Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 24 Nr 2 (2016)

Historia Kościoła i Prawo Kanoniczne

Zabiegi biskupa Tomasza II o auxilium brachii secularis przeciw księciu Henry- kowi IV Probusowi w 1287 roku

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2016.24.2.203-212  [Google Scholar]
Opublikowane: 28.10.2019

Abstrakt

When Bishop Thomas II was holding the diocese of Wroclaw in 1270, he found a difficult situation after the rules of Prince Bishop Władysław, the interests of church suffered greatly, there was lawlessness and disorder. The first task was the establishment of law and order. During of implementating of order in the diocese, there was a dispute with Prince Henry IV. It was a big dispute concerning the views of law, power, church and state. During the dispute the bishop was using excommunication, interdict, and the Prince was using the policy of fait accompli and the military dominance as much that the bishop had to run to Otmuchów and then to Racibórz, which Prince Henry had invaded by armed troops. The article describes the efforts of Bishop Thomas for announcement of crusade against the prince. The idea emerged during the Synod meeting in 1285 in Krakow, but Pope Honorius IV did not agree. Once again, the bishop strives for an armed expedition against the prince in 1287. He was striving for this in Rome and by the Polish bishops.

Bibliografia

Bielowski A. (red.), Monumenta Poloniae Historica = Pomniki dziejowe Polski, t. 2, Lwów 1878.

Bieniak J., Znaczenie polityczne koronacji Przemysła II, [w:] Orzeł Biały herb państwa polskiego, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1996.

Bullarium Poloniae, t. 1, Romae–Lublin 1982, t. l, nr 868.

Cardini F., Montesano M., Historia Inkwizycji, Kraków 2008.

Dlugossi Ioannis, Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, Varsoviae 1975.

Gładysz M., Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII wieku, Warszawa 2004.

Grodecki R., Dzieje polityczne Śląska do r. 1290, [w:] Historia Śląska, Kraków 1930.

Grodecki R., Dzieje polityczne Śląska do roku 1290, [w:] Historia Śląska, t. 1, Kraków 2013, reprint z 1933 r.

Jurek T., Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274–1309), Poznań 1993.

Jurek T., Henryk Probus i Henryk głogowski. Stosunki wzajemne w latach 1273–1290, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 42 (1987), nr 4.

Karasiewicz W., Jakób II Świnka. Arcybiskup gnieźnieński 1283–1314, Poznań 1948.

Karasiewicz W., Paweł z Przemkowa biskup krakowski, „Nasza Przeszłość” 9 (1959).

Maleczyński K., Epoka feudalna, [w:] Historia Śląska, t. I, cz. I: do połowy XIV w., red. W. Hołubowicz, K. Maleczyński, Wrocław 1960.

Maciejowski M., Orientacje polityczne biskupów metropolii gnieźnieńskiej 1283– 1320, Kraków 2007.

Mitkowski J., Henryk IV Probus, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 9, Wrocław 1960–1961.

Nowacki B., Zabiegi o zjednoczenie państwa i koronację królewską w latach 1284–1285 na tle rywalizacji Przemysła II z Henrykiem IV Prawym, [w:] Przemysł II. Odrodzenie Królestwa Polskiego, red. J. Krzyżaniakowa, Poznań 1997.

Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV, ed. A. Potthast, t. 1–2, Graz 1957.

Regesten zur schlesischen Geschichte, hrsg. von C. Grünhagen, [w:] Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. VII, Teil 2: bis 1280, Breslau 1875.

Schlesisches Urkundenbuch. Im Auftrage der Historischen Kommission für Schlesien, Bd. 1, hrsg. von H. Appelt, Wien–Köln–Graz 1964; Bd. 2–4, hrsg. Von W. Irgang, Köln–Wien 1977–1988; Bd. 5: 1282–1290, Koln 1993.

Silnicki T., Dzieje i ustrój Kościoła katolickiego na Śląsku do końca w. XIV, Warszawa 1953.

Silnicki T., Gołąb K., Arcybiskup Jakub Świnka i jego epoka, Warszawa 1956.

Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter, hrsg. von G.A. Stenzel, Breslau 1845.

Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia; maximam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis deprompta collecta ac serie chronologica disposita T. 2 ab Ioanne PP. XXIII. usque ad Pium PP. V. 1410–1572.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>