Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 133 (2020): Nasza Przeszłość

Miscellanea

O. Józef Krzysikiewicz, kapucyn w zapiskach kronikarskich z lat 1880–1883

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2020.133.335-353  [Google Scholar]
Opublikowane: 21.05.2021

Abstrakt

Zakon oo. Kapucynów na przestrzeni wieków wychował wielu znamienitych zakonników. Wśród nich znalazł się również o. Józef Krzysik (Krzysi-kiewicz) żyjący w latach 1800–1882. Zasłużył się on dla każdego z klasztorów kapu-cyńskich w Polsce, w których przebywał, w tym również dla wspólnoty w Krośnie. Cennym i bogatym w informacje źródłem poznania osoby o. Józefa okazały się kroni-ki tegoż klasztoru. W drugim ich tomie obejmującym lata 1837–1903, oznaczonym sygnaturą AKKR 16 i noszącym tytuł Chronologiae Conventus Liber Secundus mamy trzy wzmianki na jego temat. Pierwsza z nich zapisana jest na kartach 128–131. Jej autor to ks. Karol Fischer, późniejszy biskup pomocniczy przemyski. Drugi fragment znaj-dujemy na karcie 136v. W tym przypadku nie udało się jednak ustalić autora. Trzecia wzmianka zapisana została na karcie 137, zaś autorem jej jest o. Florian Janocha, kapu-cyn. Wszystkie fragmenty pochodzą z lat 1880–1883.

Bibliografia

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564–1995, oprac. L. Grzebień, Kraków 1996.
Gadacz K., Słownik Polskich Kapucynów, t. 1, Wrocław 1985
Gadacz K., Słownik Polskich Kapucynów, t. 2, Wrocław 1986.
Lewandowska G., Poczet gwardianów konwentu rozwadowskiego, „Na Szlaku”, nr 11 (2011), s. 12–15;
Marecki J., Prejs R., Zarys historii kapucynów w Polsce, Kraków 2004
Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce, Warszawa 1992
Prejs R., Wybitne postacie krośnieńskich kapucynów, „Nasza Przeszłość”, t. 127 (2017), s. 241-256.
Sarna W., Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym, Przemyśl 1898
Schematismus universi venera-bilis Cleri Saecularis et Regularis Diecesis ritus latini Premislinsis pro anno Domini 1880, Jasło 1879.
Schematismus universi venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Diecesis ritus latini Premislinsis pro anno Domini 1882, Jasło 1881.
Śliwa T., Fischer Karol Józef, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1918-1981, red. L. Grzebień, t. 5, Warszawa 1983, s. 389–391.
Żychliński T., Złota Księga Szlachty Polskiej, t. 14, Poznań 1892

Downloads

Download data is not yet available.