Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 Nr 1 (2021)

Biblistyka

Bogactwo jako hojność dawania. Analiza lingwistyczno-teologiczna 1Tm 6,17-19

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.71-93  [Google Scholar]
Opublikowane: 05.06.2021

Abstrakt

Autor artykułu przedstawia analizę lingwistyczno-teologiczną tekstu 1Tm 6,17-19, który jest swego rodzaju „instrukcją” autora Listu na temat postawy chrześcijanin wobec bogactwa. Każdy z trzech wierszy analizowany jest oddzielnie. Autor artykułu zwraca uwagę na fakt, że posiadane bogactwo materialne stanowi dar Boga dla człowieka, uwidaczniający się w potrójnej odpowiedzialności: przed samym sobą, przed społeczeństwem oraz przed Bogiem. Analizowany tekst podkreśla dwa główne elementy bogactwa, wyrażone przez przymiotniki εὐμετάδοτος (hojność ponad miarę) oraz κοινωνικός (społeczny wymiar bogactwa). Bożym zamiarem udzielania człowiekowi dóbr materialnych (bogactwa) jest przede wszystkim czynienie dobra względem innych, także poprzez hojne dzielenie się z innymi swoją majętnością. Na bogactwo winniśmy patrzeć z perspektywy eschatologicznej, która wpływać powinna na teraźniejsze postawy ludzi bogatych. Bogaty człowiek winien pokładać swoją nadzieję nie w tym, co ulotne i tymczasowe, ale w Bogu, który jest trwały i wieczny. To On stanowi źródło wszelkiej obfitości i bogactwa. Bogaci chrześcijanie powinni naśladować Boga w Jego uniwersalnej postawie dzielenia się ze wszystkimi.

Bibliografia

Bauer W., Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Berlin–New York 1971.

Bénétreau S., La richesse selon 1 Timothée. 6, 6-10 et 6, 17-19, „Études théologiques et religieuses” 83 (2008), nr 1, s. 49–60.

Bernard J.H., The Pastoral Epistles with Introduction and Notes, Cambridge 1899.

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 1975.

Blass F., Debrunner A., Grammatik des neutestamentlischen Griechisch, Göttingen 1984.

Danker F.W., The Concise Greek-English Lexicon of the New Testament, Chicago 2009.

Dibelius M., Conzelmann H., The Pastoral Epistles. A Commentary on the Pastoral Epistles, seria: Hermeneia, Philadelphia 1972.

Dschulnigg P., Warnung vor Reichtum und Ermahnung der Reichen 1 Tim 6,6-10.17-19 im Rahmen des Schlußteils 6,3-21, „Biblische Zeitschrift” 37 (1993), nr 1, s. 60–77.

Hałas S., Chciwość pieniędzy korzeniem wszelkiego zła według 1 Tm 6, 9–10, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 40 (1987), nr 4, s. 297–305.

Haręzga S., Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz, seria: Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 14, Częstochowa 2018.

Hauck F., Kasch W., πλοῦτος, [w:] Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, G. Kittel, O. Baumernfeind, G. Friedrich (Hg.), t. 6, Stuttgart 1959, s. 316–330.

Hoag G.G., Wealth in Ancient Ephesus and the First Letter to Timothy: Fresh Insights from Ephesiaca by Xenophon of Ephesus, seria: Bulletin for Biblical Research Supplement 11, Winona Lake 2015.

Iovino P., Lettere a Timoteo. Lettera a Tito, seria: I Libri Biblici. Nouovo Testamento 15, Milano 2005.

Kidd R.M., Wealth and Beneficence in the Pastoral Epistles: A „Bourgeois” Form of Early Christianity?, seria: Society of Biblical Literature Dissertation Series 122, Atlanta 1990.

Knight G.W. III, The Pastoral Epistles, seria: The New International Greek Testament Commentary, Grand Rapids 2013.

Koehler L., Baumgartner W., Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 2: Słownik hebrajsko-polski. Słownik aramejsko-polski, tłum. K. Madej, seria: Prymasowska Seria Biblijna 30, Warszawa 2013.

Malherbe A.J., Godliness, Self-Sufficiency, Greed, and the Enjoyment of Wealth. 1 Timothy 6:3-19: Part I, „Novum Testamentum” 52 (2010), nr 4, s. 376–405.

Malherbe A.J., Godliness, Self-Sufficiency, Greed, and the Enjoyment of Wealth. 1 Timothy 6:3-19: Part II, „Novum Testamentum” 53 (2011), nr 1, s. 73–96.

Morgan T., Popular Morality in The Early Roman Empire, Cambridge 2007.

Morgenthaler R., Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes, Zürich 1958.

Mounce W.D., Pastoral Epistles, seria: Word Biblical Commentary 46, Nashville 2000.

Neuhaus R.J., Bogactwo i beztroska: być bogatym, bogactwo tworzyć, [w:] Etyka kapitalizmu, P.L. Berger (red.), tłum. H. Woźniakowski, Kraków 1994, s. 171–190.

Neumann N., Kein Gewinn = Gewinn. Die kynisch geprägte Struktur der Argumentation in 1 Tim 6:3-12, „Novum Testamentem” 51 (2009), nr 2, s. 127–147.

Noegel S.B., Paronomasia, [w:] Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, t. 3, G. Khan (ed.), Leiden–Boston 2013, s. 24–29.

Novum Testamentum Graece, E. Nestle, E. Nestle, B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C.M. Martini, B.M. Metzger (eds.), Stuttgart 2012.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań 2002.

Piwowar A., Składnia języka greckiego Nowego Testamentu, Lublin 2017.

Popowski R., Struktura semantyczna neologizmów w listach Pawła z Tarsu, Lublin 1978.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, seria: Prymasowska Seria Biblijna 3, Warszawa 1994.

Rad G. von, Teologia Starego Testamentu, tłum. B. Widła, Warszawa 1986.

Sheldon M.E., The Apostle Paul’s Theology of Good Works, with Special Emphasis on 1 Timothy 6:17–19, Southeastern Baptist Theological Seminary, Wake Forest 2012 (niepublikowana praca doktorska).

Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym, L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III (red.), tłum. Z. Kościuk, seria: Prymasowska Seria Biblijna 20, Warszawa 1996.

Słownik grecko-polski, t. 1: Α–Δ, Z. Abramowiczówna (red.), Warszawa 1958.

Słownik grecko-polski, t. 2: Ε–Κ, Z. Abramowiczówna (red.), Warszawa 1960.

Słownik grecko-polski, t. 3: Λ–Π, Z. Abramowiczówna (red.), Warszawa 1962.

Słownik grecko-polski, t. 4: P–Ω, Z. Abramowiczówna (red.), Warszawa 1965.

Stępień J., Listy do Tesaloniczan i pasterskie. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, seria: Pismo Święte Nowego Testamentu 11, Poznań 1979.

Strong J., Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego, tłum. A. Czwojdrak, seria: Prymasowska Seria Biblijna 42, Warszawa 2015.

Tomczyk D., Φιλαργυρία – czy jedyny korzeń wszelkiego zła? Analiza 1 Tm 6,10a, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 73 (2020), nr 1, s. 5–23.

Towner P.H., The Letters to Timothy and Titus, seria: The New International Commentary on the New Testament, Grand Rapids 2006.

Trebilco P., The Early Christians in Ephesus from Paul to Ignatius, seria: Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 166, Tübingen 2014.

Verlyn V. de, Krell K.R., Paul and Money: A Biblical and Theological Analysis of the Apostle’s Teachings and Practices, Grand Rapids 2015.

Wilk J., Jak właściwie korzystać z bogactw materialnych? Rady dla ludzi bogatych zawarte w 1 Tm 6,17-19, [w:] Sprawiedliwość i miłość społeczna. Refleksja interdyscyplinarna w 90-lecie (Archi)diecezji Katowickiej, A. Wuwer (red.), Katowice 2015, s. 160–174.

Wilk J., Listy pasterskie. Pierwszy List do Tymoteusza. Drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa, seria: Biblia Impulsy. Nowy Testament 14, Katowice 2018.

Zehr P.M., 1 & 2 Timothy. Titus, seria: Believers Church Bible Commentary, Scottdale 2010.

Downloads

Download data is not yet available.