Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 1 (2023)

Biblistyka

Jezus z czwartej Ewangelii – uzdrowiciel przynoszący życie od Boga

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2023.31.1.23-42  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.08.2023

Abstrakt

W porównaniu z Ewangeliami synoptycznymi, w czwartej Ewangelii zwraca uwagę brak relacji o uzdrowieniach dokonywanych przez Jezusa. Nie ma opowieści o uzdrawianiu chromych, chorych na gorączkę, cierpiących z powodu uschłej kończyny, puchliny czy krwotoku; nie pojawiają się trędowaci, głusi, niemi ani opętani. Stąd pojawiło się przekonanie, że czwarta Ewangelia prawie nie zamieszcza relacji z uzdrowień. Autor niniejszego artykułu przeciwstawia się temu poglądowi i stara się przedstawić taki obraz Jezusa jako uzdrowiciela, jaki zamierzał zaoferować czwarty ewangelista. W tekście podkreślono, że cztery z siedmiu opowieści o cudach i związane z nimi dialogi w tej Ewangelii są związane z uzdrawianiem. W swoim słownictwie Jan używa terminu „znaki” w odniesieniu do cudów, sprawiając wrażenie, że było ich więcej niż siedem, co z kolei może sugerować, że posługa Jezusa charakteryzowała się dokonywaniem cudów, które były przede wszystkim uzdrowieniami. Zwrócono również uwagę, że nakładające się na siebie użycie przez Jana terminu „dzieło” zarówno w odniesieniu do posługi Jezusa, jak i jego cudów nasyca całą służbę Jezusa pojęciem cudownego, twórczego dzieła Boga jako uzdrowiciela, przekazującego swoje życie i obecność jako Zbawiciela. W opowieściach o zdumiewających cudach Jezus jest przedstawiany jako posiadający niezrównaną moc. W swoich uzdrowieniach Jezus jest identyfikowany jako Mesjasz, który przynosi życie od Boga, więc w tych historiach Bóg jest najwyraźniej postrzegany jako prawdziwie wcielony. Odnotowano również, że we wszystkich opowieściach o uzdrowieniach pobrzmiewa echo Męki Pańskiej, tak że dla czytelników Jana doświadczenie obecności Jezusa jako uzdrowiciela jest doświadczeniem mocy zmartwychwstania, która przynosi im życie Boże i stanowi podstawę ich wiary i ewangelizacji.

Bibliografia

 1. Ashton J., Understanding the Fourth Gospel, Oxford 2007. [Google Scholar]
 2. Barrett C.Κ., The Gospel According to St. John, Philadelphia 1978. [Google Scholar]
 3. Bauckham R., The Audience of the Gospel of John, [w:] R. Bauckham, The Testimony of the Beloved Disciple: Narrative, History, and Theology in the Gospel of John, Grand Rapids 2007, s. 113–123. [Google Scholar]
 4. Bauer W., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago 1957. [Google Scholar]
 5. Belle C. van, The Meaning of σημεία in Jn 20,30–31, „Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law” 74 (1998), s. 300–325. [Google Scholar]
 6. Bertram G., ergon ktl, [w:] Theological Dictionary of the New Testament, vol. 2, eds. G. Kittel, G. Friedrich, transl. G.W. Bromiley, Grand Rapids 1964, s. 635–652. [Google Scholar]
 7. Bligh J., Four Studies in St John, I: The Man Born Blind, „Heythrop Journal” 7/2 (1966), s. 129–144. [Google Scholar]
 8. Bultmann R., Theology of the New Testament, t. 2, London 1951–1955. [Google Scholar]
 9. Burkett D., Two Accounts of Lazarus’ Resurrection in John 11, „Novum Testamentum” 36/3 (1994), s. 209–232. [Google Scholar]
 10. Byrne B., Lazarus: A Contemporary Reading of John 11:1-46, serie: Zacchaeus Studies: New Testament, Collegeville MN 1991. [Google Scholar]
 11. Chibici-Revneanu N., Königlicher Glaube: der basilikos in Joh 4,46-54 als Paradigma eines nachösterlichen Jüngers, „Biblische Notizen” 136 (2008), s. 85–104. [Google Scholar]
 12. Culpepper Alan R., Anatomy of the Fourth Gospel: A Study in Literary Design, Philadelphia 1983. [Google Scholar]
 13. Dodd C.H., Historical Tradition in the Fourth Gospel, Cambridge 1963. [Google Scholar]
 14. Dodd C.H., The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge 1953. [Google Scholar]
 15. Formesyn R., Le Sèmeion johannique et le Sèmeion hellénistique, „Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law” 38 (1962), s. 861–894. [Google Scholar]
 16. Fortna R.T., Source and Redaction in the Fourth Gospel’s Portrayal of Jesus’ Signs, „Journal of Biblical Literature” 89/2 (1970), s. 151–166. [Google Scholar]
 17. Fortna R.T., The Fourth Gospel and Its Predecessor, Philadelphia 1988. [Google Scholar]
 18. Fortna R.T., The Gospel of Signs: A Reconstruction of the Narrative Source Underlying the Fourth Gospel, serie: Society for New Testament Studies 11, Cambridge 1970. [Google Scholar]
 19. Grundmann W., dynamai / dynamis, [w:] Theologischer Wörterbuch zum Neuen Testament, vol. 2, ed. G. Kittel, Stuttgart 1960), s. 284–317. [Google Scholar]
 20. Haenchen E., John 2: A Commentary on the Gospel of John, Chapters 7-21, serie: Hermeneia, Philadelphia 1984. [Google Scholar]
 21. Hofius O., Die Auferweckung des Lazarus: Joh 11,1-44 als Zeugnis narrativer Christologie, „Zeitschrift für Theologie und Kirche” 102/1 (2005), s. 17–34. [Google Scholar]
 22. Käsemann E., The Testament of Jesus: A Study of the Gospel of John in the Light of Chapter 17, serie: The New Testament Library, London 1968. [Google Scholar]
 23. Keener C.S., The Gospel of John: A Commentary, Peabody MA 2003. [Google Scholar]
 24. Koester C.R., Hearing, Seeing, and Believing in the Gospel of John, „Biblica” 70/3 (1989), s. 327–348. [Google Scholar]
 25. Koester C.R., Symbolism in the Fourth Gospel: Meaning, Mystery, Community, Minneapolis 2003. [Google Scholar]
 26. Lightfoot R.H., St. John’s Gospel: A Commentary, Oxford 1956. [Google Scholar]
 27. Lincoln A.T., The Gospel According to Saint John, serie: Black’s New Testament Commentaries, London–New York 2005. [Google Scholar]
 28. Lindars B., Rebuking the Spirit: A New Analysis of the Lazarus Story of John 11, „New Testament Studies” 38/1 (1992), s. 89–104. [Google Scholar]
 29. Lindars B., The Gospel of John, serie: New Century Bible Commentary, London 1972. [Google Scholar]
 30. Lindars B., Traditions behind the Fourth Gospel, [w:] L’Évangile de Jean: Sources, rédaction, théologie, ed. M. de Jongc, serie: Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 44, Gembloux 1977, s. 107–124. [Google Scholar]
 31. Martyn Louis J., History and Theology in the Fourth Gospel, serie: New Testament Library Series, Louisville KY 2003. [Google Scholar]
 32. Metzger B.M., A Textual Commentary on the Greek New Testament, Stuttgart 1994. [Google Scholar]
 33. Moloney F.J., Belief in the Word: Reading the Fourth Gospel: Jan 1-4, Minneapolis 1993. [Google Scholar]
 34. Neirynck F., John and the Synoptics, [w:] L’Évangile de Jean: Sources, rédaction, théologie, ed. M. de Jongc, serie: Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 44, Leuven 1987, s. 73–106. [Google Scholar]
 35. Pilch J.J., Healing in the New Testament: Insights from Medical and Mediterranean Anthropology, Minneapolis 2000. [Google Scholar]
 36. Reinmuth E., Lazarus and his Sisters – What was John’s Point?, „Review of Theological Literature” 11 (1999), s. 7–20. [Google Scholar]
 37. Rengstorf K.H., σημεΐον, [w:] Theological Dictionary of the New Testament, vol. 7, eds. G. Kittel, G. Friedrich, transl. G.W. Bromiley, Grand Rapids 1971, s. 200–269. [Google Scholar]
 38. Roose H., Joh 20,30f.: Ein (un)passender Schluss? Joh 9 und 11 als primäre Verweisstellen der Schlussnotiz des Johannesevangeliums, „Biblica” 84 (2003), s. 326–343. [Google Scholar]
 39. Schäfer P., Jesus in the Talmud, Princeton 2007. [Google Scholar]
 40. Schnackenburg R., Zur Traditionsgeschichte von Joh 4:46-54, „Biblische Zeitschrift” 8 (1964), s. 58–88. [Google Scholar]
 41. Schnelle U., Antidocetic Christology in the Gospel of John: An investigation of the place of the fourth Gospel in the Johannine school, Minneapolis 1992. [Google Scholar]
 42. Twelftree G.H., In the Name of Jesus: Exorcism Among Early Christians, Grand Rapids 2007. [Google Scholar]
 43. Twelftree G.H., Jesus the Healer in the Fourth Gospel: Bringing Life from God, [w:] Portraits of Jesus in the Gospel of John: A Christological Spectrum, ed. C.R. Koester, London 2019, s. 77–90. [Google Scholar]
 44. Twelftree G.H., Signs, Wonders, Miracles, [w:] Dictionary of Paul and His Letters: A Compendium of Contemporary Biblical Scholarship, serie: The IVP Bible Dictionary Series, eds. G.F. Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, Downers Grove IL 1993, s. 875. [Google Scholar]
 45. Verme Del M., La città di Gerusalemme come polo soteriologico: religioni di salvezza a Bēthzathá/Bēthesdá (Gv 5,1-9), „Studi e materiali di storia delle religioni” 75/1 (2009), s. 145–198. [Google Scholar]
 46. Whittaker M., „Signs and Wonders”: The Pagan Background, „Studia Evangelica” 5 (1968), s. 155–158. [Google Scholar]
 47. Witkamp L.T., The Use of Traditions in John 5.1-18, „Journal for the Study of the New Testament” 8/25 (1985), s. 19–47. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.