Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 Nr 2 (2017)

Historia Kościoła

Udział biskupa Filipa z Fermo we wrocławskim sporze pomiędzy biskupem Tomaszem II a księciem Henrykiem IV

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.2.127-146  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.01.2019

Abstrakt

Philip of Fermo, the papal legate in Poland, became after studies in law in Bologna. From 1272 he was a Bishop of Fermo and co-worker of papal curia of Gregory X. He attended the Council of Lion. Pope Nicholas appointed him to his chaplain. He was a professor of law. As a papal legate he visited and reformed Italian dioceses. He was nominated by Nicholas as a legate for Poland, Dalmatia, Herzegovina, Serbia. However, the main reform activity was developed by Philip in Hungary, where he contributed to the baptism of Cumans. At the synod in Buda he issued statutes for the metropolis of Hungary and Poland, which laid down ecclesial life according to the requirements of the reformed canon law. At the command of the pope, he became involved of manning of vacant bishopric in Gniezno. He came to Poland and contributed to the deepening of the theological and legal knowledge of the clergy, to the improvement of ecclesiastical discipline. At the end of his stay in Poland he settled in favor of the church a dispute between Bishop Thomas and Prince Henry, but he did not resolve the conflict. He returned to the Diocese of Fermo.

Bibliografia

Abraham W., Privilegium fori duchowieństwa w ustawodawstwie Kościoła polskiego w w. XIII, „Collectanea Theologica” 17 (1936).

Annuario Pontificio, Roma 1986.

Arpádkori új okmánytar, Codex diplomaticus Arpadianus continuatus, wyd. G. Wenzel, t. 12, Pest 1869; t. 4, Pest 1862.

Barciak A., Biskup ołomuniecki Bruno z Schauenburga a Polska, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 36 (1981).

Baumgarten P.M., Von den päpstlichen Kaplänen um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, „Archiv für katholisches Kirchenrecht” 91 (1911).

Bullarium Poloniae, ed. J. Sułkowska, S. Karaś, t. 1, Romae 1982.

Catalani M., De ecclesia firmana eiusque episcopis et archiepiscopis commentarius, Fermo 1783.

Deptuła Cz., Filip bp, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 199.

Dokumenty soborów powszechnych, t. 2: (869–1312), oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002.

Elze R., Die päpstliche Kapelle im 12 und 13 Jahrh., „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichteö”, Kan. Abt. 36 (1950).

Fessler I.A., Geschichte von Ungarn, t. 1, Leipzig 1867.

Fleury C., Histoire ecclesiastique, Paris 1750.

Gams P., Series episcoporum, Graz 1957.

Gładysz M., Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII w., Warszawa 2002.

Gołąb K., Arcybiskup Jakub Świnka i jego epoka, Warszawa 1956.

Gołąb K., Biskup Filip z Fermo i jego statuty legackie z roku 1279, „Roczniki Historyczne” 26 (1960).

Gołąb K., De Philippo Firmano episcopo eiusque statutis legativis anno 1279, Revista Española de Derech Canonico 16 (1961).

Grodecki R., Dzieje polityczne Śląska do r. 1290, [w:] Historia Śląska, t. 1, Kraków 1930, s. 261.

Grodecki R., Dzieje wewnętrzne Polski XIII w., [w:] Polska piastowska, Warszawa 1969.

Gromnicki T., Synody prowincjonalne oraz czynności niektórych funkcjonariuszów apostolskich w Polsce do r. 1357, Kraków 1885.

Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. 1, Monasterii–Patavii 1898.

Homan B., Geschichte des ungarischen Mittelalters, t. 2: Vom Ende Des Zwölften Jahhunderts Bis Zu Den Anfängen Des Hauses Anjou, Berlin 1943.

Hube R., Antiquissimae constitutiones synodales provinciae gneznensis, Petropoli 1856.

Irgang W., Die Jugendjahre Herzog Heinrichs IV von Schlesien (†1290), „Zeitschrift für Ostforschung”, t. 35 (1986), h. 3.

Jasiński K., Rodowód Piastów śląskich, t. 1, Wrocław 1973.

Jurek T., Testament Henryka Probusa. Autentyk czy falsyfikat?, Studia Źródłoznawcze, 35 (1994).

Karasiewicz W., Jakób II Świnka – arcybiskup gnieźnieński 1283–1314, Poznań 1948.

Kehr P., Regesta pontificum romanorum, t. 4, Weidmannos 1909.

Kłoczowski J., Solus de Polonia. Polacy na soborach powszechnych XII–XIII wieku, [w:] Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, red. S.K. Kuczyński i in., Warszawa 1976.

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski (KDW), wyd. I. Zakrzewski, t. 1, Poznań 1877.

Kogut M., Działalność polityczno-kościelna franciszkanina Henryka Wettyna z Breny (1240–1302), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2 (2015).

Le Goff J., Świat wyobraźni średniowiecznej, tłum. M. Radoż yck a-Paoletti, Warszawa 1997.

Les registres de Boniface VIII, Paris 1884.

Les registres de Gregoire X (1272–1276), Paris 1892.

Les registres de Nicolas III (1277–1280), Paris 1898.

Macartney C., The Medieval Hungarian Historians, Cambridge 1953.

Maciejewski J., Episkopat polski doby dzielnicowej 1180–1320, Kraków 2003.

Maciejowski M., Orientacje polityczne biskupów metropolii gnieźnieńskiej 1283–1320, Kraków 2007.

Maciejowski M., Precedencja biskupów prowincji gnieźnieńskiej w Polsce piastowskiej, „Nasza Przeszłość” 99 (2003).

Mailath J., Geschichte der Magyaren, t. 1, Wien 1828.

Mansi J., Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, vol. 22, Graz 1961.

Maranesi F., Guida storica ed artistica delia citta di F., Fermo 1944.

Matschke E., Der Kampf um den Grenzwald zwischen den Herzogen und Bischöfen von Breslau im 13 Jahrhundert, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens” 62 (1928).

Modzelewski K., Między prawem książęcym a władztwem gruntowym. Instytucja kasztelanii majątkowych Kościoła w Polsce XII–XIII w., „Przegląd Historyczny” 71 (1980), z. 3.

Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, wyd. F. Knauz, t. 2, Strigonii 1882.

Monumenta Poloniae Historica, Pomniki Dziejowe Polski (MPH): Rocznik cystersów henrykowskich, wyd. A. Bielowski, MPH, t. 3, Rocznik krzeszowski większy, wyd. A. Bielowski, MPH, t. 3, Lwów 1878; Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich, t. 2, wyd. A. Bielowski, Lwów 1874.

Moroni G., Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Vol. 24 (Fermo), Venezia 1844.

Mularczyk J., Władza książęca na Śląsku w XIII wieku, Wrocław 1984.

Prete S., Fermo, [w:] Enciclopedia Cattolica, Vol. 5, Firenze 1980, s. 1174n.

Prete S., I santi martiri Alessandro e Filippo netta Mesa fermana, „Communio viatorum” 5 (1961).

Prokop K., Polscy biskupi franciszkańscy, Kraków 2003.

Regesten zur schlesischen Geschichte, hrsg. von C. Grünhagen, [w:] Codex Diplomaticus Silesiae, Breslau 1875.

Rusch B., Die Behörden und Hofbeamten der päpstlichen Kurie des 13 Jahrhunderts, Königsberg–Berlin 1936.

Schlesisches Urkundenbuch, hrsg. von W. Irgang, t. 4, Graz–Wien–Köln 1988–1998.

Silnicki T., Kardynał legat Gwido, jego synod wrocławski z r. 1267 i statuty tego synodu, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama, t. 2, Lwów 1931.

Silnicki T., Dzieje i ustrój Kościoła katolickiego na Śląsku do końca wieku XIV, Warszawa 1953.

Skupieński K., Miejsce notariatu publicznego w programie politycznym Jakuba Świnki, „Kwartalnik Historyczny” 96 (1989), nr 3/4.

Urkunden zur Geschichte des Bistum Breslau im Mittelalter, bearb. von A.G. Stenzel, t. 5, Breslau 1845.

Vetera monumenta historica Hungariam Sacram illustrantia, wyd. A. Theiner, t. 1, Romae 1860.

Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia, ed. A. Theiner, t. 1, Rzym 1860.

Weiss A., Fermo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 136.

Wojciechowski Z., Ustrój polityczny Śląska, [w:] Historia Śląska, t. 1, Kraków 1933.

Wolny K., Z dziejów katechezy, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Rechowicz, Lublin 1974.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>