Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 59 (1983): Nasza Przeszłość

Artykuły

Zakony w diecezji kieleckiej 1805-1914

 • Piotr Paweł Gach
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1983.59.165-213  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1983

Abstrakt

Szereg zagadnień, dotyczących diecezji kieleckiej i jej funkcjonowania, zostało już opracowanych i opublikowanych. Wśród najnowszych prac nie ma jednak autorów zajmujących się zakonami na tym terenie
w XIX w. Kształtowanie się losów zakonów męskich i żeńskich w diecezji kieleckiej, podobnie jak i w pozostałych diecezjach Królestwa Polskiego, uzależnione było w XIX w. od wielu czynników zewnętrznych: gospodarczych, społecznych, a głównie politycznych. Obok procesu likwidacji starych formacji zakonnych, uzewnętrzniającego się w latach 1819, 1864-1866 i w okresie późniejszym, mamy do czynienia pod koniec XIX w. ze zjawiskiem powstawania nowych zgromadzeń, dostosowanych swoją strukturą do istniejących warunków politycznych.

Bibliografia

 1. Beiersdorf O., Papiestwo wobec sprawy polskiej w latach 1772—1864. Wybór źródeł, Wrocław 1960. [Google Scholar]
 2. Bieliński J., Królewski uniwersytet warszawski 1816—1831, Warszawa 1907 t. 1. [Google Scholar]
 3. Boudou A., Stolica święta a Rosja. Stosunki dyplomatyczne między niemi w XIX stuleciu, Kraków 1928 t. 1. [Google Scholar]
 4. Cynar S., Ignacy Raczyński ostatni prymas Polski porozbiorowej i jego działalność duszpasterska w okresie Księstwa Warszawskiego, Londyn 1954. [Google Scholar]
 5. Gach P. P., Geografia strat zakonów polskich w końcu XVIII i w XIX wieku, Rzym 1980. [Google Scholar]
 6. Gach P. P., Zakony w diecezji płockiej w pierwszej połowie XIX wieku, „Studia Płockie”,, t. 4, Jubileuszowa Księga Pamiątkowa 900-lecia Diecezji, cz. II, Płock 1976. [Google Scholar]
 7. Gajeski S., Kasata klasztorów w diecezji lubelskiej w roku 1864, „Roczniki Humanistyczne”, t. 21: 1973 z. 2. [Google Scholar]
 8. Gajewski S., Ostatnie klasztory diecezji lubelskiej w XIX wieku, „Roczniki Humanistyczne” t. 23: 1974 z. 2. [Google Scholar]
 9. Giżycki J. M., Norberta św. zakon w Polsce, w: Podręczna encyklopedia kościelna, t. 29—30 (1913). [Google Scholar]
 10. Grudziński O. K., Bernardyni w latach 1772—1970, w: Zakony św. Franciszka w Polsce w latach 1772—1970, Pod red. O. J. R- Bara, Warszawa 1978 cz. III. [Google Scholar]
 11. Jabłońska W., Korespondencja Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Wrocław 1975. [Google Scholar]
 12. Kaczmarczyk K., Rewizja bibliotek klasztorów krakowskich w roku 1810, „Przegląd Biblioteczny” t. 2 z. 1—2 (1909). [Google Scholar]
 13. Kallas M., Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim, Toruń 1975. [Google Scholar]
 14. Kieniewicz S., Sprawa benonitów 1808 roku, w: Wiek XVIII. Polska i świat, Warszawa 1974. [Google Scholar]
 15. Łętowski L., Wiadomość krótka o bibliotekach i zbiorach książek polskich za naszego wieku, (ogłosz. przez L. Tatara), „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 6: 1963. [Google Scholar]
 16. Łętowski L, Wspomnienia pamiętnikarskie, Przyg. do druku H. Barycz, Wrocław 1956. [Google Scholar]
 17. Łodyński M., Materiały do dziejów państwowej polityki bibliotecznej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807—1831), Wrocław 1958. [Google Scholar]
 18. Mazurek M., Wójcik M., Honorackie zgromadzenia bezhabitowe w latach 1874—1914 w Królestwie Polskim 1 Cesarstwie Rosyjskim, w: Materiały do historii zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich w XIX i początku XX wieku, t. 2 cz. 1, Lublin 1976. [Google Scholar]
 19. Olszewski D., Akta Konsystorza Kieleckiego jako podstawa źródłowa do badań nad parafiami i duchowieństwem pierwszej połowy XIX wieku, w: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 1¡9: 1969. [Google Scholar]
 20. Pęckowski Z., Miechów. Studia z dziejów miasta i Ziemi Miechowskiej do roku 1914, Kraków 1967. [Google Scholar]
 21. Schletz A., Zarys historyczny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Polsce. Karta z dziejów społecznych Kościoła, „Nasza Przeszłość” t. I2: 1960. DOI: https://doi.org/10.52204/np.1960.12.59-172 [Google Scholar]
 22. Strzeszewski C, Kryzys rolniczy na ziemiach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego 1807—1830, Lublin 1934. [Google Scholar]
 23. Szelążek A., Podstawy dotacji duchowieństwa katolickie go w Polsce w okresie przedkonkordatowym, Toruń 1947. [Google Scholar]
 24. Wilkoszewski W., Rys historyczno-chronologiczny Towarzystwa Wolnego Mularstwa w Polsce, Londyn 1968. [Google Scholar]
 25. Wiśniowski O. G., Steinke O. A., Schematyzm Prowincji Matki Bożej Anielskiej OO. Franciszkanów-Reformatów 1971, Kraków 1971. [Google Scholar]
 26. Wójcik M., Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, t. 1 Powstanie, rozwój i działalność w latach 1878—1918, Mariówka 1978. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.