Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 111 (2009): Nasza Przeszłość

Artykuły

Unickie duchowieństwo w dekanacie bracławskim w świetle wizytacji z 1785 roku

 • Paweł Staniszewski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2009.111.5-54  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2009

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnień związanych z duchowieństwem świeckim dekanatu bracławskiego w unickiej diecezji kijowskiej w okresie przedrozbiorowym. Zwrócono także uwagę na niektóre problemy związane z istnieniem i posługą duchownych unickich. Przyszłe badania powinny zwrócić szczególną uwagę na relacje między świeckimi współpracownikami a duchownymi unickimi. Należy mieć nadzieję, że artykuł będzie okazją do poznania jednego z najważniejszych aspektów historii społecznej Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, w którym duchowieństwo unickie, jako grupa społeczna, z pewnością odegrało pewną rolę.

Bibliografia

 1. Aleksandrowicz M., Duchowieństwo parafialne archidiakonatu gnieźnieńskiego na początku XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. XXII (1974), z. 2, s. 77-78. [Google Scholar]
 2. Bieńkowski L., Organizacja Kościoła Wschodniego w Polsce, [w:] Kościół w Polsce, red. Kłoczowski J., t. II, Kraków 1969, s. 881 nn. [Google Scholar]
 3. Bobryk W., Duchowieństwo unickiej diecezji chełmskiej w XVIII wieku, Lublin 2005. [Google Scholar]
 4. Bodzioch-Kaznowska B., Unickie parafie patronatu królewskiego w dekanacie gródeckim w świetle wizytacji z lat 1764-1765, „Nasza Przeszłość”, t. 93 (2000), s. 68. [Google Scholar]
 5. Budzyński Z., Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku. Stan. Rozmieszczenie. Struktura wyznaniowa i etniczna, t. I, Przemyśl-Rzeszów 1993, s. 224-225. [Google Scholar]
 6. Franciszek Salezy Potocki, wojewoda kijowski (1700-1772), „Polski Słownik Biograficzny” t. 27, Wrocław 1982, s. 814. [Google Scholar]
 7. Gil A., Chełmska diecezja unicka 1596-1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005. [Google Scholar]
 8. Kalinka Ks. K, Sprawa ruska na sejmie czteroletnim, Lwów 1884. [Google Scholar]
 9. Kania J., Unickie Seminarium Diecezjalne w Chełmie w latach 1759-1833, Lublin 1993. [Google Scholar]
 10. Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. R. Polak, Wrocław 1951. [Google Scholar]
 11. Kołbuk W., Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1998 (Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku. red. S. Litak, t. 2). [Google Scholar]
 12. Kołłątaj H., Pamiętnik o stanie Duchowieństwa Katolickiego Polskiego i innych wyznań w połowie XVIII wieku, Poznań 1840. [Google Scholar]
 13. Kumor B., Historia Kościoła. Część 6. Czasy nowożytne. Kościół w okresie absolutyzmu i oświecenia, Lublin 1985. [Google Scholar]
 14. Nabywaniec S., Diecezja przemyska greckokatolicka w latach 1772-1795, „Premislia Chrystiana”, t. 5 (1992/1993), s. 149-204. [Google Scholar]
 15. Nabywaniec S., Unicka archidiecezja kijowska w okresie rządów arcybiskupa metropolity Felicjana Filipa Wołodkowicza 1762-1778, Rzeszów 1998. [Google Scholar]
 16. Radwan M., Socjografia kościoła greckokatolickiego na bracławszczyźnie i kijowszczyźnie w 1782 roku, Lublin 2004. [Google Scholar]
 17. Rechowicz M., Początki szkolnictwa teologicznego w Kościele unickim, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. bp M. Rechowicz, t. 2. Od Odrodzenia do Oświecenia, cz. 2, Teologia neoscholastyczna i jej rozwój w akademiach i szkołach zakonnych, Lublin 1975, s. 575-586. [Google Scholar]
 18. Sagało A., Unickie parafie w dekanacie mielnickim w II połowie XVIII wieku, „Rocznik Bialsko-Podlaski”, t. 7 (1999), s. 193. [Google Scholar]
 19. Stanaszek B., Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939, Lublin 1999. [Google Scholar]
 20. Stanisław Szczęsny Potocki, marszałek Konfederacji targowickiej (1752-1785), PSB, t. 28, Wrocław 1984, s. 183. [Google Scholar]
 21. Synod Prowincialny Ruski w mieście Zamościu Roku 1720 odprawiony, Wilno 1785. [Google Scholar]
 22. Śliwa T., Greckokatolicka diecezja przemyska w XVIII w. (do 1772 r.), [w:] Polska-Ukraina, t. 3, Przemyśl 1996, s. 89n. [Google Scholar]
 23. Śliwa T., Kościół greckokatolicki w Rzeczypospolitej (1764-1795), [w:] Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, t. 2, 1764-1945, cz. 1, 1764-1918, Poznań-Warszawa 1974, s. 111. [Google Scholar]
 24. Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, t. 7, Petersburg 1860. [Google Scholar]
 25. Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku, oprac. M. Radwan, Lublin 2004. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.