Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2023)

Artykuły

Kwalifikator etn. w Słowniku języka serbskiego

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.18/2023_08vn  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2023

Abstrakt

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację badań, które zostały zapoczątkowane artykułem Kwalifikatory lingwokulturologiczne w Słowniku języka serbskiego. Kwalifikatorami lingwokulturologicznymi nazwaliśmy skróty słownikowe etn. (etnologia, etnografia), prazn. (przesąd), mit. (mitologia, mitologiczny), ist. (historia, historyczny), rlg. (religia, religijny), teol. (teologia, teologiczny), crkv. (kościół, kościelny), pravosl. (prawosławie, prawosławny) i kat. (katolicki). Przy tej okazji postanowiliśmy wyróżnić i zaprezentować leksemy, oznaczone w Słowniku języka serbskiego (2011) kwalifikatorem etn. (etnologia, etnografia), czyli te, które związane są z życiem i obyczajami narodowymi Serbów, a dokładniej – nazwy świąt narodowych, zwyczajów, obrzędów, części stroju narodowego, tańców narodowych i inne. Większość tych leksemów stanowi bowiem tak zwane słownictwo nieekwiwalentne i często stwarza problemy podczas tłumaczenia lub nauki języka serbskiego jako obcego, ale jednocześnie umożliwia zapoznanie się z serbską kulturą i tradycjami narodu serbskiego.

Bibliografia

 1. Bajić, R. (2013), Leksika iz sfere pravoslavne duhovnosti u srpskom jeziku i njena leksikografska obrada, doktorska disertacija odbranjena na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Komisija: prof. dr R. Dragićević (mentor), prof. dr P. Piper, prof. dr K. Končarević). [Google Scholar]
 2. Bosák, Ј. (2008), Odraz dynamiky jazyka v sústave funkčných kvalifikátorov, in: A. Jarošová – A. Rangelova – J. Světlá (eds.), «Lexikografie v kontextu informační společnosti». Praha: ÚJČ AV ČR, s. 123–131. [Google Scholar]
 3. Dragićević, R. (2010), Verbalne asocijacije kroz srpski jezik, Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije. [Google Scholar]
 4. Dragićević, R. (2015), O leksici koja nedostaje i načinu popunjavanja leksičkih praznina u srpskom jeziku, u: «Putevima srpskog jezika, književnosti i kulture: skup slavista: predavanja 1», Ž. Stanojčić i dr. (ur.), Beograd: Filološki fakultet, Međunarodni slavistički centar, s. 241–247. [Google Scholar]
 5. Dragićević, R. (2018), Srpska leksika u prošlosti i danas, Novi Sad: Matica srpska. [Google Scholar]
 6. Ivanović, N. (2014), Leksikografski metajezik u Rečniku SANU, u: «Savremena srpska leksikografija u teoriji i praksi: kolektivna monografija», R. Dragićević (ur.), Beograd: Filološki fakultet. [Google Scholar]
 7. Lazić Konjik, I. (2017a), Leksika tradicionalne kulture prema tematskim poljima, u: «Slovenska terminologija danas», P. Piper, V. Jovanović (ur.), Beograd: SANU, Institut za srpski jezik, s. 613–623. [Google Scholar]
 8. Lazić Konjik, I. (2017b), Ka rečniku jezika folklora, u: «Putevima reči: zbornik u čast Darinki Gortan Premk», R. Dragićević (ur.), Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, s. 297–312. [Google Scholar]
 9. Levuškina, R. (2013), Teonimi u savremenom srpskom jeziku, u: «Teolingvistička istraživanja slovenskih jezika», J. Grković Mejdžor, K. Končarević (ur.), Beograd: SANU, s. 167–177. [Google Scholar]
 10. Levuškina, R. (2016), Deskriptivni rečnik leksema iz sfere pravoslavne duhovnosti u savremenom srpskom jeziku, u: «Leksikologija i leksikografija u svetlu savremenih pristupa: zbornik naučnih radova», S. Ristić, I. Lazić Konjik, N. Ivanović (ur.), Beograd: Institut za srpski jezik SANU, s. 321–340. [Google Scholar]
 11. Levuškina, R. (2017), Lekseme iz opšteg leksičkog fonda kao termin u sferi pravoslavne duhovnosti, u: «Slovenska terminologija danas», P. Piper, V. Jovanović (ur.), Beograd: SANU, Institut za srpski jezik, s. 439–449. [Google Scholar]
 12. Nikolić, V. (2020), Linguo-cultural qualifiers in the Dictionary of the Serbian Language, in: «Lingvistika, lingvodidaktika, lingvokul'turologiya: Aktual'nyye voprosy i perspektivy razvitiya», O.G. Prokhorenko (otv. red.) [i dr.], Minsk: s. 308–314. [Google Scholar]
 13. Petrović, S. (2022), Leksika iz sfere pravoslavne duhovnosti u savremenom ruskom i srpskom jeziku: leksičko-semantički, leksikografski i lingvokulturološki aspekti, doktorska sidertacija odbranjena na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Komisija: prof. dr K. Končarević (mentor), prof. dr R. Dragićević, dr Ružica Levuškina, prof. dr Zoran Ranković). [Google Scholar]
 14. Simovljević, I. (2002), Leksika narodnih verovanja u Rečniku Matice srpske, «Prilozi proučavanju jezika», br. 33, s. 182–198. [Google Scholar]