Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 2 (2010)

Teologia systematyczna

Życie duchowe kapłana w świetle listów Jana Pawła II na Wielki Czwartek

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.51-73  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.03.2020

Abstrakt

Per ben cogliere tutta la realtà del sacerdozio ministeriale, esso va visto, innanzitutto, nella sua dimensione essenzialmente cristologica. Nell’ordinazione sacerdotale Cristo imprime in coloro che ha scelto per il ministero una impronta nuova, interiore, indelebile, che conforma a Lui. Ogni sacerdote diviene così un “alter Christus”, “ipse Christus”. Il sacerdote rimane, in tal modo, abilitato ad agire “in persona Christi”, a fare le veci della persona di Cristo. Ecco, dunque, il compito fondamentale del sacerdote in rapporto a Cristo: renderlo presente, in modo visibile, nella sua vita e nel suo ministero. La santità sacerdotale, da raggiungere non accanto, ma attraverso il ministero, richiede, innanzitutto, un’intima unione con Cristo. Il “rimanete in me ed io in voi” (Gv 15, 1.4-5) deve costituire la sua principale preoccupazione, il cuore, il criterio e la norma di tutta la sua vita. I cristiani vogliono trovare nel sacerdote non solo l’uomo che li accoglie, che li ascolta volentieri e testimonia loro una sincera simpatia, ma anche, e soprattutto, un uomo innamorato di Dio, che appartiene al Signore, che li aiuta a guardare a Lui, a pensare a Lui, a salire verso di Lui (cfr PDV, 47). Una autentica santità sacerdotale esige, inoltre, una intensa vita di preghiera, intesa, questa, come un incontro vivo e personale con il Signore, come un dialogo che si fa partecipazione al colloquio filiale di Gesù con il Padre.

Bibliografia

Balthasar H.U.von., Kapłan, którego szukam, w: Kapłaństwo, red. L. Balter i in., tłum. L. Balter, Kolekcja Communio 3, Poznań – Warszawa 1988.
Bieliński P., O Was stale myślę. Wielkoczwartkowe listy Jana Pawła II, „Pastores” 4 (1999), s. 150–158.
Bramorski J., Rozpalić charyzmat Boży. Permanentna formacja kapłanów w świetle aktualnych wskazań Kościoła, „Ateneum Kapłańskie” 145 (2005).
Cholewa M., Przede wszystkim być pasterzem, „Pastores” 3 (2003), s. 133–140.
Courtis G., W obliczu Pana. Rozważania dla kapłanów, t. 1, tłum. H. Kurbielowa, J. Rybałt, Katowice 1960.
Dajczak E., Pasterz, któremu musi wystarczyć mocy do miłowania, „Pastores” 1 (1998), s. 126–134.
Dulles A., Posługa kapłańska w świecie współczesnym. Refleksje teologiczne, tłum. B. Żak, Kraków 2005.
Dziewiecki M., Kapłan – świadek Miłości, Kraków 2005.
Gajda P., Wybrany, konsekrowany i posłany. Kapłan w świetle dokumentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, Tarnów 2006.
Gogola J.W., Kapłan w służbie Bogu i człowiekowi, „Dobry Pasterz” 26 (2001).
Góźdź K., Misja społeczna kapłana, „Etos” 2–3 (1997), s. 191–200.
Greshake G., Być kapłanem. Teologia i duchowość urzędu kapłańskiego, tłum. K. Wójtowicz, Wrocław 1983.
Hołda K., Eucharystia w życiu kapłana, „Ateneum Kapłańskie” 101(1983).
Jagiełka J., Kapłan trzeciego tysiąclecia – przyjaciel Chrystusa, „Dobry Pasterz” 26 (2001).
Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 2005.
Jan Paweł II, List apostolski Dominicae cenae, Watykan 1980.
Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1987 roku, Watykan 1987.
Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis o formacji kapłanów współczesnym świecie, Watykan 1992.
Jelonek T., Obraz kapłaństwa i jego biblijne korzenie w środowych katechezach Jana Pawła II na temat prezbiterów, w: Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II, red. J.D. Szczurek, Studia 5, Kraków 1997.
Kempy R., List „Terio millennio adveniente” Jana Pawła II w życiu duchowym i posłudze duszpasterskiej kapłana, „Dobry Pasterz” 18 (1996).
Kiciński J., Modlitwa źródłem duchowości kapłańskiej, „Ateneum Kapłańskie” 140 (2003), s. 429–433.
Kijas Z.J., Radość powołania, „Pastores” 3 (1999), s. 143–150.
Kongregacja ds. duchowieństwa, Instrukcja Kapłan – pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, Rzym 2002.
Koperek J., Duchowość kapłańska: Chrystus eucharystyczny źródłem communio Kościoła i miarą godności osoby kapłana, w: Duchowość chrześcijańska, Kolekcja Communio 10, Poznań–Warszawa 1995.
Koperek J., Duchowość pasyjna i pascha kapłanów jako „alter Christi”, „Dobry Pasterz” 16 (1995).
Kowalczyk M., Radykalizm ewangeliczny w formacji kapłańskiej, „Communio” 137 (2003).
Kożuch M., Brak kobiety a celibat, „Pastores” 1 (2002), s. 39–47.
Machniak J., Jezus Chrystus drogą dla życia i działania kapłana na podstawie PDV, „Dobry Pasterz” 29 (2004).
Machniak J., Kapłan i jego duchowość w wielkoczwartkowych Listach do kapłanów Jana Pawła II, „Homo Dei” 1–2 (1991).
Machniak J., Wymiar ofiary w życiu duchowym kapłana w nauczaniu Jana Pawła II, w: Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II, red. J.D. Szczurek, Studia 5, Kraków 1997.
Machoń H., Świadome przeżywanie powołania, „Pastores” 4 (2001), s. 58–60.
Międzybrodzki J., Duchowość kapłana w nauczaniu Jana Pawła II, Katowice 2007.
Misiurek J., Jana Pawła II model kapłaństwa na dzisiaj, „Homo Dei” 3 (2005), s. 49–58.
Młotek A., Modlitwa w nauczaniu Jana Pawła II, „Homo Dei” 2 (1985).
Muszyński H., Istotne wymiary formacji kapłańskiej, „Ateneum Kapłańskie” 101 (1993).
Nabzdyk Z., Znaczenie stałej formacji w życiu i posłudze kapłana, „Notitiae Unionis Apostolicae” 30 (1995).
Nasrallah P.S., W sprawie celibatu, „L’Osservatore Romano” 1 (2006).
Naumowicz J., Najlepsze kazanie Papieża do księży, „Pastores” 1 (2003), s. 135–137.
NawrockI S., Asceza w duchowości kapłana, „Ateneum Kapłańskie” 87 (1976).
Negro L., Kapłan w Listach na Wielki Czwartek, „Dobry Pasterz” 18 (1996).
Nowak A.J., Dojrzałość chrześcijańska w życiu kapłańskim, Lublin 1990.
Nowak S., Duch ewangelicznego wyrzeczenia w życiu kapłana, „Ateneum Kapłańskie” 87(1976), s. 75–87.
Nowak S., Styl kapłaństwa Jana Pawła II w jego posłudze apostolskiej, w: Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II, red. J.D. Szczurek, Studia 5, Kraków 1997.
Ols D., Upodobnienie kapłana do Chrystusa, „Dobry Pasterz” 19 (1996).
Pelc A., Powołanie do świętości w życiu kapłana, „Communio” 134 (2003).
Ratzinger J., Kościół – pielgrzymująca wspólnota wiary, tłum. W. Szymona, Kraków 2005.
Ratzinger J., O naturze kapłaństwa, „Pastores” 1 (1998), s. 27–38.
Ratzinger J., Słudzy waszej radości, tłum. T. Jaeschke, K. Wójtowicz, Wrocław 1990.
Rausch T.P., Współczesne kapłaństwo, tłum. A.J. Nowak, Kraków 1996.
Rzeszowski W., A było z Nim Dwunastu i wiele kobiet, „Pastores” 1 (2002), s. 127–134.
Słomka W., Duchowość kapłańska, „Ateneum Kapłańskie” 116 (1991).
Słomka W., Wstęp, w: Asceza – odczłowieczenie czy uczłowieczenie, red. W. Słomka, Lublin 1985.
Sobór watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, Rzym 1965.
Socha P., Życie duchowe kapłana, „Ateneum Kapłańskie” 1 (1993).
Suski A. Priorytety duchowości kapłana trzeciego tysiąclecia, w: Duchowość osób powołanych, red. S. Urbański, M. Szymula, Mistyka Polska 9, Warszawa 2002, s. 18–19.
Suski A., Kapłan trzeciego tysiąclecia – nadzieje i oczekiwania, „Dobry Pasterz” 26( 2001).
Szczurek J.D., Kapłaństwo służebne według listów wielkoczwartkowych Jana Pawła II, „Etos” 2–3(1997).
Szczurek J.D., Teologia kapłaństwa w Listach wielkoczwartkowych Ojca Świętego Jana Pawła II, w: Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Jana Pawła II, red. J.D. Szczurek, Studia 5, Kraków 1997.
Urbański S., Świętość współczesnego kapłana, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 11 (2003), nr 1, s. 149–158.
Warzeszak J., Chrystocentryzm kapłaństwa służebnego w nauczaniu Jana Pawła II, „Ateneum Kapłańskie” 120 (1993).
Warzeszak J., U podstaw gorliwości kapłańskiej w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1989.
Wątroba J., Permanentna formacja duchowa kapłanów, Częstochowa 1999.
Wejman H., Być posłusznym kapłanem, Szczecin 1996.
Werbiński I., Rola ascezy w życiu księdza diecezjalnego, „Homo Dei” 2–3 (1992).
Witalis O.M., Homilia Ojca Świętego w Wieczerniku i wielkoczwartkowy List do kapłanów na rok 2000, „Dobry Pasterz” 25 (2000).
Wojtyła K., Elementarz etyczny, Wrocław 1995.
Ziembicki I., Duch modlitwy w życiu kapłana, „Homo Dei” 1 (1988), s. 6–10.

Downloads

Download data is not yet available.