Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 119 (2013): Nasza Przeszłość

Artykuły

Działalność apostolska siostry Róży Okęckiej

 • Urszula Błońska SM
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2013.119.255-334  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2013

Abstrakt

Posługa s. R. Okęckiej w zgromadzeniu przypadła w nowej rzeczywistości odrodzonej ojczyzny, po trudnym, także dla zgromadzenia, okresie rozbiorów Polski. Prowincja odzyskała zabrane przez carat domy i otworzyła nowe placówki dzięki wzrostowi powołań. Wizytatorka dbała o rozwój w prowincji kursów pielęgniarskich i wychowawczych dla sióstr, ponieważ tego wymagał charakter ich posługi szpitalnej i wychowawczej. Jej osobowość cechowała cnota umartwienia duchowego i fizycznego. W codziennych kontaktach z ludźmi była pokorna i prosta a w relacjach osobowych odznaczała się delikatnością, subtelnością i umiejętnością słuchania innych. Będąc dyrektorką seminarium i wizytatorką prowincji dbała o głęboką pobożność i rozwój ducha wincentyńskiego wśród sióstr. Czyniła to różnymi sposobami. Szczególną i owocną formą kontaktów z siostrami była jej korespondencja listowna. Po śmierci s. R. Okęckiej, na prośbę przełożonych, listy te przesłano do domu prowincjalnego. Zbiór tych listów jest cennym źródłem wiedzy o sprawach bieżących prowincji i osobistych relacjach z siostrami. Na podstawie tych listów można ukazać istotne i charakterystyczne cechy jej sylwetki duchowej. W zgromadzeniu pozostała opinia i przekonanie o świętości jej życia.

Bibliografia

 1. Basińska A., Grudzień w Les Gautherets, „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” (dalej: ROZ), 37 (1934) nr 2, s. 191-203. [Google Scholar]
 2. Basińska A., Siostry Miłosierdzia wśród robotników polskich w Les Gautherets (Francja), ROZ, 30 (1928) nr 1, s. 56-64; tamże, nr 2, s. 139-146. [Google Scholar]
 3. Charpy E., Droga świętości. Ludwika de Marillac (tł. K. Potok), Kraków 1991. [Google Scholar]
 4. Daniluk M., Duchowość chrześcijańska, „Encyklopedia katolicka” (dalej: EK), t. 4, Lublin 1985, kol. 317-330. [Google Scholar]
 5. Dom Dzieciątka Jezus dla opuszczonych niemowląt, „Dziennik Wileński” z 3 sierpnia 1923 r. nr 171, s. 3. [Google Scholar]
 6. Dom Dzieciątka Jezus w Wilnie, „Słowo” z 4 lutego 1930 r. nr 28, s. 2. [Google Scholar]
 7. Dukała J., Wincentego a Paulo etos miłosierdzia, w: Duchowość zakonna. Zakony w Polsce, red. J. Kłoczowski, Kraków 1994, s. 121-157. [Google Scholar]
 8. Ferdek B., Miłosierdzie, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 518-522. [Google Scholar]
 9. Gocłowski T., Jedność kontemplacji i apostolstwa w życiu Sióstr Miłosierdzia, w: Kontemplacja i działanie. W nurcie zagadnień posoborowych, t. 15, red. B. Bejze, Warszawa 1983, s. 341-356. [Google Scholar]
 10. Janaczek S., Witaszek Konstanty, w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 464-465. [Google Scholar]
 11. Janaczek S. Rospond S., Krauze Ignacy, w: Słownik polskich teologów katolickich, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 313-314. [Google Scholar]
 12. Jasiak R., Charyzmaty, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 112—115. [Google Scholar]
 13. Jurczak A., Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Prowincja Warszawska. Żeńskie Zgromadzenia w Polsce 1939-1947, t. 14, Lublin 2000. [Google Scholar]
 14. Jurczak H. A., Siostra Augusta Sikorska (1834-1919), „Nasza Przeszłość” (dalej: NP), 86 (1996), s. 247-309. [Google Scholar]
 15. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994. [Google Scholar]
 16. Kalendarz Mariawicki na rok zwyczajny 1909, Łódź 1909. [Google Scholar]
 17. Konstytucje Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, [b.m.r.]. [Google Scholar]
 18. Krawczak T., Achilles Ratti a Polska, w: Z papiestwem przez dzieje: w osiemdziesięciolecie wskrzeszenia Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, red. W. Adamczewski, Warszawa 2000, s. 40-70. [Google Scholar]
 19. Księga pamiątkowa trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy 1625-1925, Kraków 1925. [Google Scholar]
 20. Listy ks. superiora I. Krauze, ROZ 35 (1932) nr 1, s. 48-50. [Google Scholar]
 21. Listy ks. W. Szuniewicza, ROZ 35 (1932) nr 1, s. 29-30; tamże, nr 2-4, s. 90-93, 115-124. [Google Scholar]
 22. Mazur K., Mariawityzm w Polsce, Kraków 1991. [Google Scholar]
 23. Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001). Biografie, t. 2, red. [Google Scholar]
 24. J. Dukała, Kraków 2001. Notatki s. Róży Okęckiej, wizytatorki warszawskiej z podróży do Paryża odbytych w roku 1907, 1920, 1923, [w]: Pamiątka wizytacji prowincji warszawskiej Najprzewielebniejszego Ojca Franciszka Verdier, Przełożonego generalnego Misji i Sióstr Miłosierdzia od 20 czerwca do 5 lipca 1923 roku, Miechów 1924, s. 76-96. [Google Scholar]
 25. Nowe schronisko dla dzieci w Białej Podlaskiej, „Podlasiak” z 8 kwietnia 1923 r. nr 14, s. 1-2. [Google Scholar]
 26. Orcajo A., Święty Wincenty a Paulo. Studium duchowości (tł. z hiszpańskiego), Kraków 1987. [Google Scholar]
 27. Pamiątka wizytacji prowincji warszawskiej Najprzewielebniejszego Ojca Franciszka Verdier, Przełożonego generalnego Misji i Sióstr Miłosierdzia od 20 czerwca do 5 lipca 1923 roku, Miechów 1924. [Google Scholar]
 28. Pawłowicz Z., Kościół i sekty w Polsce, Gdańsk 1996. [Google Scholar]
 29. Podstawka J., Życie duchowo-religijne Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, w: Kontemplacja i działanie. W nurcie zagadnień posoborowych, t. 15, red. B. Bejze, Warszawa 1983, s. 357-386. [Google Scholar]
 30. Reguły Sióstr Miłosierdzia Sług ubogich chorych, Warszawa-Kraków-Chełmno, [b.r.w.] [Google Scholar]
 31. Roman J.M., Święty Wincenty a Paulo. Biografia (tł. I. Kania), Kraków 1990. [Google Scholar]
 32. Rosiak S., Zakład Dzieciątka Jezus w Wilnie Zgromadzenia SS. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Wilno 1934. [Google Scholar]
 33. Schletz A., Siostra Róża Okęcka 1872-1932, NP 6 (1957), s. 168-284. [Google Scholar]
 34. Schletz A., Siostra Róża Okęcka 1878-1932. cz. 1. Zarys biograficzny, Kraków 1957, Rozszerzone odbicie z „Naszej Przeszłości”, t. VI. 1957r. [Google Scholar]
 35. Seremak W., Apostolstwo, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 59-60. [Google Scholar]
 36. Słomka W., Wiara, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 913-914. [Google Scholar]
 37. Słownik duchowości wincentyńskiej, (tł. W. Bomba CM), t. 1, Kraków 1997; t. 2, Kraków 1998. [Google Scholar]
 38. Statuty Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, [b.m.r.]. [Google Scholar]
 39. Urbański S., Pokora, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 647-648. [Google Scholar]
 40. Wejman H., Modlitwa, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 545-549. [Google Scholar]
 41. Wspomnienie o śp. s. Róży Okęckiej, ROZ 36 (1933) nr 2, s. 245-255. [Google Scholar]
 42. Wyczawski H. E., Radziszewski Idzi Benedykt, w: Słownik polskich teologów katolickich, red. H. E. Wyczawski, t. 3, Warszawa 1982, s. 483-485. [Google Scholar]
 43. Wyjazd pierwszych polskich sióstr miłosierdzia do Chin, 12 X 1931, ROZ 35 (1932) nr 1, s. 15-28. [Google Scholar]
 44. Zawadzki J., Ks. Idzi Radziszewski, „Ateneum Kapłańskie” 51 (1949) z. 1, s. 4-25. [Google Scholar]
 45. Zieliński K. Wajs E., Szpital Przemienienia Pańskiego 1828-1868-1928, Warszawa 1928. [Google Scholar]
 46. Z podróży do Polskiej Misji w Chinach. Listy Polskich Sióstr Miłosierdzia, ROZ 35 (1932) nr 2-4, s. 81-89, 148-164. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.