Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 1 (2023)

Artykuły

Świadomość językowa a gwara

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.18/2023_17ksg  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2023

Abstrakt

Celem artykułu jest definicyjne scharakteryzowanie świadomości językowej oraz określenie jej roli w kontekście gwary. Analizie poddano pojęcie świadomości językowej – zarówno w ujęciach słownikowych, jak i w pojawiających się na ten temat pracach językoznawczych. Podjęto próbę skonstruowania spójnej definicji omawianego terminu oraz przedstawiono socjologiczne podstawy zagadnienia, znajdując bezpośrednie odniesienie do współczesnych zachowań komunikacyjnych i problematyki gwary.

Bibliografia

 1. Bartol-Jarosińska D. (1986), Świadomość językowa robotników warszawskich. Studium leksykalno-semantyczne, Warszawa. [Google Scholar]
 2. Bugajski M. (1999), Świadomość językowa a świadomość lingwistyczna. Społeczne i naukowe potrzeby kultury języka, [w:] J. Miodek (red.), Mowa rozświetlona myślą, Wrocław. [Google Scholar]
 3. Chlebda W. (1995), Fatum i nadzieja. Szkice do obrazu samoświadomości językowej dzisiejszych Rosjan, Opole. [Google Scholar]
 4. Chomsky N. (1977), Preliminaria metodologiczne, [w:] B. Stanosz (oprac.), Lingwistyka a filozofia, Warszawa. [Google Scholar]
 5. Cygan S. (1999), Świadomość językowa środowisk wyzbywających się gwary (na przykładzie mieszkańców kieleckiej wsi Lasocin), maszynopis nieopublikowanej pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr Barbary Bartnickiej, Kielce–Warszawa. [Google Scholar]
 6. Cygan S. (2002), Zagadnienie świadomości językowej w literaturze językoznawczej, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, nr 1(6). [Google Scholar]
 7. Cygan S. (2011), Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX wieku na przykładzie Lasocina na Kielecczyźnie, Kielce. [Google Scholar]
 8. Gajda S. (1987), Nauka o kulturze języka, „Polonistyka”, z. 8. [Google Scholar]
 9. Gołąb Z., Heinz A., Polański K. (1968), Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa–Kraków. [Google Scholar]
 10. Kucharzyk R. (2011), Badania świadomości językowej mieszkańców wsi, „Poradnik Językowy”, nr 4. [Google Scholar]
 11. Maćkowiak K. (2011), U źródeł polskiej świadomości językowej (X–XV wiek), Poznań. [Google Scholar]
 12. Markowski A. (1992), Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa. [Google Scholar]
 13. Markowski A., Satkiewicz H. (1996), Kultura języka w powojennej Polsce, [w:] J. Miodek (red.), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, Wrocław. [Google Scholar]
 14. Mrózek R. (2002), Świadomość językowa i zachowania komunikacyjne a środowisko gwarowe, [w:] H. Synowiec (red.), W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu, Katowice. [Google Scholar]
 15. Ossowski S. (1957), Struktura klasowa w społecznej świadomości, Wrocław. [Google Scholar]
 16. Ostasz L. (1995), Teoria świadomości i podświadomości, Kraków. [Google Scholar]
 17. Pelcowa H. (2017), Gwara w kontakcie – gwara w konflikcie, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XIV. [Google Scholar]
 18. Piotrowska W. (2019), Badanie świadomości językowej mieszkańców wsi na Kurpiach – prolegomena, „Prace Filologiczne”, t. 73. [Google Scholar]
 19. Pisarek W. (1977), Poczucie językowe, znajomość języka i praktyka językowa, „Socjolingwistyka”, nr 1. [Google Scholar]
 20. Podracki J. (red.) (1998), Szkolny słownik nauki o języku, Warszawa. [Google Scholar]
 21. Podracki J., Porayski-Pomsta J. (1998), Przygotowanie nauczycieli do edukacji językowej, [w:] W. Miodunka (red.), Edukacja językowa Polaków, Kraków. [Google Scholar]
 22. Polański K. (red.) (1993), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław. [Google Scholar]
 23. Porayski-Pomsta J. (1994), Umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym. Studium psycholingwistyczne, Warszawa. [Google Scholar]
 24. Sagan-Bielawa M. (2017), Język jako element świadomości społecznej (na przykładzie Polski po 1918 roku), „LingVaria”, nr 2(24). [Google Scholar]
 25. Szober S. (1937), Na straży języka. Szkice z zakresu poprawności i kultury języka polskiego, Warszawa. [Google Scholar]
 26. Sztompka P. (2009), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków. [Google Scholar]
 27. Tambor J. (2006), Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice. [Google Scholar]
 28. Urbańczyk S. (red.) (1992), Encyklopedia języka polskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków. [Google Scholar]
 29. Witaszek-Samborska M. (1999), Składnia, [w:] M. Gruchmanowa, B. Walczak (red.), Słownik gwary miejskiej Poznania, Warszawa–Poznań. [Google Scholar]
 30. Zgółka T. (1980), Język. Kompetencja. Gramatyka. Studium z metodologii i lingwistyki, Poznań–Warszawa. [Google Scholar]
 31. Ziółkowski M. (2015), Teoria socjologiczna a transformacja społeczeństwa polskiego, Warszawa. [Google Scholar]