Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 74 (1990): Nasza Przeszłość

Recenzje

Recenzja: Corpus Inscriptionum Poloniae, tom VIII: Województwo krakowskie, pod red. Z. Perzanowskiego, zeszyt 6: Kazimierz i Stradom, wydał, wstępem i komentarzem opatrzył Zbigniew Wohlfeld

  • Waldemar Kowalski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1990.74.287-296  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1990

Bibliografia

  1. Friedberg M., Kancelaria miasta Kazimierza pod Krakowem 1335— 1802, „Archeion”, t. 36: 1962. [Google Scholar]
  2. Kowalski W., Między Gdańskiem a Krakowem. Z badań nad ludwisarstwem średniowiecza i doby nowożytnej, „Studia Historyczne” R. 31: 1988. [Google Scholar]
  3. Szymański J., Badania nad polską epigrafiką, „Kwartalnik Historyczny” R. 83: 1976. [Google Scholar]
  4. Szymański J., z. 1. Miasto Kielce i powiat kielecki, wyd. B. Trelińska, Kielce 1975. [Google Scholar]
  5. Trelińska B., Funkcje dokumentacyjne epigrafiki polskiej, w: Powstawanie — przepływ — gromadzenie informacji. Materiały I Sympozjum nauk dających poznawać źródła historyczne. Kazimierz Doliny — Lublin 2i3—25 IX 1976, Toruń 1978. [Google Scholar]
  6. Wolff A., Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze” t. 1: 1957. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>