Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 1 (2015)

Teologia dogmatyczna i biblijna

Nowy ateizm w perspektywie teologicznej

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.1.113-138  [Google Scholar]
Opublikowane: 07.12.2019

Abstrakt

Judeo-Christian Revelation shows not only God, but also a man, and all the reality as well, especially in their relation to God. Therefore, one is allowed to talk about “lay heresies”, that is the wrong understanding of the created reality. The “Christological formula” of Chalcedon stressing the synthesis that takes place “unconfusedly and indivisibly” can help to estimate the degree to which the “new atheism” is a heretical interpretation of reality; it happens when things that are created are “divided” from the Creator, which, in turn, leads to “monophysitic” perception of the world chosen by Richard Dawkins and Christopher Hitchens.

Bibliografia

Bartnik C.S., Dogmatyka katolicka. Tom I, Traktaty I-VI, Lublin 2012.

Bartnik C.S., Prawa dziejowe wielkich myśli, „Roczniki Teologii Dogmatycznej” 2012, t. IV, s. 145.

Benedykt XVI, Audiencja generalna: „Przedziwna wymiana” (04.01.2012), „L’Osservatore Romano” 2012, nr 3, s. 28.

Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny „Niepokalana Matka pielgrzymującego Kościoła” (08.12.2005), „L’Osservatore Romano” 2006, nr 2, s. 44.

Benedykt XVI, List apostolski w formie motu proprio ogłaszający Rok Wiary „Porta fidei”, nr 12.

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska „Verbum Domini” (O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła), Kraków 2010, nr 18.

Benedykt XVI, Wiara i teologia, w: Jego Eminencja Kardynał Joseph Ratzinger – Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI doktor „honoris causa” Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, red. W. Mróz, Świdnica 2005.

Bokwa I., Powrót religii czy nowa fala ateizmu? Refleksja z zakresu fenomenologii kultury, w: Wobec nowego ateizmu, red. I. Bokwa, M. Jagodziński, Warszawa 2011.

Buckley M.J., Ateizm w sporze z religią, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 2009.

Cantalamessa R., „Litera zabija, Duch ożywia”. Lektura duchowa Biblii, w: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, red. S. Szymik, red. K. Mielcarek, Lublin 2009, s. 275–276.

Chaberek M., Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika, Warszawa 2014.

Chesterton G.K., Obrona rozumu. Wybór publicystyki (1930–1936 oraz wydania późniejsze), Warszawa 2014.

Chesterton G.K., Rady, które odrzucamy, w: tenże, Obrona wiary. Wybór publicystyki (1920–1930), tłum. Jaga Rydzewska, Warszawa 2012, s. 67.

Chesterton G.K., Wiekuisty człowiek, tłum. M. Sobolewska, Warszawa–Ząbki 2004.

Corner M., Fundamentalizm, w: Słownik hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Coggins, J.L. houlden, red. wyd. pol. W. Chrostowski, tłum. B. Widła, Warszawa 2005.

Dawkins R., Bóg urojony, tłum. P.J. Szwajcer, Warszawa 2012.

Dawkins R., Coyne G.V., Zbyteczny Bóg, tłum. K. Ośko, G. Kuraś, „Teofil” 2012, nr 2, s. 145.

Dennett D.C., Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne, tłum. B. Stanosz, Warszawa 2008.

Eagleton T., Rozum, wiara i rewolucja. Refleksje nad debatą o Bogu, tłum. W. Usakiewicz, Kraków 2010.

Farkasfalvy D., W poszukiwaniu nowej, „postkrytycznej” metody egzegezy biblijnej, w: Nowa ewangelizacja (Kolekcja „Communio”, 8), red. L. Balter, Poznań 1993, s. 285.

Ferdek B., Dogmat – prawda czy gwałt zadany rozumowi?, w: Wiara pod lupą. Współczesne pytania o racjonalność wiary, red. R. Pietkiewicz, Wrocław 2014, s. 62.

Franciszek, Adhortacja apostolska O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszych świecie „Evangelii gaudium”, Kraków [b.r.w.].

Franciszek, Encyklika o wierze „Lumen fidei”, nr 36.

Gilson E., Bóg i ateizm, tłum. M. Kochanowska, P. Murzański, Kraków 1996.

Halk T., Głosiciel ukrytego Boga, „Teofil” 2012, nr 2, s. 17.

Hart D.B., Chrześcijańska rewolucja a złudzenia ateizmu, tłum. A. Gomola, Kraków 2011.

Hart D.B., Moda na ateizm, „Teofil” 2012, nr 2, s. 33.

Hitchens C., Bóg nie jest wielki. Jak religia wszystko zatruwa, tłum. C. Murawski, Katowice 2011.

Jan Paweł II, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem „Fides et ratio”, nr 55.

Kasper W., Bóg Jezusa Chrystusa, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 1996.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Kłoczowski J.A., Czy istnieje postęp w kulturze?, „Teofil” 2012, nr 2, s. 160.

Kołakowski L., Herezja, Kraków 2010.

Kracik J., Gdy Kościół spojrzał na ateizm inaczej, w: tenże, Święty Kościół grzesznych ludzi, Kraków 1998.

Kuczyński T., Istnienie świata. Czy wystarczą wyjaśnienia przyrodników?, Kraków 2010.

Lutz M., Bóg. Mała historia największego, tłum. M. Zielińska, Kraków 2009.

Machnacz J., Wstęp, w: G. Lohfink, Jakie argumenty ma nowy ateizm? Krytyczna dyskusja, tłum. J. Machnacz, Wrocław 2009.

McGrath A., Bóg Dawkinsa. Geny, memy i sens życia, tłum. J. Gilewicz, Kraków 2008.

McGrath A., McGrath J.C., Bóg nie jest urojeniem. Złudzenie Dawkinsa, tłum. J. Wolak, Kraków 2007.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria, tłum. K. Stopa, Kraków 2012, nr 62.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia, chrystologia, antropologia (1981), tłum. J. Bielecki, w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 133–150.

Motak D., Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie, Kraków 2002.

Nagórny J., Wiara i rozum w refleksji teologicznej, w: Wiara i rozum. Refleksje nad encykliką Jana Pawła II „Fides et ratio”, red. G. Witaszek, Lublin 1999, s. 39.

Novak M., Boga nikt nie widzi. Noc ciemna ateistów i wierzących, tłum. M. Pasicka, Kraków 2010.

Orędzie końcowe Synodu Biskupów do Ludu Bożego: „Słowo Boże w historii” (24.10.2008), „L’Osservatore Romano” 2009, nr 1, s. 26.

Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, tłum. i red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.

Ratzinger J., Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1995.

Ratzinger J., Prawda w teologii, tłum. M. Mijalska, Kraków 2001.

Ratzinger J., W drodze do Jezusa Chrystusa, tłum. J. Merecki, Kraków 2004.

Ratzinger J., Seewald P., Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowiński, Kraków 2005.

Ratzinger J., Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2005.

Ratzinger J., Patrzeć na przebitego. Szkice o chrystologii duchowej, tłum. J. Merecki, Kraków 2008.

Ratzinger J., Kościół. Wspólnota w drodze, tłum. D. Chodyniecki, Kielce 2009.

Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2012.

Schónborn C., Bóg zesłał Syna Swego. Chrystologia, tłum. L. Balter, Poznań 2002.

Schonborn C., Cel czy przypadek? Dzieło stworzenia i ewolucja z punktu widzenia racjonalnej wiary, tłum. M. Szczepaniak, Kielce 2009.

Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej „Dei Filius”, w: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007, nr 652.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei verbum”, nr 11, 13.

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii. T.1: Filozofia starożytna i średniowieczna, Warszawa 2007.

Tupikowski J., Filozofia Boga. Studium metafizyczno-historyczne, Kraków 2002.

Von Balthasar H.U., W pełni wiary, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1991.

Wojtysiak J., Bóg a Boeing 747. Czyli czy Richard Dawkins dowiódł, że „Niemal na pewno nie ma boga”, „Teofil” 2012, nr 2(31), s. 195.

Wyznanie wiary Soboru Chalcedońskiego, 451 r., w: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, opr.: S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1998, nr 89.

Zatwardnicki S., Pokusa fundamentalizmu biblijnego, „Homo Dei” 2012, nr 4, s. 69–88.

Zatwardnicki S., Ateizm urojony. Chrześcijańska odpowiedź na negację Boga, Kraków 2013.

Zatwardnicki S., Hermeneutyka wiary w nauczaniu papieża Benedykta XVI, Wrocław 2014.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>