Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2010)

Teologia pastoralna

Teologiczny charakter refleksji pastoralnej według Sergio Lanzy

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.139-151  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.04.2020

Abstrakt

La teologia pastorale non sempre era in grado di dimostrare il carattere autenticamente teologico della sua riflessione. In questo articolo si cerca di presentare l’argomentazione di Sergio Lanza, un noto teologo pastorale italiano, circa la teologicità di riflessione pastorale. Per trovare un posto per la teologia pastorale nel complesso di tutte le discipline teologiche bisogna partire da una rinnovata visione di tutta la teologia compresa come fides quaerens intellectum. La fede (fides) si presenta così come l’oggetto della riflessione teologica. Essendo una risposta integrale dell’uomo alla Rivelazione di Dio, la fede comprende in se anche le opere, non soltanto quelle dell’indivuduo credente, ma pure le opere di tutta la Chiesa. L’azione ecclesiale fa dunque parte dell’oggetto della riflessione teologica. In conseguenza, la riflessione su di essa ha carattere teologico. Dalla riflessione teologica sull’azione ecclesiale, cioè dalla teologia pastorale, bisogna distinguere la cosiddetta pastoralità di tutta la teologia. S. Lanza attribuisce a quest’espressione due significati: la funzione della teologia nella formazione dei pastori e la contestualità del sapere teologico, cioè un suo necessario inserimento nell’attuale contesto culturale, sociale ed ecclesiale dell’epoca.

Bibliografia

 1. Alfaro J., Rivelazione cristiana, fede e teologia, Brescia 1986. [Google Scholar]
 2. Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 3. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est o miłości chrześcijańskiej, Rzym 2005. [Google Scholar]
 4. Benedykt XVI, Miłość jest jedynym kryterium sprawiedliwości (Św. Paweł a nasze przemienienie w Chrystusie), katecheza wygłoszona podczas audiencji ogólnej (19 XI 2008), „L’Osservatore Romano” PL 30 (2009), nr 2. [Google Scholar]
 5. Draguła A., Eucharystia zmediatyzowana. Teologiczno-pastoralna interpretacja transmisji Mszy św. w radiu i telewizji, Zielona Góra 2009. [Google Scholar]
 6. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis o formacji kapłanów we współczesnym świecie, Watykan 1992. [Google Scholar]
 7. Kamiński R., Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, Lublin 2007. [Google Scholar]
 8. Kamiński R., Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Kraków 2001. [Google Scholar]
 9. Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallottinum, Poznań 1994. [Google Scholar]
 10. Lanza S., Introduzione alla teologia pastorale, t. 1: Teologia dell’azione ecclesiale, Brescia 1989. [Google Scholar]
 11. Lanza S., Teologia pastorale, w: La teologia del XX secolo. Un bilancio, t. 3: Prospettive pratiche, a cura di G. Canobbio, P. Coda, Roma 2003, s. 342–447. [Google Scholar]
 12. Luther M., Werke, Weimarer Ausgabe 1, 153, 16–21; 1, 226, 14–16; 5, 163, 28f. [Google Scholar]
 13. Midali, M. Teologia pratica, t. 1: Cammino storico di una riflessione fondante e scientifica, Roma 2000. [Google Scholar]
 14. Piwowarski W., Eklezjologiczna koncepcja teologii pastoralnej, „Ateneum Kapłańskie” 69 (1966), nr 5, s. 300–309. [Google Scholar]
 15. Prenna L., Teologia pastorale o pastoralità della teologia. Ipotesi di interpretazione rosminiana, w: La teologia pastorale. Natura e compiti, red. F. Marinelli, Bologna 1990. [Google Scholar]
 16. Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 2006. [Google Scholar]
 17. Seveso B., Teologia pastorale, w: Enciclopedia pastorale, red. B. Seveso, L. Pacomio, t. 1, Casale Monferrato 1992. [Google Scholar]
 18. Sobór watykański II, Dekret Optatam totius o formacji kapłańskiej, Rzym 1965. [Google Scholar]
 19. Sobór watykański II, Konstytucja dogmatyczna Dei verbum o Objawieniu Bożym, Rzym 1965. [Google Scholar]
 20. Špidlík T., Modlitwa według tradycji chrześcijańskiego Wschodu. Przewodnik systematyczny, Kraków 2006. [Google Scholar]
 21. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, London 1975. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.