Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 2 (2010)

Teologia pastoralna

Sport jako droga doskonalenia człowieka

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.113-136  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.03.2020

Abstrakt

Il contributo del magistero della Chiesa sullo sport inizia agli albori del ‘900 con Pio X. Al centro degli interventi dei Papi sullo sport, che sono oltre 200, c’è sempre l’uomo. Attraverso lo sport, che riguarda la persona umana e in particolare il corpo dell’uomo, si esprime la potenza, la bellezza, la gloria del Signore. Lo sport ha un valore per il corpo ma anche per lo spirito. Attraverso lo sport, l’uomo può crescere come persona. Lo sport ha delle grandi potenzialità: può far riscoprire il senso del sacrificio, il senso dell’impegno, della lealtà. Ma allo stesso tempo presenta anche vari rischi, quali l’ingerenza dell’economia e la ricerca della vittoria ad ogni costo. E’ comunque importante dire che ci sono anche delle grandi risorse per promuovere una crescita integrale della persona umana attraverso lo sport.

Bibliografia

Baslez M.F., Antyczne chrześcijaństwo wobec kultury sportowej świata grecko-rzymskiego, „Communio” 4 (2006).
Benedykt XVI, Maryja prowadzi nas do Boga. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, Rzym 2005.
Congourdeau M.H., O właściwe posługiwanie się metaforami sportowymi, „Communio” 4 (2006).
Duarte J.C., Poetyka gry, „Communio” 4 (2006), s. 76–77.
Dziubiński Z., Kościół katolicki wobec współczesnego sportu wyczynowego, w: Sacrum a sport, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1996, s. 58–60.
Dziubiński Z., Kościół rzymskokatolicki a kultura fizyczna, w: Drogi i bezdroża sportu i turystyki, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2007, s. 140–141.
Dziubiński Z., Kultura somatyczna w katolickim systemie wartości, w: Kościół a sport, red. M. Barlak, Z. Dziubiński, Warszawa 1995.
Dziubiński Z., Wprowadzenie, w: Wiara a sport, Z. Dziubiński, Warszawa 1999.
Episkopat Polski, List pasterski Episkopatu Polski o zagrożeniach dla zdrowia i sportu, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski (1945-2000), t. 2, Marki 2003.
Episkopat Polski, W obronie „dobrych zawodów”. Słowo Episkopatu Polski o wychowawczych wartościach sportu (12 VI 2004), http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=2004622_0
Graczyk M., Udział sportu w kształtowaniu moralnych doskonałości człowieka. Studium z teologii sportu, w: Kościół a sport, red. M. Barlak, Z. Dziubiński, Warszawa 1995.
Gryglewicz A., Humanizm sportu – co to oznacza?, w: Personalistyczna wizja sportu, red. M. Barlak, Warszawa 1994.
Jan Paweł II, Audiencja dla międzynarodowej grupy sportowców (20 III 1982), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, V/1 (1982), red. F. Kniotek, Poznań 1993.
Jan Paweł II, Do Rady Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, V/2 (1982), red. E. Weron, A. Jaroch, Poznań 1993.
Jan Paweł II, Do włoskiej narodowej drużyny piłkarskiej (25 X 1982) w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, V/2 (1982), red. E. Weron, A. Jaroch Poznań 1993.
Jan Paweł II, Kościół broni wartości sportu „L'Osservatore Romano” 6 (1990) nr 2.
Jan Paweł II, Oblicze i dusza sportu, w: Społeczny wymiar sportu, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2003.
Jan Paweł II, Pozdrowienie dla sportowców (6 II 1982), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, V/1 (1982), red. F. Kniotek, Poznań 1993.
Jan Paweł II, Sport jako szkoła dzielności i narzędzie zjednoczenia między narodami (20 XII 1979), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, II/2 (1979), red. E. Weron, A. Jaroch, Poznań 1992.
Jan Paweł II, Sport szkołą życia (4 IV 1981), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, IV/1 (1981), red. F. Kniotek, Poznań 1989.
Jan Paweł II, Tak biegnijcie, abyście otrzymali nagrodę (12 IV 1984), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, VII/1 (1984), red. Z. Walkiewicz, Poznań 2001.
Jan Paweł II, Uprawianie sportu niech będzie zawsze czynnikiem pokoju (11 X 1981), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, IV/2 (1981), red. F. Kniotek, Poznań 1989.
Jan Paweł II, Wymagania duchowe w zawodach sportowych (9 XII 1978), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, I (1978), red. F. Kniotek, Poznań–Warszawa 1987.
Konferencja Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, Warszawa 2009.
Kowalczyk S., Elementy filozofii i teologii sportu, Lublin 2002.
Kowalczyk S., Sport a religia: opozycja czy komplementarność, w: Sacrum a sport, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1996.
Kowalczyk S., Teologiczne uwarunkowania sportu, w: Sacrum a sport, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1996.
Kowalczyk S., Założenia chrześcijańskiego personalizmu, w: Personalistyczna wizja sportu, red. M. Barlak, Warszawa 1994.
Matyja D., Sport (hasło), w: Wielka encyklopedia PWN, red. J. Wojnowski, Warszawa 2004, t. 25, s. 454.
Moreau D., „Biegnijcie, aby zwyciężyć”. Bieg wytrzymałościowy a życie chrześcijańskie, „Communio” 4 (2006), s. 24–25; 29–30; 24–38.
Mylik M., Czy sportowiec może zostać świętym?, w: Sacrum a sport, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1996.
Piłat K., Kościół wobec paradygmatu kultury fizycznej – perspektywa konserwatywno-liberalna, w: Kościół a sport, red. M. Barlak, Z. Dziubiński, Warszawa 1995.
Rogowski R.E., Chrystus we mnie – ja w Chrystusie, Warszawa 2008.
Rudolf W., Etyka sportu w chrześcijańskim ujęciu, w: Personalistyczna wizja sportu, red. M. Barlak, Warszawa 1994, s. 75–76.
Sieg F., Warunki osiągnięcia nagród obiecanych zwycięzcom, w: Salezjanie a sport, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1998.
Skorowski H., Sport a zbawienie, w: Wiara a sport, Z. Dziubiński, Warszawa 1999.
Smoleń A., O potrzebie odwoływania się do wiary rozumnej w naukowej refleksji o kulturze fizycznej, w: Wiara a sport, Z. Dziubiński, Warszawa 1999.
Sport w starożytnej Grecji (hasło), w: Wielka encyklopedia PWN, red. J. Wojnowski, Warszawa 2004, t. 25, s. 456.
Ustawa o kulturze fizycznej z 18 I 1996 r. (Dz.U. 1996 nr 25, poz. 113, art. 3).

Downloads

Download data is not yet available.