwägungen zu Stellung und Aufgabe der Liturgiewissenschaft im Grenzen des theologischen Studiums, “Zeitschrift für katholische Theologie” 88 (1966), pp. 315–335. [Google Scholar]

Miazek J., Misterium Wielkiego Postu w modlitwach mszalnych dawnej i współczesnej liturgii rzymskiej. Studium liturgiczno-teologiczne, Warsaw 1997. [Google Scholar]

Nakagaki F., Metodo integrale. Discorso sulla metodologia nell'interpretazione dei testi eucologici, [in:] Cuva A. (ed.), Fons vivus. Miscellanea liturgica in memoria di Don Eusebio M. Vismara, Bibliotheca Theologica Salesiana, volume 1, issue 6, Zurich 1971, pp. 269–286. [Google Scholar]

Napiórkowski S.C., Jak uprawiać teologię, Wrocław 1994. [Google Scholar]

Pontificia Commissione Biblica, Die Interpretation der Bibel in der Kirche (15 IV 1993), Città del Vaticano 1993. [Google Scholar]

Rusecki M., Problematyka metody w teologii, [in:] Tożsamość teologii, Anderwald A., Dola T., Rusecki M. (eds.), pp. 43–83. [Google Scholar]

Scientia liturgica. Manuale di Liturgia, A. Chupungo (ed.), Pontificio Istituto Liturgico Sant`Anselmo, vol. 1, Casale Monferrato (Al) 1998. [Google Scholar]

Sobeczko H.J., Pluralizm metod stosowanych w nauce o liturgii, [in:] Metodologia teologii, M. Rusecki (ed.), pp. 251–269. [Google Scholar]

Tożsamość teologii, A. Anderwald, T. Dola, M. Rusecki (eds.), Opole 2010. [Google Scholar]

Triacca A.M., Farina R., Studio e lettura dell’eucologia. Note metodologiche, [in:] Teologia, Liturgia, Storia. Miscellanea in onore di Carlo Manziana, Vescovo di Cremona, C. Ghidelli (ed.), Brescia 1977, pp. 197–224. [Google Scholar]

Żądło A., Eklezjologiczny wymiar kolekt adwentu w Mszale Rzymskim Pawła VI. Studium lingwistyczno-teologiczne, Krakow 2002. [Google Scholar]

Opublikowane
2020-06-29


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Sobeczko, H. (2020). Problem metody w teologii. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 61-73. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.61-73

Helmut Jan Sobeczko  sobeczko@uni.opole.pl
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1203-4385

Helmut Jan Sobeczko (rev. rm., prof. dr. hab. at the University of Opole) – born in 1939, completed specialised studies in liturgy and history at the Church at the John Paul II Catholic University of Lublin and the Institute of Liturgy of the Pontifical University of Sant’Anselmo; Director of the Theological-Pastoral Institute of the Opole branch of the Catholic University of Lublin (1981–1994); Dean of the Faculty of Theology of the University of Opole (1994–2002), Head of the Department of Liturgy and Hagiography of the University of Opole (1994–2010); Director of the Editorial Board of the Faculty of Theology (1994–2011), Editor-in-chief of “Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars” (1995–2017). Author of numerous scientific publications (approx. 450). Major books: Il processo d’introduzione della riforma liturgica in Polonia nei primi anni dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II con particolare rifermento all’attivita liturgica del vescovo Francesco Jop (1897–1976) (Rome 1980); W trosce o liturgiczne dziedzictwo (For the Sake of the Liturgical Heritage), Opole 1986; Liturgia katedry wrocławskiej według przedtrydenckiego „Liber Ordinarius” z 1563 r. (Liturgy of the Wrocław Cathedral According to the Pre-Trent “Liber Ordinarius” of 1563), Opole 1993; Zgromadzeni w imię Pana. Teologia znaku zgromadzenia liturgicznego (Gathered in the Name of the Lord. Theology of the Sign of the Liturgical Assembly), Opole 1999; Servitium liturgiae. Wybór artykułów (Servitium liturgiae. A Selection of Articles), vol. 1–2, Opole 2004–2015; W cieniu opolskiej katedry. Życie i działalność ks. Stefana Baldego (1935–2003) (In the Shadow of the Opole Cathedral. The Life and Work of Father Stefan Baldy), Opole 2007.