Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 137 (2022): Nasza Przeszłość

Artykuły

Prasa katolicka w Polsce międzywojennej i jej rewerencje w nauczaniu Kościoła

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.137.177-196  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2022

Abstrakt

Prasa była ważnym elementem duszpasterstwa Kościoła katolickiego w Drugiej Rzeczpospolitej. Wraz z jej rozwojem, nastąpił zarazem rozwój doktryny medialnej wyrażany w nauczaniu Kościoła i publicystyce katolickiej. Podkreślano zarówno szanse, jak i zagrożenia związane z powszechnym dostępem do tego środka społecznego przekazu. Katoliccy duchowni zabiegali zarazem o jak największy dostęp swoich wiernych do katolickich periodyków, zdając sobie sprawę z dostępności i wpływów liberalnej prasy.

Bibliografia

 1. Czarnecki J., Potrzeba prasy katolickiej, „Przegląd Katolicki” 1932, r. 70, nr 17. [Google Scholar]
 2. Grabowski J., Prasa katolicka (koreferat), „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1936, r. 18, nr 1-2. [Google Scholar]
 3. Hierarchia kościelna o znaczeniu prasy katolickiej, „Ruch Katolicki. Organ Akcji Katolickiej w Polsce,” 1932, r. 2, nr 9-10. [Google Scholar]
 4. Jałbrzykowski R., O prasie katolickiej, „Ruch Katolicki. Organ Akcji Katolickiej w Polsce” 1933, r. 3, nr 6. [Google Scholar]
 5. Jasiński W., Rozporządzenia J.E. Pasterza Diecezji. 1. W sprawie prasy katolickiej, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 1936, r. 16, nr 1. [Google Scholar]
 6. Kamieński W., Prasa katolicka, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1936, r. 18, nr 1-2. [Google Scholar]
 7. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Kościół i media, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 8. List pasterski o prasie katolickiej, s. „Przegląd Katolicki” 1933, r. 71, nr 15. [Google Scholar]
 9. W sprawie prasy katolickiej. Orędzie Ks. Metropolity A. Sapiehy z dnia 6.III.1938, „Ruch Katolicki. Organ Akcji Katolickiej w Polsce” 1938, r. 8, nr 4. [Google Scholar]
 10. Ojciec Święty o prasie katolickiej. Przemówienie Ojca Świętego do kierowników włoskich stowarzyszeń akademickich Akcji Katolickiej z dnia 23 XII 1932, z okazji zakończenia „tygodnia studiów”. (W streszczeniu według „Osservatore Romano.), „Ruch Katolicki. Organ Akcji Katolickiej w Polsce” 1933, r. 3, nr 3. [Google Scholar]
 11. Orędzie o znaczeniu prasy katolickiej, „Przegląd Powszechny” 1938, r. 76, nr 13. [Google Scholar]
 12. Piętka S., Referat p.t. „Dobra prasa”, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1938, r. 20, nr 1-2. [Google Scholar]
 13. Prohászka O., Istota kryzysu moralnego, „Ruch Katolicki. Organ Akcji Katolickiej w Polsce” 1933, r. 3, nr 12. [Google Scholar]
 14. Weryński H., Walka z bezwstydem i pornografią, „Przegląd Katolicki” 1932, r. 70, nr 42. [Google Scholar]
 15. X.S.M., W sprawie prasy katolickiej, „Przegląd Katolicki” 1926, r. 64, nr 32. [Google Scholar]
 16. Beczek P., Przejawy Pornografii według prasy katolickiej II Rzeczypospolitej, „Nasza Przeszłość” 2021, nr 133. [Google Scholar]
 17. Białous T., Biskup Stanisław Kostka Łukomski (1874-1948). Pasterz Niezłomny, Rajgród 2010. [Google Scholar]
 18. Dyczewski L., Znamiona prasy katolickiej, „Mikrus Dziennikarski” 1995-1996, nr 2-3. [Google Scholar]
 19. Grajewski A., Świadek i uczestnik. 60 lat „Gościa Niedzielnego” (1923-1993), Katowice 1993. [Google Scholar]
 20. Jagiełło M., Trwałość i zmiana. Szkice o „Przeglądzie Powszechnym 1884-1918, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 21. Kaleta A., Polskie katolickie czasopiśmiennictwo misyjne w II Rzeczypospolitej, Kalisz 2001. [Google Scholar]
 22. Klauza K., Wstęp, w: Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Kościół i media, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 23. Kolasa W.M., Kierunki badań nad historią prasy polskiej 1918-1939. Cz. 1. Tendencje rozwojowe, typologia, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2011, t. 14, z. 1-2 (27-28). [Google Scholar]
 24. Krasowski K., Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, Poznań 1996. [Google Scholar]
 25. Kulesza W.T., Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935, Wroclaw – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985. [Google Scholar]
 26. Łęcicki G., Media katolickie w III Rzeczypospolitej (1989-2009), „Kultura – Media – Teologia” 2010, nr 2. [Google Scholar]
 27. Mielczarek T., Prasa Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1989-2004, w: Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004, red. E. Kossewska, J. Adamowski, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 28. Plis J., Kościół katolicki w Polsce a prasa, radio i film : 1918-1939, Lublin 2001. [Google Scholar]
 29. Rzadkowolska M., Czytelnictwo powieści w opiniach środowisk katolickich II Rzeczypospolitej, Łódź 2003. [Google Scholar]
 30. Sołga P., Prasa jako czynnik kształtujący katolicką doktrynę medialną w XIX i XX wieku, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” 2016, nr 3. [Google Scholar]
 31. Strutyński M., Myśl społeczno-polityczna Kościoła greckokatolickiego w II RP, Kraków 2019. [Google Scholar]
 32. Warząchowska B., Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922-1939), Katowice 2012. [Google Scholar]
 33. Wołczański J., Listy ks. Stanisława Stojałowskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1901–1902, „Nasza Przeszłość”1998, t. 90. [Google Scholar]
 34. Zapała D., Media katolickie w archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 2003. [Google Scholar]
 35. Zieliński Z., Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1939, Lublin 1981. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.