Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 133 (2020): Nasza Przeszłość

Artykuły

Źródła do kasaty klasztorów w 1864 roku w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2020.133.115-127  [Google Scholar]
Opublikowane: 17.05.2021

Abstrakt

Kasata klasztorów w Królestwie Polskim przeprowadzona na podstawie ukazu carskiego z 27 października (8 listopada) 1864 r. spowodowała zamknięcie 190 klasztorów. Wytworzona wówczas dokumentacja, związana z zapewnieniem dalszego bytu zakonników i zakonnic, zagospodarowaniem zabudowań i wyposażenia poklasztornego, księgozbiorów i innego przejętego majątku, po zakoń-czeniu czynności trafiła do archiwów terenowych oraz stołecznych Archiwum Skarbowego i Archiwum Akt Dawnych.
Ocalałe z II wojny światowej szczątki akt z archiwów warszawskich wraz z materiałami rewindykowanymi w latach 60. XX w. z ówczesnego Związku Radzieckiego znajdują się obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Są przechowywane w zespołach: Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, Komisja Woje-wództwa Kaliskiego – Rząd Gubernialny Warszawski, Komisja Województwa Mazowieckiego – Rząd Gubernialny Warszawski, Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego, Komitet Urządzający w Królestwie Polskim, Zarząd Generał-Policmajstra w Królestwie Polskim, Namiestnik i Głównodowodzący Wojskiem w Królestwie Polskim, Zarządy naczelników Wojskowych w Królestwie Polskim i Zbiór Kartograficzny Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Bibliografia

Kieniewicz S., Archiwum Skarbowe w Warszawie, [w:] Straty archiwów i biblio-tek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych. Tom II. Archiwa porozbiorowe i najnowsze, Warszawa, 1956, s. 33–37, 47–49.
Maciejewska W., Transport akt przekazanych Polsce przez Związek Radziec-ki, „Archeion”, 38, 1962, s. 302–308.
Olszamowska-Skowrońska Z., Zarząd Wyznaniowy, [w:] Straty archiwów i bi-bliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych. Tom II. Archiwa porozbiorowe i najnowsze, Warszawa, 1956, s. 189–200.
Olszamowska-Skowrońska Z., Pomiary zabytków architektury klasztornej w Zbiorze Kartograficznym Archiwum Głównego Akt Dawnych w War-szawie, „Ochrona Zabytków”, zeszyt specjalny, 1952, s. 66–91.
Ramotowska F., Zarząd Generał-Policmajstra w Królestwie Polskim, [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zasobie. Tom II. Epoka porozbiorowa, red. F. Ramotowska, Warszawa, 1998, s. 436–442.
Szelążek A., Memorjał w sprawie majątków kościelnych w Królestwie Pol-skim zabranych na mocy ukazów 1864 i 1865 r. Płock, 1917.

Downloads

Download data is not yet available.