Główne aspekty encykliki Jana Pawła II Fides et ratio w obecnym dyskursie historyczno-teologicznym


Abstrakt

Artykuł przedstawia fundamentalne aspekty encykliki Fides et ratio Jana Pawła II w odniesieniu do kontekstu historycznego i teologicznego współczesnej kultury. Wskazuje na aktualne problemy w harmonijnym egzystowaniu społeczeństw funkcjonujących według paradygmatów sprzecznych z prawdą absolutną stanowiącą przedmiot teologiczny. Omówione są tu błędy wynikające z modernizmu (subiektywny racjonalizm, poznawcza negacja wiary), postmodernizmu (relatywizacja prawdy, ateizm i antyteizm, redukcjonizm wiary). Wyjaśniono wartość egzystencjalną wiary religijnej jako ukazującej korelację sensu i prawdy, w ten sposób dokonując apologii racjonalnego charakteru wiary. Wyakcentowano prawdę jako dar zawarty w Bożym Objawieniu, niezbędny do odkrycia sensu ludzkiej rzeczywistości.


Słowa kluczowe

prawda; wiara; poznanie; poszukiwanie prawdy; sens; racjonalność wiary

Alfaro J., Rivelazione cristiana, fede e teologia, Brescia 1986. [Google Scholar]

Artigas M., Popper, Karl Raimund, [in:] Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, vol. 2, G. Tanzella-Nitti, A. Strumia (eds.), Roma 2002, pp. 2055–2065. [Google Scholar]

Benedetto XVI, Omelia a Santa Messa imposizione del pallio e consegna dell’anello del pescatore per l’inizio del ministero petrino del vescovo di Roma, Piazza San Pietro, Domenica, 24 aprile 2005, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20050424_inizio-pontificato.html [access: 1.04.2020]. [Google Scholar]

Benedykt XVI – wielki papież teolog, interview of Krzysztof Tomasik with Gerhard Ludwig Müller, 10.04.2017, http://info.wiara.pl/doc/3811580.Benedykt-XVI-wielki-papiez-teolog [access: 1.04.2020]. [Google Scholar]

Bordoni M., La cristologia odierna di fronte alla questione della verità, [in:] Unicità e universalità di Gesù Cristo, M. Serretti (ed.), Cinisello Balsamo 2001, pp. 65–111. [Google Scholar]

Bortolin V., Verità e pratica della religione, “Studia Patavina” 46 (1999), pp. 617–622. [Google Scholar]

Bronk A., Postmodernizm, [in:] Leksykon teologii fundamentalnej, M. Rusecki (ed.), Lublin–Krakow 2002, pp. 929–935. [Google Scholar]

Coda P., Teo-logia. La Parola di Dio nelle parole dell’uomo, epistemologia e metodologia teologica, Roma 1997. [Google Scholar]

Colombo G., Grazia e libertà nell’atto di fede, [in:] Noi crediamo, R. Fisichella (ed.), Roma 1993, pp. 39–57. [Google Scholar]

Colombo G., Intelligenza umana e grazia della conoscenza del soprannaturale come realtà storica, “Salesianum” 27 (1965), pp. 326–341. [Google Scholar]

Concilio Ecumenico Vaticano II, La Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione Dei Verbum, [in:] Enchiridion Vaticanum 1, Bologna 2002, pp. 872–911. [Google Scholar]

Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica Dei Filius sulla fede cattolica, 3, [in:] The Sources of Catholic Dogma, transl. by R.J. Deferrari from the 13th edition of H. Denzinger᾽s Enchiridion Symbolorum, Fitzwilliam 1995, pp. 442–460. [Google Scholar]

D’Agostino S., Scienza e religione: per una nuova alleanza, 7-25, http://siba-ese.unisalento.it/index.php/idee/article/viewFile/3519/2916 [access: 1.04.2020]. [Google Scholar]

Denzinger H., Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, P. Hünermann (ed.), Bologna 2001. [Google Scholar]

Derrida J., La scrittura e la differenza, Torino 1971. [Google Scholar]

Derrida J., Margini della filosofia, Torino 1997. [Google Scholar]

Dialog serca miłości, kategoria: codzienny dialog, http://dialogsercamilosci.eu/category/codzienny-dialog/ [access: 1.04.2020]. [Google Scholar]

Dotolo C., La teologia fondamentale davanti alle sfide del «pensiero debole» di G. Vattimo, Roma 1999. [Google Scholar]

Fisichella R., La Rivelazione: evento e credibilità, Bologna 1985. [Google Scholar]

Fisichella R., La via della verità. Il mistero dell’uomo nel mistero di Cristo, Milano 2003. [Google Scholar]

Fisichella R., Noi crediamo, Roma 1993. [Google Scholar]

Fisichella R., Quando la fede pensa, Casale Monferrato 1997. [Google Scholar]

Fries H., Fede e sapere scientifico, [in:] Sacramentum Mundi III, K. Rahner (ed.), Briescia 1975, pp. 749–773. [Google Scholar]

Fries H., Teologia fondamentale, Brescia 1987. [Google Scholar]

Gäde G., Cristo nelle religioni. La fede cristiana e la verità delle religioni, Roma 2004. [Google Scholar]

Giovanni Paolo II, Enciclica Fides et ratio, [in:] Tutte le encicliche di Giovanni Paolo II, Milano 2005. [Google Scholar]

Guardini R., Fede, religione, esperienza. Saggi Teologici, Brescia 1984. [Google Scholar]

Guardini R., La vita della fede, Brescia 1965. [Google Scholar]

Guardini R., Mondo e Persona, [in:] idem, Scritti filosofici, Milano 1964, vol. 2, pp. 3–133. [Google Scholar]

Habermas J., La coscienza di ciò che manca. Su fede e ragione e il disfattismo della ragione moderna, [in:] Le religioni e la ragione, K. Wenzel (ed.), pp. 57–69. [Google Scholar]

Heidegger M., Sein und Zeit, Tübingen 1960. [Google Scholar]

Husserl E., Logische Untersuchungen II, Heidelberg 1922. [Google Scholar]

Kant I., Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo, [in:] idem, Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, Vigevano 1971. [Google Scholar]

Kasper W., Geheimnis Mensch, [in:] idem, Zukunft aus dem Glauben, Mainz 1978. [Google Scholar]

Kasper W., Il Dio di Gesù Cristo, Brescia 1997. [Google Scholar]

Kasper W., Introduzione alla fede, Brescia 1994. [Google Scholar]

Kasper W., Oltre la conoscenza, Brescia 1989. [Google Scholar]

Kasper W., Per un rinnovamento del metodo teologico, Brescia 1992. [Google Scholar]

Kasper W., Fede e storia, Brescia 1993. [Google Scholar]

Kopiec M.A., Evangelizzazione nel recente magistero dei papi. Tra le sfide, il mandato e la carità, Terni 2016. [Google Scholar]

Kopiec M.A., La sintesi filosofico-teologica nell’antropologia cristiana di Edith Stein, “Forum Teologiczne” 19, (2018), pp. 217–234. [Google Scholar]

Kunz E., Conoscenza della credibilità e fede (analisis fidei), [in:] Corso di Teologia Fondamentale, vol. 4, W. Kern, H.J. Pottmeyer, M. Seckler (eds.), Brescia 1990, pp. 493–536. [Google Scholar]

Lambiasi F., Senso e significato del credere, [in:] Noi crediamo, R. Fisichella (ed.), Roma 1993, pp. 157–173. [Google Scholar]

Lubac H. de, Il dramma dell’umanesimo ateo, Brescia 1981. [Google Scholar]

Mondin B., La metafisica, possibilità della ragione, esigenza della fede, “Per la filosofia” 45 (1999), pp. 40–50. [Google Scholar]

Müller G.L., Le basi epistemologiche di una teologia delle religioni, [in:] Unicità e universalità di Gesù Cristo, M. Serretti (ed.), pp. 35–64. [Google Scholar]

Neuner P., La fede principio soggettivo della conoscenza teologica, [in:] Corso di Teologia Fondamentale, vol. 4, pp. 47–67. [Google Scholar]

Neyer M.A., Edyta Stein. Życie świętej Teresy Benedykty od Krzyża w dokumentacji i fotografiach, Krakow 2014. [Google Scholar]

Oviedo L., Alle prese col naturalismo e il riduzionismo. Un resoconto della recente discussione, “Antonianum” 84 (2009), pp. 377–396. [Google Scholar]

Pascual R., Scienza e religione nel dibattito intorno all’evoluzione e il ‘progetto intelligente’, [in:] R. Pisano, R. Pascual, Scienze e religioni. Il ruolo delle scienze naturali, http://www.academia.edu/7517405/Scienze_e_Religioni._Il_ruolo_delle_scienze_naturali_ipotesi_di_studio_e_prospettive [access: 1.04.2020]. [Google Scholar]

Pisano R., Si può formalizzare la relazione scienze-religioni?, [in:] idem, R. Pascual, Scienze e religioni. Il ruolo delle scienze naturali, http://www.academia.edu/7517405/Scienze_e_Religioni._Il_ruolo_delle_scienze_naturali_ipotesi_di_studio_e_prospettive [access: 1.04.2020], pp. 202–236. [Google Scholar]

Posenti V., Il nichilismo teoretico e la “morte della metafisica,” Roma 1995. [Google Scholar]

Posenti V., La sfida del post-umano. Verso nuovi modelli di esistenza?, [in:] La sfida del post-umano. Verso nuovi modelli di esistenza?, I. Sanna (ed.), Roma 2005. [Google Scholar]

Posenti V., Terza navigazione: nichilismo e metafisica, Roma 1998. [Google Scholar]

Prigogine I., La fine delle certezze. Il tempo, il caos e le leggi della natura, Torino 1997. [Google Scholar]

Ratzinger J., Introduzione al cristianesimo, Brescia 1969. [Google Scholar]

Sabetta A., Rivelazione cristiana, modernità, postmodernità, [in:] Teologia fondamentale. Contesti, G. Lorizio (ed.), vol. 3, Roma 2005, pp. 127–170. [Google Scholar]

Salamon G.W., Koncepcja poznania intuicyjnego u Jana Dunsa Szkota, Niepokalanów 2007. [Google Scholar]

Scilironi C., Verità, [in:] Aa.Vv., Teologia, I Dizionari, Cinisello Balsamo 2002, pp. 1871–1908. [Google Scholar]

Scognamiglio E., Il volto dell’uomo. Saggio di antropologia trinitaria, Cinisello Balsamo 2006. [Google Scholar]

Serretti M., Sulla teologia del pluralismo religioso, [in:] idem, Unicità e universalità di Gesù Cristo. In dialogo con le religioni, Cinisello Balsamo 2001, pp. 149–186. [Google Scholar]

Serretti M., Unicità e universalità di Gesù Cristo. In dialogo con le religioni, Cinisello Balsamo 2001. [Google Scholar]

Strumia A., Aspetti epistemologici del dialogo scienza-fede, “XXI secolo scienza e tecnologia” 1 (2005), pp. 24–39. [Google Scholar]

Studenski M., Współpracownicy prawdy. O haśle pontyfikatu Papieża Benedykta XVI, http://www.mateusz.pl/mt/ms/ms-wp.htm [access: 1.04.2020]. [Google Scholar]

Testaferri F., Fede e ragione, Assisi 2002. [Google Scholar]

The Sources of Catholic Dogma, transl. by R.J. Deferrari from the 13th edition of H. Denzinger᾽s Enchiridion Symbolorum, Fitzwilliam 1995. [Google Scholar]

Touraine A., Critica della modernità, Milano 1993. [Google Scholar]

Vattimo G., Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non religioso, Milano 2002. [Google Scholar]

Vattimo G., La fine della modernità Nichilismo ed ermeneutica nella cultura contemporanea, Milano 1985. [Google Scholar]

Vattimo G., Le avventure della differenza. Che cosa significa pensare dopo Heidegger e Nietzsche, Milano 1980. [Google Scholar]

Waldenfels H., Teologia fondamentale nel contesto del mondo contemporaneo, Cinisello Balsamo 1988. [Google Scholar]

Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, Torino 1964. [Google Scholar]

Opublikowane
2020-06-29


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Kopiec, M. (2020). Główne aspekty encykliki Jana Pawła II Fides et ratio w obecnym dyskursie historyczno-teologicznym. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 109-131. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.109-131

Maksym Adam Kopiec  maksymk@libero.it
Pontificia Università Antonianum a Roma, Italy  Włochy
https://orcid.org/0000-0002-1055-6251

Maksym Adam Kopiec (rev. prof.) – Franciscan, professor of Theology, Pontificia Università Antonianum (2004–2019) in Rome.