Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 1 (2015)

Historia Kościoła

Troska biskupa Wawrzyńca o należne Kościołowi wrocławskiemu dziesięciny

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.1.171-184  [Google Scholar]
Opublikowane: 07.12.2019

Abstrakt

In the thirteenth century hierarchs of the church of the diocese of Silesia strove for church liberation from the sovereign power of the state, to obtain complete autonomous individuality, to subject the state and society to canonical rules and obligations arising from them, eg.: tithing. Gregorian reforms were implemented. In Silesia, the first church claim for tithe took place in the time of administration of Bishop Cyprian, but there were many concessions and exemptions in paying. The successor to the bishop Cyprian, Bishop Lawrence came stricter to the issue of tithing - no concessions and no exemptions. This attitude of bishop to the tithes contributed to dissatisfaction by the Prince Henry the Bearded. The conflict between two mens increased. Prince Henry the Bearded didin’t fulfil the terms of the Lateran Council concerning the tithe, which brought, that Bishop Lawrence complained to Pope Innocent III. Pope supported the claims of Bishop Lawrence. After death of Innocent III, the new Pope Honorius III supports the complaint of Prince Henry and to resolve the dispute, deputed the throughout Europe respected monk diplomat Konrad Krossigk, who tried to mitigate the conflict. It was only in 1227 a settlement agrement were signed, which was a compromise on both sides. The settlement allowed the development to colonize the areas of Silesia.

Bibliografia

Abraham W., O powstaniu dziesięciny swobodnej, Warszawa 1891.

Abraham W., Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Poznań 1962.

Boras Z., Książęta piastowscy Śląska, Katowice 1978.

Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, wyd. G. Friedrich, Praha 1942.

Foreville R., Lateran I-IV, Mainz 1970.

Góralski W., Statuty synodalne legata Jakuba z Leodium, Prawo Kanoniczne 27(1987).

Gromnicki T., Synody prowincjonalne oraz czynności niektórych funkcjonariuszy apostolskich w Polsce do r. 1357, Kraków 1885.

Heck R., Okres wczesnofeudalny (do połowy XIII w.), w: Historia chłopów śląskich, red. S. Inglot, Warszawa 1979.

Heyne J., Denkwurdigkeiten aus der Kirchenund DiocesaGeschichte Schlesiens, Bd. I, Breslau 1860.

Hube R., Antiquissimae Constitutiones synodales Provinciae Gneznensis maxima ex parte nunc primum e codicibus manu scriptis typis mandatae, Petropoli 1856.

Jerzak N., Życiowe dokonania Cypriana - zakonnika i biskupa wrocławskiego w latach 1201- 1207, WPT 22 (2014).

Kętrzyński S., Wiadomość o udziale Polski na IV Soborze Lateraneńskim, Przegląd Historyczny, 3 (1906).

Kodeks Dyplomatyczny Śląska, wyd. K. Maleczyński, A. Skowrońska, Wrocław 1956.

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, W. Zakrzewski, F. Piekosiński, Poznań-Kraków 1877.

Korn G., Breslauer Urkundenbuch, Bd. 1, Breslau 1870.

Mandziuk J., Historia Kościoła na Śląsku. Średniowiecze, Warszawa 2010.

Mansi J. D., Sacrorum concilliorum nova et amplissima collectio, Venetiis 1778.

Pfitzner J., Besiedlungs-, Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Breslauer Bistumslandes, Reichenberg 1926.

Pfitzner J., Die alteste Geschichte der Stadt Zuckmantel in Schlesien, 58(1924).

Popiołek K., Historia Śląska, od pradziejów do 1945 r., Katowice 1972.

Schmid H.F., Die rechtlichen Grundlagen der Pfarrorganisation auf westslavischen Boden, „Zeitschrift der Savigny Stiftung fur Rechtsgeschichte, Kanonische Abteilung” 18 (1929).

Schulte W., Propsthein, „Zeitschrift des Vereins fur Geschichte Schlesiens”, 48 (1914).

Semkowicz W., Historyczno-geograficzne podstawy Śląska, w: Historia Śląska, red. K. Maleczyński, Wrocław 1960.

Silnicki T., Dzieje i ustrój Kościoła katolickiego na Śląsku do końca w. XIV, Warszawa 1953.

Stenzl G. A., Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter, Breslau 1845.

Suchoniówna B., Św. Jadwiga, księżna śląska, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie, 13(1933).

Tschoppe G. A., Stenzel G. A., Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Stadte und der Einftihrung und Verbreitung deutscher Kolonisten und Rechte in Schlesien und der Ober Lausitz, Hamburg 1832.

Umiński J., Henryk arcybiskup gnieźnieński zwany Kietliczem 1199-1219, Lublin 1926.

Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, Romae 1863.

Von Loesch H., recenzja książki J. Pfitzner, Besiedlungs- Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Breslauer Bistumslandes, Reichenberg 1926, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte”, Germanische Abteilung, 48 (1928).

Zientara B., Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1975.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>