Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2010)

Filozofia chrześcijańska

Bogoczłowieczeństwo i zło w idealistcyznej mysli rosyjskiej Władimira S. Sołowjowa

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.249-273  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.04.2020

Abstrakt

Il concetto di Divino-Umanità questo è il concetto chiave per capire il pensiero di Soloviev. Quel concetto esclude ogni considerazione separata dell’uomo e di Dio. Divino-Umanità non significa soltanto che Dio si è fatto uomo in Cristo. DivinoUmanità significa professare la divinità dell’uomo, “divinità che ha in Cristo la sua immensa e massima verifica e, perciò, il suo fondamento”. In quel contesto l’autore affronta il problema del male come protagonista della storia e fa vedere quanto è facile allontanarsi dal Cristo ingannandosi sul bene, sul progresso e sulla salvezza. È inganno, il bene atteso come annullamento esteriore dei conflitti perché falsifica l’ethos cristiano, la vita redenta e l’essere stesso. “Non è vero che lo scopo della vita o lo stato di beatitudine sia fatto di benessere, di comodità e di felicità pacifica come lo immagina la coscienza edonista del nostro tempo. Il riposo e la serenità non sono l’inerzia e l’impassibilità. L’essere nel profondo è desiderio, fiamma viva, passione”.

Bibliografia

 1. Augustyn, De civitate Dei, tłum. W. Kubicki, Kęty 1998. [Google Scholar]
 2. Balthazar H.U. von., Bóg stający się człowiekiem, w: W pełni wiary, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1991. [Google Scholar]
 3. Bierdiajew N., Osnownaja idieja W. Sołowjowa, w: Sobranije soczinienij, t. 3: Tipy religioznoj mysli w Rossii, Paris 1989. [Google Scholar]
 4. Copleston F., Historia filozofii, t. 10, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 5. Dobieszewski J., Tendencja neoplatońska w filozofii rosyjskiej, w: Granice Europy – granice filozofii. Filozofia a tożsamość Rosji, red. W. Rydzewski, L. Augustyn, Kraków 2007, s. 43–50. [Google Scholar]
 6. Dobieszewski J., U początków idei Bogoczłowieczeństwa Władimira Sołowjowa, w: W kręgu idei Włodzimierza Sołowjowa, red. W. Rydzewski, M. Kita, Kraków 2002. [Google Scholar]
 7. Dobieszewski J., Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 8. Eliade M., Mit wiecznego powrotu, tłum. K. Kocjan, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 9. Evdokimov P., Poznanie Boga w tradycji wschodniej, tłum. A. Liduchowska, Kraków 1996. [Google Scholar]
 10. Evdokimov P., Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 11. Frank S.L., Czełowiek i Bog, w: Riealnost a czeło-wiek. Mietafizika czełowieczeskogo bytija, Paryż 1956, s. 209–298. [Google Scholar]
 12. Frank S.L., Duchownoje nasledije Władimira Sołowjowa, w: Russkoje mirowozzrienije, Sankt-Pietierburg 1996. [Google Scholar]
 13. Górny G., Wstęp, w: Zaślubiny Wschodu z Zachodem. Wybór tekstów, wybór i opracowanie G. Górny, tłum. F. Memches i in., Warszawa 2007. [Google Scholar]
 14. Hegel G.W.H., Nauka logiki, t. 1, tłum. A. Landman, Warszawa 1967. [Google Scholar]
 15. Hryniewicz W., Hermeneutyczne znaczenie idei Bogoczłowieczeństwa w świetle antropologii prawosławnej, „Studia Theologica Varsaviensia” 12 (1974), s. 263–272. [Google Scholar]
 16. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1995. [Google Scholar]
 17. Jaroszyński P., Etyka – dramat życia moralnego, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 18. Kierkegaard S., Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Poznań1995. [Google Scholar]
 19. Kierkegaard S., Pojęcie lęku, tłum. A. Djakowska, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 20. Kita M., Klucz do żywych przekonań. Chrystologia filozoficzna Włodzimierza Sołowjowa, Kraków 2005. [Google Scholar]
 21. Krasicki J., Bogoczłowieczeństwo i zło, s. 15–16, www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl/index.php?id= 86,0,0,1,0,0 [Google Scholar]
 22. Krasicki J., Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa, Wrocław 2003. [Google Scholar]
 23. Krasicki J., Od „śmierci Boga” do „śmierci człowieka”. Z genealogii i recepcji posthumanizmu Fryderyka Nietzschego, w: Rodowody, konteksty, dekonstrukcje we współczesnej myśli filozoficznej, red. J. Krasicki, S. Pijaczko, Opole 2001, s. 11–39. [Google Scholar]
 24. Krąpiec M.A., Dlaczego zło?, Lublin 1995. [Google Scholar]
 25. Kupiec K., Ewolucyjna wizja dziejów u źródeł dynamicznej koncepcji Kościoła w myśli Włodzimierza S. Sołowjowa, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 12 (1993). [Google Scholar]
 26. List Sołowjowa do E.W. Sieliewinej z 1873 roku, w: Władimir Sołowjow. Pro et contra. Antołogija, Sankt Petersburg 2002. [Google Scholar]
 27. Łosski M., Historia filozofii rosyjskiej, tłum. H. Paprocki, Kęty 2000. [Google Scholar]
 28. Mann T., Józef i jego bracia, w: Dzieła zebrane, t. 9, Moskwa 1960. [Google Scholar]
 29. Mazurek S., Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 30. Moczulskij K., Władimir Sołowjow. Żizń i uczenije, Pariż 1951. [Google Scholar]
 31. Obolevitch T., Teoria ewolucji w perspektywie ideał-realizmu W.S. Sołowjowa, www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl/index.php?id=86,0,0,1,0,0 [Google Scholar]
 32. Ostrowski A., Sołowjow. Teoretyczne podstawy filozofii wszechjedności, Lublin 2007. [Google Scholar]
 33. Pascal B., Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1972. [Google Scholar]
 34. Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 1994. [Google Scholar]
 35. Rojek P., Heroizm miecza i polityki. O sprzeciwianiu się złu siłą Iwana A. Iljina, w: Heroizm w dziejach, red. J. Zoppa, Kraków 2005. [Google Scholar]
 36. Rojek P., Sołowjow i tajemnica zła. Recenzja książki J. Krasickiego „Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa”, „Przegląd Filozoficzny” 54 (2005). [Google Scholar]
 37. Rydzewski W, W kręgu idei Włodzimierza Sołowjowa, Kraków 2002. [Google Scholar]
 38. Sołowjow M., Duchowe podstawy życia, w: Wybór pism, tłum. J. Zychowicz, A. Hanke-Ligowski, Poznań l988. [Google Scholar]
 39. Sołowjow W., Cztenija o Bogoczełowieczenstwie, w: Sobranije soczynienij Władimira Sołowjowa, red. S.M. Sołowjow, E.L. Radłow, Bruxelles 1970. [Google Scholar]
 40. Sołowjow W., Dramat życiowy Platona, w: Wybór pism, tłum. J. Zychowicz, A. Hanke-Ligowski, Poznań l988, s. 54–55. [Google Scholar]
 41. Sołowjow W., Duchowe podstawy życia, w: Wybór pism, tłum. J. Zychowicz, A. Hanke-Ligowski, Poznań l988. [Google Scholar]
 42. Sołowjow W., Dusza świata jako nosiciel Sofii, tłum. L. Kiejzik, w: Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, red. A. Kiejzik, t. 1, Łódź 2001, s. 87–88. [Google Scholar]
 43. Sołowjow W., Emmanuel, w: Niepodwiżno lisz sołnce lubwi. Stichotworienija. Proza. Pisma. Wospominanija sowriemiennikow, Moskwa 1990. [Google Scholar]
 44. Sołowjow W., Krótka opowieść o Antychryście, tłum. G. Przebinda, „Znak” 11–12 (1986). [Google Scholar]
 45. Sołowjow W., Oprawdanije dobra, w: Sobranije soczinienij Władimira Siergiejewicza Sołowjowa, red. S.M. Sołowjow, E.L. Radłow, t. 8, Bruxelles 1966. [Google Scholar]
 46. Sołowjow W., Oprawdanije dobra, w: Sobranije soczynienij Władimira Sołowjowa, red. S.M. Sołowjow, E.L. Radłow, Bruxelles 1970. [Google Scholar]
 47. Sołowjow W., Płaton (hasło), w: Encykłopiediczeskij słowar, red. F.A. Brockhaus, t. 46, Sankt-Pietierburg 1898, s. 838–847. [Google Scholar]
 48. Sołowjow W., Rosyjska idea, tłum. L. Kiejzik, Zielona Góra 2004. [Google Scholar]
 49. Sołowjow W., Soczinienija, t. 2, red. A.W. Gułyga, A.F. Łosiew, Moskwa 1988. [Google Scholar]
 50. Sołowjow W., Trzy rozmowy, w: Wybór pism, tłum. J. Zychowicz, A. Hanke-Ligowski, Poznań l988. [Google Scholar]
 51. Sołowjow W., Uzasadnienie dobra, tłum. P. Rojek i M. Kita, Kraków 2008. [Google Scholar]
 52. Sołowjow W., Zasada troistości, w: Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, red. A. Kiejzik, t. 2, Łódź 2002. [Google Scholar]
 53. Spinoza B., Ethica ordine geometrico demonstrata, tłum. J. Myślicki, Warszawa 1954. [Google Scholar]
 54. Stołowicz L., Historia filozofii rosyjskiej, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2008. [Google Scholar]
 55. Stołowicz L., Wstęp do wydania rosyjskiego, okładka, s. 4, w: Historia filozofii rosyjskiej, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2008. [Google Scholar]
 56. Tichołaz A., Platonizm w Rosji, tłum. H. Rarot, Kraków 2004. [Google Scholar]
 57. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, q. 8, a. 2, c. [Google Scholar]
 58. Uglik J., Recenzja książki J. Krasickiego „Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa”, „Przegląd Rusycystyczny” 3 (2005). [Google Scholar]
 59. Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005. [Google Scholar]
 60. Zdziechowski M., Włodzimierz Sołowjow, w: tenże, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, t. 1, Kraków 1914–1915. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>