Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 73 (1990): Nasza Przeszłość

Edycja źródłowa

Pińczowski spis konwertytów XVII-XIX wieku

 • Waldemar Kowalski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1990.73.5-33  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1990

Abstrakt

Z zagadnień istotnych dla gruntownego poznania stosunków wy znaniowych w Rzeczypospolitej szlacheckiej stale aktualny jest brak systematycznych Ibadań nad konwersjami na katolicyzm. Spisy takie prow adziły poszczególne domy zakonów franciszkańskich i nie tylko te. Dokumentacja ta nie w pełni ujawnia przyczyny i me­chanizmy nawróceń. Daje jednak orientację w zasięgu oddziaływania klasztorów, pochodzeniu geograficznym i społecznym „he­retyków ” , ukazuje ilość przechodzących do Kościoła rzymskiego w poszczególnych latach. Z tych m.in. w zględów w ydaje się celo­we opublikowanie wykazu zatytułowanego Cathalogus conversorum haereticorum ad fidem Romanam et in nostra eccclesia Pinczoviensi ad BMV absolutorum. Został on sporządzony przez tamtejszych franciszkanów-reformatów i obejmuje absolucje od herezji oraz chrzty udzielane w latach 1684— 1806, 1841, 1843. Spis ten obec­nie przechowywany jest w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, w zespole akt parafialnych. Publikowane tu źródło poświadcza rekatolizacyjną działalność pińczowskich franciszkanów ściślejszej obserwy od ich ponownego i stałego już osiedlenia się w tym mieście.

Bibliografia

 1. Chłapowski K. , Realizacja reform egzekucji dóbr 1563— 1665, Warszawa 1984. [Google Scholar]
 2. Flaga J., Działalność duszpasterska zakonów w drugiej połowie XVIII w. 1767— 1772, Lublin 1986. [Google Scholar]
 3. Guldon Z. , Wijaczka J. , Ludność Pińczowa w XVI— XVIII wieku, Kielce 1989. [Google Scholar]
 4. Hajdukiewicz L. , Szkoły pińczowskie w latach 1586— 1914, Warszawa- Kraków 1979. [Google Scholar]
 5. Karpowicz M., „Potępienie Herezji” na sklepieniu zakrystii kościoła Mariackiego w Krakowie, (w :) Kultura polska a kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1987. [Google Scholar]
 6. Kosman M., Protestanci i kontrreformacja. Z dziejów tolerancji w Rzeczypospolitej XVI— XVIII wieku, Wrocław 1978. [Google Scholar]
 7. Matyszczyk B., Bractwa religijne na Jasnej Górze w okresie Polski przedrozbiorowej, Warszawa 1982. [Google Scholar]
 8. Olszewski D., Przemiany społeczno-religijne w Królestwie Polskim w pierwszej połowie X IX wieku, Lublin 1984. [Google Scholar]
 9. Pasiecznik J., Działalność klasztoru Franciszkanów-Reformatów w Krakowie 1625— 1978, Kraków 1980. [Google Scholar]
 10. Stankiewicz Z., Dzieje upadku Aleksandra Wielopolskiego, Warszawa 1967. [Google Scholar]
 11. Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Pińczowskiem, Skalbmierskiem i Wiślickiem, Mariówka 1927. [Google Scholar]
 12. Wiśniowski G., Franciszkanie-reformaci między pierwszym a trzecim rozbiorem Polski (1772— 1795), Warszawa 1978. [Google Scholar]
 13. Wójcik W., „Prawa parafialne” według polskiego ustawodawstwa partykularnego do 1564 roku, (w :) Tegoż, Ze studiów nad synodami polskimi, Lublin 1982. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>