Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 2 (2020)

Teologia systematyczna

Początek drogi. Wiara, chrzest i przynależność do Kościoła w myśli Josepha Ratzingera

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.49-61  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.12.2020

Abstrakt

Przez chrzest nowy chrześcijanin rodzi się z wody i zostaje zanurzony w zmartwychwstaniu Chrystusa. Niniejszy artykuł w pierwszej kolejności zwraca uwagę na liturgiczny wymiar tego aktu wiary na podstawie badań bawarskiego teologa. Odnawiające zanurzenie wpływa na wszystkie wymiary osoby: od poznawczego do etycznego, a także relacyjnego i emocjonalnego. Następnie przedstawiony jest społeczny i wspólnotowy wymiar omawianego aktu wiary, który wprowadza do zbawczej wspólnoty wierzących. W ostatniej części autor przypomina o takich skutkach, jak światło i radość, których doświadcza wierzący po uświadomieniu sobie otrzymanego chrztu. Jako wspólne dziedzictwo wszystkich chrześcijan, ten pierwszy z otrzymywanych sakramentów stanowi dobry pomost i punkt wyjścia dla dialogu ekumenicznego, zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II (por. UR 22).

Bibliografia

Bellandi A., Fede cristiana come ‘stare e comprendere’. La giustificazione dei fondamenti della fede nelle opere di Joseph Ratzinger, pro manuscripto, Roma 1993.

Blanco-Sarto P., Faith in the year of faith. Ratzinger’s proposal, “Polonia sacra” 33 (2013/2), págs. 5–15.

Blanco-Sarto P., Fe, persona e Iglesia según Joseph Ratzinger, “Scripta Theologica” 37 (2005/3), págs. 911–927.

Blanco-Sarto P., La fe como camino. Agua, luz y hogar en el itinerario del creyente, [en:] Creer en el amor. Redescubrir la encíclica “Lumen fidei”, Pellitero, Ramiro (eds.), Barcelona 2018, págs. 19–41.

Goudriaan A., Baptism in the Tradition of Augustine? The Theology of Joseph Ratzinger with Respect to Baptism, Department of Biblical Sciences and Church History; Initiation and Mystagogy in the Christian Tradition, Tilburg 2018.

Heibl F.X., Theologische Denker als Mittarbeiter der Wahrheit – Romano Guardini and Papst Benedikt XVI, “Mitteilungen des Institut Papst Benedikt XVI” (2008/1), págs. 72–82.

Ittersum M. van., Baptism in Der Geist der Liturgie: The Place of the Theology of Baptism in Ratzinger’s Theology of the Liturgy, “Gregorianum” (en prensa).

Kaes D., Theologie im Anspruch von Geschichte und Wahrheit, St Ottilien 1997.

Koch K., La Iglesia de Dios. Comunión en el misterio de la fe, Santander 2014.

Lubac H. de, La foi chrétienne. Essai sur la structure du Symbole des Apôtres, Paris 1970.

Murphy J., Christ our joy. The theological visión of pope Benedict XVI, San Francisco 2008.

Papa Francisco, Audiencia general, Roma, 20 de enero de 2016.

Papa Francisco, Carta encíclica Lumen fidei (29 de junio de 2013).

Pieper J., Zustimmung zur Welt. Eine Theorie des Festes, München 1964.

Ratzinger J., Convocados en el camino de la fe, Madrid 2004.

Ratzinger J., Evangelio, catequesis, catecismo, Valencia 1996.

Ratzinger J., Fede e teologia, “Sacra Doctrina” 38, 1993, págs. 8–12.

Ratzinger J., Introducción al cristianismo. Lecciones sobre el credo apostólico, Sígueme, Salamanca 2001.

Ratzinger J., Palabra en la Iglesia, Sígueme, Salamanca 1976.

Ratzinger J., Teoría de los principios teológicos. Materiales para una teología fundamental, Barcelona 1985.

Ratzinger J., Transmisión de la fe y fuentes de la fe, “Scripta Theologica” 15 (1983), págs. 9–30.

Rollet J., Le Cardinal Ratzinger et la théologie contemporaine, Paris 1987.

Sottopietra P.G., Wissen aus der Taufe: die Aporien der neuzeitlichen Vernunft und der christliche Weg im Werk von Joseph Ratzinger, Regensburg 2003.

Tura R., La teologia di J. Ratzinger. Saggio introduttivo, “Studia Patavina” 21 (1974), págs. 154–155.

Downloads

Download data is not yet available.