Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 61 (1984): Nasza Przeszłość

Artykuły

Konsekracje kościołów i ołtarzy w diecezji krakowskiej w XVII-XVIII wieku

 • ks. Jan Kracik
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1984.61.111-147  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1984

Abstrakt

Wezwania kościołów i ołtarzy wskazuje na zakres i zasięg kultu poszczególnych świętych. Ich czas trwania i zmiany, jakim uległy, odnotowuje się w aktach wizytacji biskupich, zawierających zatem źródła o dużym znaczeniu dla historyka. Albo biskupów podczas wizyt interesowało przede wszystkim sama konsekracja, przebieg liturgii, a mniej jej data, która została odnotowana zgodnie z dokumentami i inskrypcjami ściennymi. Stąd błędy, pominięcia i nieścisłości. Niewykorzystane do dziś „Libri ordinatorum, consecrationis ecclesiarum, altarium” diecezji krakowskiej, powstałe w latach 1646–1782, zawierają materiały źródłowe o oczywistej wartości. Księgi te porównano ze spisami wizytacji przeprowadzonych w latach 1747-1749, które umożliwiły inwentaryzację kościołów i konsekrowanych ołtarzy. Ich publikacja zapewne posłuży do dokładniejszego datowania zakładania miejsc kultu ku czci świętych oraz badania ich popularności, których wizerunki wzorowały się na niedzielach wyobraźni kilku pokoleń wiernych na fundamentalnych prawdy i postacie katolicyzmu, zarówno lokalne, jak i globalne.

Bibliografia

 1. Bayart P., Consecrations, w: Dictionnaire de droit canoniąue, t. 4, Paris 1944, kol. 251—259. [Google Scholar]
 2. Braun J., Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung, Bd 1, München 1924, s. 718—719. [Google Scholar]
 3. Deptuła C., Z zagadnień historii kultu maryjnego w Polsce, AK t. 60: 1960 s. 392—429. [Google Scholar]
 4. Fros H., Sowa F., Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny Kraków 1982. [Google Scholar]
 5. Karolewicz G., Wezwania kościołów klasztornych, w: Zakony męskie w Polsce w 1772 r., pod red. L. Bieńkowskiego i in., Lublin 1972, s. 91—113; [Google Scholar]
 6. Kasprzycki A., Cześć świętych w Polsce, HD r.l7:1948 s. 455—459; [Google Scholar]
 7. Kracik J., Duszpasterstwo parafialne w dekanacie Nowa Góra w pierwszej połowie XVIII wieku, w: Studia kościelnohistoryczne, t. 2, Lublin 1977. [Google Scholar]
 8. Kumor B., Powstanie i rozwój organizacji parafialnej w Małopolsce południowej do końca XVI w., PK r. 5: 1962 nr 3—4 s. 175—231, 6: 1963 nr 1—4 s. 441—534. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.1962.5.3-4.07 [Google Scholar]
 9. Swastek J., Przedtrydencki kult św. Jerzego Kapadockiego w diecezji krakowskiej w świetle wezwań kościołów, RTK t. 19: 1972 z. 4. [Google Scholar]
 10. Sztafrowski E., Miejsca i czasy święte, Warszawa 1982. [Google Scholar]
 11. Wiśniowski E., Prepozytura wiślicka do schyłku XVIII wieku. Materiały do struktury organizacyjnej, Lublin 1976. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>