Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 111 (2009): Nasza Przeszłość

Artykuły

Błogosławiona Eufemia Piastówna OP (1299-1359) w świetle trzech najstarszych żywotów skonfrontowanych ze źródłami i osiągnięciami historiografii

 • Piotr Stefaniak
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2009.111.159-191  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2009

Abstrakt

Celem artykułu jest uporządkowanie i wyjaśnienie podstawowych zjawisk towarzyszących sześćdziesięcioletniemu życiu jedynej polskiej błogosławionej Eufemii Domicylly Piastównej, czyli Ofki Raciborskiej, wybitnej przeoryszy raciborskich mniszek dominikańskich i ustalenie rozgraniczenia między bezspornymi faktami, hipotezą a pobożnymi domniemaniami oraz powielanymi wiadomościami, nieznajdującymi odzwierciedlenia w całkiem licznych dochowanych aktach traktujących o tak odległej dziejowo postaci i tak bliskiej sentymentom przede wszystkim mieszkańców Raciborszczyzny.

Bibliografia

 1. Frey D., Die Kunst in Mittelalter, [w:] Geschichte Schlesiens, Breslau 1938, t. 1, s. 428–479. [Google Scholar]
 2. Gębarowicz M., Architektura i rzeźba na Śląsku do schyłku XIV w, [w:] Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, Kraków 1936, t. 3, s. 1–84. [Google Scholar]
 3. Gottschalk J., Euphemia von Ratibor (†1359) Untersuchung der Quellen zu ihrer Lebensgeschichte, [w:] Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Breslau 1936, s. 33. [Google Scholar]
 4. Jop F., Orędzie księdza biskupa w Opolu, wydane w związku z sześćsetletnią rocznicą śmierci świątobliwej Ofki Piastówny. „Wiadomości Urzędowe Kurii Biskupiej Śląska Opolskiego”, 2 (XIV): 1959, Opole, s. 49. [Google Scholar]
 5. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 7, Województwo opolskie, pod red. t. Chrzanowskiego i M. Korneckiego, z. 13, Powiat raciborski, Warszawa 1967. [Google Scholar]
 6. Kębłowski J., Pomniki Piastów śląskich w dobie średniowiecza, Wrocław 1971. [Google Scholar]
 7. Koenig E., Kunst in Oberschlesien, Breslau 1938. [Google Scholar]
 8. Kutzner M., Racibórz, Wrocław – Warszawa – Kraków 1965. [Google Scholar]
 9. Łuszczkiewicz W., Architekci zakonni XIII wieku w Polsce i pozostałe ich prace, „Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie”, Kraków 1889, s. 105–130. [Google Scholar]
 10. Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, [w:] Reg.- Bezirk Oppeln, Breslau 1892, t. 4. [Google Scholar]
 11. Małachowicz E., Architektura zakonu dominikanów na Śląsku, [w:] Z dziejów sztuki śląskiej, pod red. Z. Świechowskiego, Warszawa 1978, s. 93–148. [Google Scholar]
 12. Mika N., Š. Bělastová. Wspólne raciborsko-opawskie dziedzictwo. Podręcznik do edukacji regionalnej. Společné ratibořsko-opavské dedictví. Příručka k regionální výuce. Racibórz – Opava 2003. [Google Scholar]
 13. Newerla P., Ratibor einst und jetzt, Racibórz 1998. [Google Scholar]
 14. Pater J., Święci w dziejach Śląska, Wrocław 1997. [Google Scholar]
 15. Suchoń B. OSU, Ofka – Eufemia. [w:] Hagiografia polska, t. 2, Poznań 1971, s. 160-173. [Google Scholar]
 16. Świechowski Z., Wczesne budownictwo ceglane w Polsce, [w:] Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, Wrocław 1961, t. 1, s. 83–124. [Google Scholar]
 17. Tintelnot H., Die Mittelalterliche Baukunst Schlesiens, [w:] Quellen und Darstellungen zur Schlesichen Geschichte, Kitzingen 1951. [Google Scholar]
 18. Walter E., Die erste Grabstätte Herzog Heinrich von Schlesien (+ 1238) im Kloster der Zisterzienserinnen zu Trebnitz, [w:] Jahrbuch der Schlesischen Friedriech-Wilhelms-Universität zu Breslau, Breslau 18: 1937, s. 7–32. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.