Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 59 (1983): Nasza Przeszłość

Artykuły

Kielecki "Przegląd Homiletyczny" (1923-1939)

  • ks. Jan Kaczmarek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1983.59.241-254  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1983

Abstrakt

Inspiracją do powstania pisma poświęconego zagadnieniom kaznodziejstwa polskiego było Kieleckie Koło Homiletyczne, które zorganizowało się jako jedno z pierwszych w kraju. Od momentu założenia zaczęło w sposób aktywny włączać się w pracę nad odrodzeniem polskiej sztuki przepowiadania. Przegląd Homiletyczny był jedynym czasopismem w języku polskim w okresie międzywojennym, poświęconym w całości teorii i praktyce kaznodziejskiej. Inspiratorem i głównym twórcą Przeglądu Homiletycznego był ks. Zygmunt Pilch (1888-1962). W skład pierwszego Komitetu redakcyjnego weszli: ks. Z. Pilch jako redaktor odpowiedzialny oraz ks. N. Cieszyński, ks. W. Kosiński i ks. S. Żukowski. Zaczęło ukazywać się w 1923 r. i nieprzerwanie wychodziło do 1939 r., po wojnie zostało wznowione. Czasopismo, od początku swego istnienia, miało jasno skonkretyzowane cele: dokształcanie księży w sztuce głoszenia kazań, orientowanie w nowych zagadnieniach homiletycznych, dostarczanie materiałów, informacji i wskazówek do trudniejszych tematów kaznodziejskich.

Bibliografia

  1. Łapot J., Zbiór przykładów z życia współczesnego dla ambony i szkoły, T. I—V, Kielce 1935—1937. [Google Scholar]
  2. Pilch Z., Nauka dykcji (Podręcznik dla kaznodziejów), Kielce 1946. [Google Scholar]
  3. Swiderski L., Rekolekcje i misje. Zarys metody, Kielce 1935. [Google Scholar]
  4. Sztafrowski E., Dlaczego trzy czytania?, w: Chrystus wzywa i uczy, Warszawa 1971. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.