Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 2/17 (2022)

Artykuły

Zwroty adresatywne w polsko- i rosyjskojęzycznej korespondencji pocztówkowej

DOI: https://doi.org/10.25312/2391-5137.17/2022_05dd  [Google Scholar]
Opublikowane: 16.12.2022

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę zwrotów adresatywnych występujących w polsko- i rosyjskojęzycznych wiadomościach przesyłanych na pocztówkach w drugiej połowie XX w. oraz na początku XXI w. Celem badania jest dokonanie formalno- oraz pragmatycznojęzykowej charakterystyki rozpatrywanych aktów mowy w ujęciu porównawczym oraz opis funkcji, jakie pełnią one w krótkich tekstach epistolarnych. Analiza dowodzi m. in., iż w obu językach najliczniej reprezentowane są zwroty zawierające w swojej treści ekspresywne przymiotniki oraz imiona własne. Wraz z innymi środkami językowymi (m. in. szeroko stosowanymi deminutywami, hipokorystykami i znakami wykrzyknienia) są one świadectwem prywatnego i wysoce emocjonalnego charakteru rozpatrywanej korespondencji.

Bibliografia

 1. Bralczyk J., Markowski A., Miodek J., Sosnowski J. (2014), Wszystko zależy od przyimka, Warszawa. [Google Scholar]
 2. Charciarek A. (2009), Перевод экспрессивных наименований в функции обращения (на материале польского, русского и чешского языков), [w:] T. Milliaressi (red.), La traduction: philosophie, linguistique et didactique, Lille. [Google Scholar]
 3. Czapiga Z. (2015), O ekspresywności wypowiedzeń emotywnych (na materiale języka rosyjskiego i polskiego), „Folia Linguistica Rossica”, nr 11. [Google Scholar]
 4. Dzienisiewicz D. (2020), Czy zdrowie, szczęście i pomyślność stanowią podstawowe składniki formuł życzeń „bez względu na okazję”?, [w:] K. Wojan (red.), Wokół pewnego cytatu, Warszawa. [Google Scholar]
 5. Dzienisiewicz D. (2021a), Językowy obraz wartości w polsko- i rosyjskojęzycznych aktach życzeń przesyłanych na kartach pocztowych, niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Piotra Nowaka, Poznań. [Google Scholar]
 6. Dzienisiewicz D. (2021b), Akty podziękowania w treści polsko- i rosyjskojęzycznych wiadomości przesyłanych na kartach pocztowych, „Studia Rossica Gedanensia”, nr 8. [Google Scholar]
 7. Dzienisiewicz D., Wierzchoń P. (2017), Z prac nad korpusem polsko- oraz rosyjskojęzycznych wiadomości przesyłanych na kartach pocztowych w drugiej połowie XX w. Zagadnienia transkrypcji i anotowania, „Napis”, nr 23. [Google Scholar]
 8. Gaś S. (2021), Zwroty grzecznościowe w korespondencji prywatnej na Śląsku Cieszyńskim końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, nr 28(1). [Google Scholar]
 9. Jezierska B. (2013), Korespondencyjne formuły grzecznościowe w e-mailach, „Kwartalnik Językoznawczy”, nr 2. [Google Scholar]
 10. Marcjanik M. (2000), Polska grzeczność językowa, Kielce. [Google Scholar]
 11. Marcjanik M. (2001), Etykieta językowa, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin. [Google Scholar]
 12. Marcjanik M. (2013), Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa. [Google Scholar]
 13. Marcjanik M. (2015), Słownik językowego savoir-vivre’u, Warszawa. [Google Scholar]
 14. Mariak L. (2013), Nagłówki i formuły kończące w listach Henryka Sienkiewicza do żon (struktura, funkcja i forma gramatyczna), [w:] U. Sokólska (red.), Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, Białystok. [Google Scholar]
 15. Mazan D. (1994), Nierównouprawnienie płci w etykiecie (na materiale korespondencji prywatnej), [w:] J. Anusiewicz, K. Handke (red.), Język a kultura, t. 9: Płeć w języku i kulturze, Wrocław. [Google Scholar]
 16. Ożóg K. (1990), Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego mieszkańców Krakowa), Warszawa–Kraków. [Google Scholar]
 17. Rudyk A. (2021), Zwroty adresatywne w języku rosyjskim i polskim, Rzeszów. [Google Scholar]
 18. Sicińska K. (2016), Miły Sowietniku, szary Kocie, zielona Żabko, kochana Betsy…, czyli jak Henryk Sienkiewicz zwracał się w listach do Jadwigi Janczewskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, nr 50. [Google Scholar]
 19. SJP PWN, Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/ [dostęp: 24.04.2022]. [Google Scholar]
 20. Tomiczek E. (1983), System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego. Socjolingwistyczne studium konfrontatywne, Wrocław. [Google Scholar]
 21. Wiśniewska H. (2000), Zachowania grzecznościowe w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego, „Pamiętnik Literacki”, nr 3. [Google Scholar]
 22. WSJP – Żmigrodzki P. (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, https://wsjp.pl/ [dostęp: 24.04.2022]. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.