Początek drogi. Wiara, chrzest i przynależność do Kościoła w myśli Josepha Ratzingera


Abstrakt

Przez chrzest nowy chrześcijanin rodzi się z wody i zostaje zanurzony w zmartwychwstaniu Chrystusa. Niniejszy artykuł w pierwszej kolejności zwraca uwagę na liturgiczny wymiar tego aktu wiary na podstawie badań bawarskiego teologa. Odnawiające zanurzenie wpływa na wszystkie wymiary osoby: od poznawczego do etycznego, a także relacyjnego i emocjonalnego. Następnie przedstawiony jest społeczny i wspólnotowy wymiar omawianego aktu wiary, który wprowadza do zbawczej wspólnoty wierzących. W ostatniej części autor przypomina o takich skutkach, jak światło i radość, których doświadcza wierzący po uświadomieniu sobie otrzymanego chrztu. Jako wspólne dziedzictwo wszystkich chrześcijan, ten pierwszy z otrzymywanych sakramentów stanowi dobry pomost i punkt wyjścia dla dialogu ekumenicznego, zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II (por. UR 22).


Słowa kluczowe

liturgia; wiedza; relacja; Kościół; ekumenizm; ewangelizacja; Joseph Ratzinger; chrzest

Bellandi A., Fede cristiana come ‘stare e comprendere’. La giustificazione dei fondamenti della fede nelle opere di Joseph Ratzinger, pro manuscripto, Roma 1993. [Google Scholar]

Blanco-Sarto P., Faith in the year of faith. Ratzinger’s proposal, “Polonia sacra” 33 (2013/2), págs. 5–15. [Google Scholar]

Blanco-Sarto P., Fe, persona e Iglesia según Joseph Ratzinger, “Scripta Theologica” 37 (2005/3), págs. 911–927. [Google Scholar]

Blanco-Sarto P., La fe como camino. Agua, luz y hogar en el itinerario del creyente, [en:] Creer en el amor. Redescubrir la encíclica “Lumen fidei”, Pellitero, Ramiro (eds.), Barcelona 2018, págs. 19–41. [Google Scholar]

Goudriaan A., Baptism in the Tradition of Augustine? The Theology of Joseph Ratzinger with Respect to Baptism, Department of Biblical Sciences and Church History; Initiation and Mystagogy in the Christian Tradition, Tilburg 2018. [Google Scholar]

Heibl F.X., Theologische Denker als Mittarbeiter der Wahrheit – Romano Guardini and Papst Benedikt XVI, “Mitteilungen des Institut Papst Benedikt XVI” (2008/1), págs. 72–82. [Google Scholar]

Ittersum M. van., Baptism in Der Geist der Liturgie: The Place of the Theology of Baptism in Ratzinger’s Theology of the Liturgy, “Gregorianum” (en prensa). [Google Scholar]

Kaes D., Theologie im Anspruch von Geschichte und Wahrheit, St Ottilien 1997. [Google Scholar]

Koch K., La Iglesia de Dios. Comunión en el misterio de la fe, Santander 2014. [Google Scholar]

Lubac H. de, La foi chrétienne. Essai sur la structure du Symbole des Apôtres, Paris 1970. [Google Scholar]

Murphy J., Christ our joy. The theological visión of pope Benedict XVI, San Francisco 2008. [Google Scholar]

Papa Francisco, Audiencia general, Roma, 20 de enero de 2016. [Google Scholar]

Papa Francisco, Carta encíclica Lumen fidei (29 de junio de 2013). [Google Scholar]

Pieper J., Zustimmung zur Welt. Eine Theorie des Festes, München 1964. [Google Scholar]

Ratzinger J., Convocados en el camino de la fe, Madrid 2004. [Google Scholar]

Ratzinger J., Evangelio, catequesis, catecismo, Valencia 1996. [Google Scholar]

Ratzinger J., Fede e teologia, “Sacra Doctrina” 38, 1993, págs. 8–12. [Google Scholar]

Ratzinger J., Introducción al cristianismo. Lecciones sobre el credo apostólico, Sígueme, Salamanca 2001. [Google Scholar]

Ratzinger J., Palabra en la Iglesia, Sígueme, Salamanca 1976. [Google Scholar]

Ratzinger J., Teoría de los principios teológicos. Materiales para una teología fundamental, Barcelona 1985. [Google Scholar]

Ratzinger J., Transmisión de la fe y fuentes de la fe, “Scripta Theologica” 15 (1983), págs. 9–30. [Google Scholar]

Rollet J., Le Cardinal Ratzinger et la théologie contemporaine, Paris 1987. [Google Scholar]

Sottopietra P.G., Wissen aus der Taufe: die Aporien der neuzeitlichen Vernunft und der christliche Weg im Werk von Joseph Ratzinger, Regensburg 2003. [Google Scholar]

Tura R., La teologia di J. Ratzinger. Saggio introduttivo, “Studia Patavina” 21 (1974), págs. 154–155. [Google Scholar]

Opublikowane
2020-12-04


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Blanco-Sarto, P. (2020). Początek drogi. Wiara, chrzest i przynależność do Kościoła w myśli Josepha Ratzingera. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 49-61. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.49-61

Pablo Blanco-Sarto  pblanco@unav.es
Universidad de Navarra, Facultad de Teología, España  Hiszpania
https://orcid.org/0000-0001-9497-1649

Pablo Blanco Sarto (rev. prof.) – professor of dogmatic theology at the Faculty of Theology of the University of Navarra in Pamplona (Spain), author of numerous publications on Joseph Ratzinger’s theology and his biography. He deals with the doctrine of the Second Vatican Council, sacramentology and ecumenism. His recent publications concern Catholic-Lutheran dialogue (the most recent: El diálogo luterano-catolico: justificación, ministerio, eucaristía, Noderstedt 2020).