Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 137 Nr 2 (2022): Our Past

Artykuły

The catholic press in interwar Poland and its relevance to Church teaching

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.137.2.177-196  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2022

Abstrakt

The press was an important element of the pastoral work of the Catholic Church in the Second Polish Republic. Along with its development, there was also a development of the media doctrine expressed in the teaching of the Church and in Catholic journalism. Both opportunities and threats related to universal access to this medium of social communication were emphasized. Catholic clergy strove for the greatest possible access of their faithful to Catholic periodicals, being aware of the availability and influence of the liberal press

Bibliografia

 1. Co mówią wybitni mężowie o prasie?, „Niedziela” 1935, vol. 10, No. 41. [Google Scholar]
 2. Czarnecki J., Potrzeba prasy katolickiej, „Przegląd Katolicki” 1932, vol. 70, No. 17. [Google Scholar]
 3. Grabowski J., Prasa katolicka (koreferat), „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1936, vol. 18, Nos. 1-2. [Google Scholar]
 4. Hierarchia kościelna o znaczeniu prasy katolickiej, „Ruch Katolicki. Organ Akcji Katolickiej w Polsce,” 1932, vol. 2, Nos. 9-10. [Google Scholar]
 5. Jałbrzykowski R., O prasie katolickiej, „Ruch Katolicki. Organ Akcji Katolickiej w Polsce” 1933, vol. 3, No. 6. [Google Scholar]
 6. Jasiński W., Rozporządzenia J.E. Pasterza Diecezji. 1. W sprawie prasy katolickiej, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 1936, vol. 16, No. 1. [Google Scholar]
 7. Kamieński W., Prasa katolicka, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1936, vol. 18, Nos. 1-2. [Google Scholar]
 8. Kowalski I., O poparcie dla prasy katolickiej, „Niedziela” 1934, vol. 9, No. 29. [Google Scholar]
 9. Ks. Arcyb. Jałbrzykowski o prasie katolickiej, „Niedziela” 1933, vol. 8, No.15. [Google Scholar]
 10. List pasterski o prasie katolickiej, „Przegląd Katolicki” 1933, vol. 71, No. 15. [Google Scholar]
 11. Noworoczne złudzenia socjalistów, „Przewodnik Katolicki” 1936, vol. 42, No. 4. [Google Scholar]
 12. Ojciec Święty o prasie katolickiej. Przemówienie Ojca Świętego do kierowników włoskich stowarzyszeń akademickich Akcji Katolickiej z dnia 23 XII 1932, z okazji zakończenia „tygodnia studiów”. (W streszczeniu według „Osservatore Romano.), „Ruch Katolicki. Organ Akcji Katolickiej w Polsce” 1933, vol. 3, No. 3. [Google Scholar]
 13. Orędzie o znaczeniu prasy katolickiej, „Przegląd Powszechny” 1938, vol. 76, No. 13. [Google Scholar]
 14. Piętka S., Referat p.t. „Dobra prasa”, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1938, vol. 20, Nos. 1-2. [Google Scholar]
 15. Pius XI o prasie, „Niedziela” 1935, vol. 10, No. 41. [Google Scholar]
 16. Prohászka O., Istota kryzysu moralnego, „Ruch Katolicki. Organ Akcji Katolickiej w Polsce” 1933, vol. 3, No. 12. [Google Scholar]
 17. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Kościół i media, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 18. W sprawie prasy katolickiej. Orędzie Ks. Metropolity A. Sapiehy z dnia 6 III 1938, „Ruch Katolicki. Organ Akcji Katolickiej w Polsce” 1938, vol. 8, No. 4. [Google Scholar]
 19. Weryński H., Walka z bezwstydem i pornografią, „Przegląd Katolicki” 1932, vol. 70, No. 42. [Google Scholar]
 20. X.S.M., W sprawie prasy katolickiej, „Przegląd Katolicki” 1926, vol. 64, No. 32. [Google Scholar]
 21. Beczek P., Przejawy Pornografii według prasy katolickiej II Rzeczypospolitej, „Nasza Przeszłość” 2021, No. 133. [Google Scholar]
 22. Białous T., Biskup Stanisław Kostka Łukomski (1874-1948). Pasterz Niezłomny, Rajgród 2010. [Google Scholar]
 23. Dyczewski L., Znamiona prasy katolickiej, „Mikrus Dziennikarski” 1995-1996, Nos. 2-3. [Google Scholar]
 24. Grajewski A., Świadek i uczestnik. 60 lat „Gościa Niedzielnego” (1923-1993), Katowice 1993. [Google Scholar]
 25. Jagiełło M., Trwałość i zmiana. Szkice o „Przeglądzie Powszechnym 1884-1918, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 26. Kaleta A., Polskie katolickie czasopiśmiennictwo misyjne w II Rzeczypospolitej, Kalisz 2001. [Google Scholar]
 27. Klauza K., Wstęp, [w:] Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Kościół i media, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 28. Kolasa W.M., Kierunki badań nad historią prasy polskiej 1918-1939. Cz. 1. Tendencje rozwojowe, typologia, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2011, vol. 14, z. 1-2 (27-28). [Google Scholar]
 29. Krasowski K., Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, Poznań 1996. [Google Scholar]
 30. Kristanova E., Ilustrowany miesięcznik społeczno-kulturalny i literacki „Rodzina Polska” (1927-1939). Ogólna charakterystyka pisma, [in:] Ludzie i książki. Studia i szkice bibliologiczno-biograficzne, ed. E. Andrysiak, Łódź 2011, pp. 283-301. [Google Scholar]
 31. Kristanova E., Program społeczny i kulturalny „Tęczy” (1927-1939) na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej, Łódź 2006. [Google Scholar]
 32. Kristanova E., Reklama książki na łamach „Rodziny Polskiej” (1927-1939), „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2009, Vol. 2, No. 2 (3) pp. 27-47. [Google Scholar]
 33. Kulesza W.T., Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985. [Google Scholar]
 34. Lechicki C., Polskie czasopiśmiennictwo katolickie w latach 1833-1914, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1983, Vol. 22. [Google Scholar]
 35. Łęcicki G., Media katolickie w III Rzeczypospolitej (1989-2009), „Kultura – Media – Teologia” 2010, No. 2. [Google Scholar]
 36. Mielczarek T., Prasa Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1989-2004, [in:] Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004, eds. E. Kossewska, J. Adamowski, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 37. Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980. [Google Scholar]
 38. Plis J., Kościół katolicki w Polsce a prasa, radio i film: 1918-1939, Lublin 2001. [Google Scholar]
 39. Rzadkowolska M., Czytelnictwo powieści w opiniach środowisk katolickich II Rzeczypospolitej, Łódź 2003. [Google Scholar]
 40. Sołga P., Prasa jako czynnik kształtujący katolicką doktrynę medialną w XIX i XX wieku, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” 2016, No. 3. [Google Scholar]
 41. Strutyński M., Myśl społeczno-polityczna Kościoła greckokatolickiego w II RP, Kraków 2019. [Google Scholar]
 42. Warząchowska B., Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922-1939), Katowice 2012. [Google Scholar]
 43. Wołczański J., Listy ks. Stanisława Stojałowskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1901-1902, „Nasza Przeszłość” 1998, vol. 90. [Google Scholar]
 44. Zapała D., Media katolickie w archidiecezji wrocławskiej, Wrocław 2003. [Google Scholar]
 45. Zieliński Z., Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1939, Lublin 1981. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.